Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:23

(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji objekata za smještaj straže i skladišta na lokaciji Kozlovac u Tuzli

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

723-1-3-137-3-170/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ODBRANE BIH
IDB/JIB 4200745400004
Kontakt osoba gosp. Mirza Čizmić i gosp. Igor Majstorović
Adresa Hamdije Kreševljakovića 98
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 286-574
Faks (033) 286-697
Elektronska pošta nabavka_prodaja@mod.gov.ba
Internet adresa www.mod.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Radovi na sanaciji objekata za smještaj straže i skladišta na lokaciji „Kozlovac“ u Tuzli


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su radovi na sanaciji objekata za smještaj straže i skladišta na lokaciji „Kozlovac“ u Tuzli.
Predmetni radovi na objekata koji se odnose na sljedeće vrste radova:
Saniranje objekta straže,
- Radovi na sanaciji podova,
- Zamjena dijela fasadne stolarije,
- Sanacija unutarnjih zidova,
- Sanacija sanitarnog čvora,
- Zamjena galanterije,
- Sanacija fasade.
Sanacija objekta skladišta,
- Demontaža i montaža gromobrana,
- Sanacija krovnog pokrivača.
Svi radovi su detaljno opisani u prilogu tehničkog opisa za objekte i skicama.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45216200-6 Građevinski radovi na vojnim građevinama i objektima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Iskazano u T.D.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

111111,11

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kasarna „Kozlovac“ u Tuzli.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet institucija BiH

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem
profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog
organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) da dostavi dokaz da dobavljaču nije blokiran 1 (jedan) od otvorenih transacijskih računa u zadnjih 12 mjeseci,
b) da je ukupan promet u posljednje 2 (dvije) godine (2016 i/ili 2017 i/ili 2018), odnosno od početka poslovanja u
predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 (dvije) godine, bio iznad
130.000,00 KM s PDV-om.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) uspješno iskustvo po realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora u predhodnih dvije (2) godine (2016.god. i/ili 2017.god.
i/ili 2018. god.), čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženu radove;
c) angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito onom osoblju koje je angažirano na poslovima

nadzora i kontrole kvalitete, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod kandidata/ponuđača;
d) prosječnan godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećeg osoblja u posljednje 3 (tri) godine;
f) kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjera energetske efikasnosti koje će
privredni subjekt primjenjivati prilikom izvođenja radova.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2018. 13:00:00
Adresa i mjesto Ul. Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: vezano za Zakon o javnim nabavkama
u BiH je gosp. Mirza Čizmić tel: 033/286-543, fax: 033/286-697, a za tehničke karakteristike je gosp. Igor Majstorović tel.
033/286-578.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: