Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 12:25

(poništenje aukcije) Izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin

Izvor: Akta.ba, 26.09.2018.

 

Na osnovu članova 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e), 70. stav (4) i 71. Zakona o javnim nabavkama'Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, članova 72. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka e) i 73. stav (6) Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO - 5155/15 - 52/5.1. od 26.02.2015. godine i broj: NO-16376/17-54./4. od 30.05.2017. godine, članova 4. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - prečišćeni tekst, broj: 06- 6522/18 od 05.03.2018. godine, Izvršni direktor za distribuciju, na preporuku Komisije za nabavke, donosi

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

PONIŠTAVA se otvoreni postupak javne nabavke radova, po Tenderu, broj: OP-25-EDB/2018 - Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, jer je cijena primljene prihvatljive ponuda znatno veća od osiguranih sredstava za nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice „Elektrodistribucija", Bihać da u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđaču koji je blagovremeno dostavio ponudu i time ga obavijesti o rezultatima postupka navedenom u Odluci.

 

Obrazloženje

Otvoreni postupak javne nabavke, po Tenderu broj: OP-25-EDB/2018 - Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63- 24853/2018 od 10.08.2018. godine. Obavještenje o nabavci i tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke su objavljeni na portalu javnih nabavki dana 14.08.2018. godine, pod brojem 1421-1-3-119-3-105/18. Tendersku dokumentaciju sa portala Agencije za javne nabavke "e-nabavka" je preuzelo 15 (petnaest) privrednih subjekata.

Rok za prijem ponuda je bio 07.09.2018.godine do 13:00 sati, a javno otvaranje ponuda je obavljeno 07.09.2018. godine u 14:00 sati.

U krajnjem roku za dostavu ponuda, ponudu je dostavio sljedeći ponuđač:

1. d.o.o. "ELEKTROVOD" Cazin  179.741,29 KM (bez PDV-a).

Komisija za nabavku, imenovana Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke radova, broj: 03-2-63-24853/2018 od 10.08.2018. godine, je izvršila javno otvaranje, pregled i ocjenu blagovremeno primljene ponude i utvrdila da ponuda ponuđača d.o.o. "ELEKTROVOD" Cazin zadovoljava sve uslove tenderskog dokumenta i ocijenjena je prihvatljivom.

U skladu sa obavještenjem o nabavci i objavljenom tenderskom dokumentacijom ugovorni organ je predvidio provođenje e-aukcije putem portala Agencije za javne nabavke, koja nije provedena jer je u postupku nabavke primljena samo jedna ponuda, a stoje u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e- aukcije ("Službeni glasnik BiH", broj: 66/16).

Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi 170.265,00 KM (bez PDV-a), a cijena primljene prihvatljive ponude iznosi 179.741,29 KM (bez PDV-) i ista premašuje planirana sredstva za 9.476,29 KM.

Komisija za nabavku je predložila da se otvoreni postupak javne nabavke radova, po Tenderu broj: OP-25- EDB/2018 - Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać, okonča poništenjem postupka, jer je cijena primljene prihvatljive ponuda znatno veća od osiguranih sredstava za nabavku, a sve u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

Obzirom na naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu (Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija", Bihać) u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: