Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 15:53

(izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu) Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje

Izvor: Akta.ba, 19.09.2018.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA KALESIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:______________/18

Datum, 30.08.2018.godine,

 

Na osnovu člana 17. stav 1) i člana 19. stav 1. I člana 87. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik BiH”, broj 39/14) i na osnovu člana 56. Statuta općine Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 03/12 i i 6/13), općinski načelnik donosi:

 

P O S E B N U O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke robe „Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje“

 

Član I

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke robe „Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje„ za vrijednost koja nije predviđena Planom nabavki za 2018.godinu .

Ova Odluka ujedno predstavlja i dopunu usvojenog plana nabavke za 2018.godinu sa sljedećim elementima:

Pozicija i redni broj: robe; r.b 15 polje procjenjena vrijednost iznosi: 4.100,00 bez PDV-a.

Predmet nabavke: Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje.

Šifra JRJN 35110000-8– Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema.

Vrsta postupka: Direktni sporazum

Okvirni datum pokretanja postupka: Septembar 2018.godine.

Okvirni datum potpisa ugovora: Septembar 2018 godine.

Izvor finansiranja: Budžet za 2018. godinu, pozicija: 821311- Nabavka opreme

Postupak javne nabavke sprovest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

 

Član II

Zakonski osnov za provođenje ovog postupka javne nabavke pronađen je u članu 17. i članu 87. stav 1. Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju vrsta postupka za provođenje predmetne nabavke.

 

Član III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i predstavlja ujedno i Odluku o pokretanju postupka javne nabavke u skladu sa članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama obzirom da sadrži iste elemente.Ova Odluka će biti objavljena na web stranici ugovornog organa kao dopuna postojećeg plana nabavke.

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Zbog potrebe Službe civilne zaštite za novom vatrogasnom opremom za spašavanje, općina Kalesija na čelu sa općinskim načelnikom odlučila je donijeti odluku skladu sa članom 87.stav 1.tačka b) i stav 3.istog člana Zakona o javnim nabavkama kojom će se odobriti pokretanje direktnog sporazuma javne nabavke roba“ Nabavka vatrogasne opreme za spašavanje ,te ujedno izmijeniti plan javnih nabavki za 2018.godinu. Procijenjena vrijednost radova 4.100,00KM sredstva će se finansirati iz budžeta općine Kalesija.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

Sredstva su obezbjeđena i preusmjerena iz Budžeta općine Kalesija sa pozicije: 821311- Nabavka opreme.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Sead Džafić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: