Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 08:48

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz Rijeke Krivaje

Izvor: Oslobođenje, 28.09.2018.

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeke Bosne, "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRTVAJE

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeke Krivaje prema lotovima kako slijedi:

LOT 1: Ribnica (500 m nizvodno od mosta) - 30.000 m3

LOT 2: Ribnica (300 m uzvodno od mosta) - 15.000 m3

LOT 3: ulaz u naselje Ribnica - 3.000 m3

LOT 4: Brezik (200 m nizvodno od mosta) - 1.000 m3

LOT 5: Brezik (200 m uzvodno od mosta) - 10.000 m3

LOT 6: ušće rijeke Krivaje u rijeku Bosnu - 6.000 m3

LOT 7: uz put na Kalaiše - 2.500 m3

 

Razlog vađenja materijala je: obezbjeđenje proticajnogprofila, sprečavanje neželjenog meandriranja rijeke Krivaje sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisu ugovora i uvođenja Izvođača u posao.

Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 31.12.2018. godine.

Uslovi tehničke osposobljenosti'izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:

- Bager utovarivač   2 komada,

- Kiper kamion  4 komada.

 

2. USLOVI UČEŠĆA

a. Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

i. Naziv i tačnu adresu ponuđača,

ii. Ovjeren izvod iz sudskog registra sa prilozima iz kojih se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova,

iii. Uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplata ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,

iv. Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, koju na zahtjev ponuđača izdaje "AVP Sava" Sarajevo ili drugih nadležnih organa koji vrši prikupljanje gore navedenih prihoda,

v. Izjava Ponuđača da će, ukoliko isti bude odabran kao najpovoljniji, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na iznos od 50%, od umnoška ponuđene jedinične cijene za PVN i količine materijala, koja će se defmisati elaboratom kroz izdavanje vodne saglasnosti, prije početka izvođenja radova.

b. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponuda - Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova,

c. Podugovaranje nije dozvoljeno.

 

3. DOSTAVLJANJE PONUDA

a. Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

"Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, ul. Hamdije Ćemerlića 39a Orginal ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti. parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

b. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu na kojoj će jasno pisati: "ORIGINAL PONUDA". Originali ponude trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:

"PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKE KRTVAJE U OPĆINI ZAVIDOVIĆI"

- ne otvarati -

c. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. "Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo mora biti obavještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

 

d. Rok za dostavljanje ponuda:

  - Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 08.10.2018. u 10:30 sati.

- Otvaranje ponuda će biti u 08.10.2018. u 11:00 sati.

- Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će se obaviti 08.10.2018. godine u 11:00 sati u "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br. 39a / VIII sprat, velika sala.

 

4. KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija, najvećeg iznosa ponuđene - posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka, iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), koji se plaća po m3 izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude. Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža od 1,50 KM/m3 izvađenog materijala. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

 

5. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA

Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan:

a. Pribaviti vodnu saglasnost,

b. Osigurati izradu elaborata - dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o vodama i propisa iz člana 107. Zakona o vodama,

c. Iskolčiti i osigurati profilne tačke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala,

d. Rješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta od lokacije vađenja materijala iz vodotoka do lokacije deponovanja izvađenog materijala,

e. Ukoliko prvorangirani ponuđač prethodna pitanja ne rješi do predviđenog roka početka vađenja materijala, pravo na vađenje materijala dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču, uz poštivanje prethodno navedenih uslova.

 

6. OSTALE ODREDBE

a. Odluku o odabiru najpovoljnije prijave dobiti će svi ponuđači, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih prijava.

b. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija prijava je ranije zaprimljena.

c.U slučaju daje nadležni organ u toku postupka nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor nadležnom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

d. O prigovoru rješava direktor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana.

e. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

f.  Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/726-426 (Sektor za upravljanje vodama).

 

Prilog:

Obrazac za dostavljanje ponude

 

OBRAZAC PRIJAVE PONUĐAČA Vađenje materijala iz vodotoka rijeke Krivaje u općini Zavidovići

 

Naziv ponuđača

_________________

Ponuda broj

_________________

Redni broj

Opis stavke

Lotovi

Visina PVN/m3

1.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 1

 

2

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 2

 

3.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 3

 

4.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 4

 

5.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 5

 

6.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 6

 

7.

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 7

 

 

Slovima

_______________________

Potpis dobavljača

_______________________

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: