Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 08:57

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

Izvor: Akta.ba, 29.09.2018.

Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

 

Na osnovu Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 114/17 i 45/18), usvojenog Budžeta i Rebalansa Budžeta Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a u svrhu transfera opštinama za izradu prostorno-planske dokumentacije, Ministar objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela sredstava sa budžetske pozicije 487300 - „Transfer opštinama za izradu prostorno- planske dokumentacije"

 

2. PRAVO UČESTVOVANjA

Pravo učestvovanja imaju jedinice lokalne samouprave Republike Srpske.

 

3. CILjEVI REALIZACIJE

Sredstva predstavljaju pomoć jedinicama lokalne samouprave za izradu dokumenata prostornog uređenja, odnosno namjenjena su sufinansiranja izrade određenog dokumenta prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave. Dodjela sredstava ima za cilj povećanje stepena pokrivenosti prostora jedinice lokalne samouprave dokumentima prostornog uređenja.

 

4. RAZMATRANjE PODNESENIH ZAHTJEVA

Podnesene zahtjeve razmatra Komisija Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u skladu sa donesenim Procedurama i kriterijumima o odobravanju sredstava kao transfer opštinama za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Prilikom razmatranja podnesenih zahtjeva vrijednovaće se:

1. razvijenost jedinice lokalne samouprave,

2. stanje dokumenata prostornog uređenjan jedinice lokalne samouprave,

3. stepen sufinansiranja izrade i

4. prethodno korištenje sredstava budžetske pozicije.

 

5. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za dodjelu sredstava treba da sadrži:

1. odluku jedinice lokalne samouprave o pristupanju izradi strateškog ili sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja,

2. program ulaganja sredstava predviđenih za finansiranje dokumenata prostornog uređenja u budžetu jedinice lokalne samouprave i

3. podatake o postojećem stanju dokumenata prostornog uređenja jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko je postupak izrade dokumenta u toku, odnosno postoji izabran nosilac izrade, a jedinica lokalne samuprave ne posjeduje dovoljno sredstava za nastavak finansiranja dokumenta prostornog uređenja, potrebno je dostaviti i ugovor sa nosiocem izrade i dokaz o realizovanim aktivnostima izrade.

 

6. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za dostavljanje zahtjeva je 15.11.2018. godine.

 

7. ADRESA NA KOJU SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjev sa traženoll dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom - Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave.

 

Ministar

Srebrenka Golić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: