Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 08:32

Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana nacionalnog spomenika arheološko područje Mili - Visoko

Izvor: Akta.ba, 28.09.2018.

Na osnovu člana 42. stav (1) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16) i člana 22. Statuta općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 1/11 i 8/13) Općinsko vijeće Visoko, na 22. sjednici, održanoj 27.09. 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA NACIONALNOG SPOMENIKA ARHEOLOŠKO PODRUČJE „MILI" -VISOKO

 

Član 1.

Pristupa se izradi Regulacionog plana nacionalnog spomenika Arheološko područje „Mili" - Visoko (u daljem tekstu Regulacioni plan).

 

Član 2.

Regulacioni plan radi se za područje u granicama definiranim tačkom I. stav 2. i tačkom III. (I, II i III stepen zaštite) Odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom Arheološkog područja Mili -Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko od Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Ukupna površina obuhvata Regulacionog plana iznosi 3,87 ha.

 

Član 3.

Izradi Regualcionog plana pristupa se na osnovu Prostornog plana općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine i Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine.

 

Član 4.

Regulacioni plan će se sastojati od tekstualnog i grafičkog dijela urađen prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju i Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH", broj: 63/04, 50/07 i 84/10).

 

Član 5.

Regulacioni plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.

 

Član 6.

Osnovna usmjerenja za izradu Regulacionog plana su:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge potrebno je obezbjediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastukture;

- Izvršiti istražne radove u cilju izrade Elaborata o inženjersko-geološkim hidrološkim i geomehaničkim osobinama terena;

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Prilikom izrade Regulacionog plana uvažavati postojeću parcelaciju i vlasničke odnose;

- Uvažiti odredbe iz odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 32/03 i 79/09);

- Prilikom izrade poštovati usmjerenja data od nadležnih institucija za očuvanje i zaštitu kultruno-historijskog naslijeđa;

- Poštovati opredjeljenja definisana Prostornim planom općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine („Službeni glasnik općine Visoko", broj: 5/15) i Urbanističkim planom za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine („Službeni glasnik općine Visoko", broj: 1/17);

- Posebnu pažnju posvetiti zelenim površinama, koje zastupljenošću i strukturom treba da doprinesu ostvarenju odgovarajućih estetsko-oblikovnih, ali i zaštitnih efekata;

- Mrežu internih saobraćajnica treba koncipirati na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima;

- Planirati prostore za mirujući saobraćaj, u skladu sa važećim standardima i planiranim sadržajima;

- Na osnovu usmjerenja preciziranih kroz planove višeg reda, na bazi izvršenog geodetskog snimanja i valorizacije postojećeg građevinskog fonda, postaviti koncept prostorne organizacije i uređenja;

- U okviru prostornih mogućnosti prema novonastalom stanju izgrađenosti na terenu, zahtjeva i potreba planiranja obezbijediti kvalitetne uslove za planiranu izgradnju, sa potrebnim kapacitetima i sadržajima;

- Planirati opremanje područja potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture, te njihovo povezivanje sa susjednim prostornim cjelinama;

- Stečene obaveze Općine i Kantona (izdate urbanističke saglasnost i odobrenja za građenje) u okviru ove prostome cjeline uvažiti kao zatečeno stanje.

 

Član 7.

Nosilac pripreme Regulacionog plana je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko koja će, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju odrediti nosioca izrade Regulacionog plana.

 

Član 8.

Priprema, izrada i usvajanje Regulacionog plana provest će se u skladu sa postupkom i rokovima utvrđenim u Zakonu o prostornom uređenju i građenju.

 

Član 9.

Prije pristupanja izradi Regulacionog plana potrebno je izvršiti arheološku prospekciju predmetnog obuhvata koja će biti sastavni dio planskog dokumenta, a u saradnji sa nadležnim institucijama.

 

Član 10.

Izrada Regulacionog plana finansirat će se sredstvima Budžeta općine Visoko za 2018. godinu.

 

Član 11.

Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz obuhvata Regulacionog plana.

 

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko".

 

Broj: 01/1-02-275/18     

27.09.2018.godine         

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Bajro Fejzić, prof, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: