Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 11:37

Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko - Podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transfer neprofitnim organizacijama

Izvor: Akta.ba, 28.09.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

VLADA KANTONA

 

Broj: 03/I-14-1502/18

Goražde, 27.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 12. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 9/13 i 13/13), a u skladu sa Programom utroška sredstava Vlade sa ekonomskog koda 614 300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama, broj: 03-14-301-1/18 od 02.03.2018.godine, i Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614300-tekući transferi neprofitnim organizacijama, broj: 03-14-1355-1/18, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, r a s p i s u j e:

 

J A V N I P O Z I V

za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transfer neprofitnim organizacijama

 

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje aktivnosti udruženja sa područja Bosansko - podrinjskog kantona Goražde, a što je osnovni cilj Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 - Tekući transfer neprofitnim organizacijama (u daljem tekstu: Program).

 

II. Pravo prijave na javni poziv

Pravo prijave po jednog prijedloga projektnih aktivnosti na javni poziv imaju udruženja koji ispunjavanju opće i posebne ciljeva programa, a prije svega radi se o afirmaciji opšte- društveno korisnih ciljeva na području Kantona

 

III. Kriteriji

Da bi predložene projektne aktivnosti bile sufinansirane moraju zadovoljiti određene Kriterije utvrđene u Programu, a isti su navedeni u nastavku ovog Javnog poziva.

Kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu (opći i posebni)

Prijedlozi projektnih aktivnosti se najprije razmatraju kako bi se utvrdilo odgovaraju li u potpunosti sa općim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu ali i posebnim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu.

Opći kriteriji

Za učestvovanje i dokumentacija koja se dostavlja prilikom prijave na javni poziv:

a) Popunjen obrazac za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje projekata koji sadrži: naziv projekta, opis potreba, kratak opis projekta, ciljevi, ciljne grupe, plan i trajanje projekta, osoblje i budžet;

b) Rješenje o registraciji

c) Da dostave Program rada i Finansijski plan za 2018.godinu

d) Da dostave Finansijski izvještaj za 2017.godinu

e) Ovjerenu Izjavu da protiv Udruženja ili Organizacija u njihovom dosadašnjem radu nisu podnošene krivične ili prekršajne prijave, niti su odgovorna lica u istim osuđivanja za bilo kakva krivična djela;

Posebni kriteriji:

a) Da se radi o Projektu koji doprinosi razvoju i afirmaciji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, doprinosi realizaciji Programa rada Vlade ili na neki drugi način podstiče, ispunjava ili realizuje programe čiji je karakter promocija civilnog društva i demokratskih odnosa u Kantonu te projekti koji imaju u sebi elemente socijalne, zdravstvene i ekološke zaštite

b) Da unapređuje kulturne, vjerske, sportske ili druge oblike organizovanja i suradnje organizacija ili udruženja sa istim ili sličnim udruženjima u BiH ili inostranstvu;

c) Da protiv Udruženja ili Organizacija u njihovom dosadašnjem radu nisu podnošene krivične ili prekršajne prijave, niti su odgovorna lica u istim osuđivanja za bilo kakva krivična djela;

 

IV. Odabir korisnika i dodjela sredstava

Sve dostavljene prijedloge projektnih aktivnosti pregleda i ocjenjuje Komisija imenovana od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Komisija daje Vladi Bosansko- podrinjskog kantona Goražde prijedlog o raspodjeli sredstava, predlaže listu predlagača ili projekata koji zaslužuju pomoć..

 

V. Obrazac prijave

Obrazac prijave je sastavni dio Javnog poziva.

 

VI. Preuzimanje Javnog poziva

Javni poziv sa obrascem prijave može se preuzeti na internet stranici Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba  te u prostorijama Ureda Premijera i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (ulica 1. Slavne višegradske brigade 2a)

 

VII. Rok za podnošenje prijava

Ovaj Javni poziv je otvoren do 01.12.2018.godine, s tim što će Komisija vršiti odabir odobrenih aplikacija jednom mjesečno do utroška odobrenih sredstava. Prijave se dostavljaju na adresu:

Bosansko - podrinjskog kantona Goražde Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (Komisija za pregled i ocjenu prijedloga projektnih aktivnosti) 1. Slavne višegradske brigade 2a Goražde

Sa naznakom:

«NE OTVARAJ -PRIJAVA ZA JAVNI POZIV - GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

 

VIII. Način objave

Javni poziv se objavljuje u elektronskim medijima na području Kantona, internet stranici Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde kao i oglasnoj ploči Kantona. Zainteresovana lica za dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu dobiti u Uredu Premijera i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde na telefon: 038/221-913.

Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde zadržava pravo poništenja ovog poziva do odabira korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova za podnošenje zahtijeva po ovom pozivu.

 

S E K R E T A R

Emir Sijerčić dipl.iur.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: