Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2017.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

Datum objave: 06.03.2017. 16:32 / Izvor: Akta.ba, 01.03.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("SI. novine SBK/KSB", broj: 04/05) te čl.24 Zakona o Fondu za zaštitu okoliša KSB/SBK („SI. Novine KSB/SBK", broj:14/11), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša u 2017.g., Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Travniku objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

Za podnošenje prijava za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2017.g. iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

 

I. Predmet javnog oglasa

Predmet Javnog oglasa je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji se odnose na sljedeće:

1. Sufinanciranje drugim nivoima vlasti - za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije 400.000,00 KM

Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti, poboljšanje energetske efikasnosti u javnom sektoru kao što su uspostava energetski učinkovite i smanjenje potrošnje energije u zgradama državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, gdje se prioritet daje zdravstvenim i odgojno obrazovnim institucijama.

2. Financiranje izgradnje i jačanje infrastrukture (vodovodne i kanalizacijske mreže i si.) kao poticanje održivom gospodarskom razvoju, a u svrhu zaštite okoliša.   450.000,00 KM

a. Programe, projekte i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda koji su od značaja za Kanton SBK/KSB, a obuhvaćaju projekte kanalizacijskih sustava i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda urbanih područja - općina i MZ, odnosno regionalni sustavi;

b. Programe, projekte, i slične aktivnosti iz oblasti zaštite voda, koje se odnose na: zaštitu izvorišta - vodo zaštitne zone ( koji podrazumijevaju izradu elaborata, provođenja mjera zaštite na mjestima gdje su elaborati urađeni i donesena odluka o zaštiti izvorišta), održivo upravljanje otpadnim vodama, poticanje održivog korištenja voda, monitoring kvaliteta voda i slične aktivnosti koje su u skladu sa poglavljem 6. Zakon o vodama FBiH („Službene novine FBiH", broj: 70/06);

c. Zaštita kvaliteta voda u smislu izgradnje infrastrukture u cilju zaštite okoliša (izgradnja i saniranja kolektorskih mreža, tretman i monitoring otpadnih voda i druge slične aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama, zaštita izvorišta - vodo zaštitnih zona, rješavanje problema u oblasti vodo snabdijevanja i poticanje održivog korištenja voda);

d. Zaštita kvaliteta voda, radi zaštite flore i faune i slične aktivnosti od značaja za zaštitu okoliša i zaštitu voda;

e. Sufinanciranje projekata iz oblasti upravljanja vodnim resursima (vodama) koji su djelomično završeni, te je zbog nedostatka financijskih sredstava njihova realizacija zaustavljena ili postoji mogućnost da neće biti završeni na okolišno prihvatljiv način.

3. Sufinanciranje programa u cilju zaštite okoliša, koji rješavaju probleme zagađenja otpadom, te predstavljaju veliki pritisak na okoliš i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi kroz 250.000,00 KM

a) saniranje nelegalnih odlagališta u svim općinama KSB/SBK;

b) saniranje i/ili zatvaranje odlagališta otpada životinjskog porijekla;

c) uspostava sistema odvojenog prikupljanja otpada (zeleni otoci-kontejneri) u svim općinama KSB/SBK

 

II. Pravo učešća

Prijavu projekta na Javni oglas po oblastima imaju pravo podnijeti:

1: kantonalni i općinski organi vlasti KSB/SBK; javne ustanove Vlade KSB/SBK i javni objekti.

2: općinski organi vlasti KSB/SBK i MZ na području Kantona.

3: općinski organi vlasti KSB/SBK; javna komunalna poduzeća sa područja KSB/SBK.

 

III. Opći kriteriji

Prijava projekta obvezno mora sadržavati slijedeće dokumente:

• Čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na obrascu koji je dostupan u Odjelu za zaštitu okoliša u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova u Travniku, u nadležnoj općinskoj službi ili na web stranici Vlade KSB/SBK.

• Ovjeren predmjer i predračun radova, odnosno specifikacija opreme, ukoliko se radi o izvođenju radova i/ili opremanju (npr. zelenih otoka ili reciklažnih dvorišta I si.),

 

Napomena:

Da bi se prijavili za oblasti pod rednim br.1,3 potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:

1: Kandidirani programi /projekti moraju se odnositi na javne ustanove/objekte/zgrade.

3: Projekti koji se odnose na rješavanje problema odlagališta otpada ili poboljšanje kvalitete općeg stanja okoliša

 

IV. Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obvezni, ali će se na temelju istih dodatno vrjednovati i to iz oblasti kako slijedi:

1: značaj objekta (obrazovni, zdravstveni, kulturni, povijesni, umjetnički); kvaliteta kandidiranih programa /projekata i njihov doprinos u oblasti uštede energije i to: socijalni značaj kandidiranih programa/projekata (veći broj korisnika objekta), ekonomski značaj (moguće veće uštede energije za ista financijska sredstva), edukativni (ostvarene uštede energije kao primjer dobre prakse).

2: Postojanje projektne dokumentacije i/ili urbanističke suglasnosti

1,2,3:

• prednost programima/projektima koji imaju procentualno veće ućešće u sufinanciranju pojedinih projakata (dostaviti kao dokaz ovjereno uvjerenje o udjelu koji se sufinancira);

• nastavak aktivnosti oko projekata za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje I dokaz kojim se to potvrđuje,

• Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti adekvatan dokaz).

 

V. Način izbora korisnika

Ukoliko se ustanovi da aplikant nije priložio potrebne dokumente, njegova prijava neće se uzeti u razmatranje.

Aplikanti mogu dostaviti i ostale dodatne dokumente koji će se uzeti u obzir kao što su:

• preporuke nadležnih općinskih, kantonalnih ili federalnih institucija,

• dokazi o provedenoj proceduri odabira konsultanta u skladu sa ZJN-a sa specifikacijom usluga iz tendera, ako je ista već obavljena,

• Izjava o spremnosti sufinanciranja pojedinih projekata u procentualnom iznosu od ukupne vrijednosti projekta, gdje prednost imaju projekti sa procentualno većim učešćem u sufinanciranju pojedinog projekta;

• Nastavak započetih projekata (ukoliko se projekt radio prethodnih godina), a za čiji završetak je potrebno zajedničko financiranje;

• Ostali izvori prihoda za sufinanciranje projekta od strane drugih donatora (dostaviti dokaz).

A za prijave projekata pod brojem 2. Javnog oglasa prednost će imati aplikanti koji dostave:

• projektnu dokumentaciju i/ili urbanističku suglasnost.

Odjel zaštite okoliša će razmotriti projekte primljene na bazi Javnog konkursa, cijeniti ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, sačiniti popis svih dostavljenih prijava s obrazloženjem i mišljenjem te isti dostaviti ministru, koji izrađuje listu prihvatljivih projekata za sufinanciranje na bazi Javnog oglasa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministra, Vlada KSB/SBK donosi odluku o dodjeli sredstava korisnicima.

Obrazac za prijavu po ovom Javnom oglasu i Smjernice za korisnike sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, mogu se preuzeti na službenoj web stranici Vlade KSB/SBK: www.sbk- ksb.gov.ba

Dostavljanje prijava projekata se vrši u zatvorenim neprovidnim kovertama poštom ili osobno na adresu:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Stanična 43, 72270 Travnik

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA- 1,2, ili 3 :

- NE OTVARAJ"

Javni oglas ostaje otvoren počevši od 1.03.2017.godine do 31.03.2017.god. i biti će objavljen na oglasnim pločama općina KSB/SBK i web stranici Vlade.

 

Važne napomene:

U kuverti može biti samo jedan projekt, a na kuverti mora biti jasno naznačeno PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA KORISNIKE SREDSTAVA FONDA KSB/SBK 1,2, ili 3- NE OTVARAJ. Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir po Javnom oglasu, mora ispuniti pravno formalne uvjete iz ovog Javnog oglasa - odnosno dostaviti kompletnu obveznu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove aplikanta, nastale sačinjavanjem i predajom aplikacije i aplikant nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih troškova po osnovu učešća na ovom javnom oglasu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 030/511-311.

 

Broj: 06-14-54-/17

Travnik: 27.02.2017.

Amer Mrako, ministar

Poziv i obrazac

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: