Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 08:36

Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana Ravne- Visoko

Izvor: Akta.ba, 28.09.2018.

Na osnovu člana 42. stav (1) Zakona o prostornom uređenju i građenju («Službene novine ZDK», broj: 1/14 i 4/16) i člana 22. Statuta općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj: 1/11 i 8/13) Općinsko vijeće Visoko, na 22. sjednici, održanoj 27.09. 2018. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „RAVNE" - VISOKO

 

Član 1.

Pristupa se izradi Regulacionog plana „Ravne" - Visoko (u daljem tekstu Regulacioni plan).

 

Član 2.

Granica obuhvata Regulacionog plana počinje od tromeđe parcela označenih kao k. č. broj: 830, 2416 i 1440, zatim se lomi u pravcu juga prateći istočnu granicu parcela označenih kao k. č. broj: 1440, 1441, 1443 i 1444/1 i dolazi do sjecišta parcela označenih kao k. č. broj: 1444/1, 1446/1 i 1445. Potom se granica lomi u pravcu zapada prateći južnu granicu parcele označene kao k. č. broj: 1445 i nastavlja u pravcu juga prateći istočnu granicu parcela označenih kao k. č. broj: 1444/1, 1444/2 i 1482 i dolazi do tromeđe parcela označenih kao k. č. broj: 1445, 1447/2 i 1482. Zatim, granica obuhvata nastavlja u pravcu juga presjecajući parcelu označenu kao k. č. broj: 1482 i dolazi do sjecišta parcela označenih kao k. č. broj: 1472 i 1473. Odatle, granica se nastavlja u pravcu juga prateći istočnu granicu parcela označenih kao k. č. broj: 1482, 4385 i 4386 i dolazi do sjecišta parcela označenih kao k. č. broj: 4416 i 4420/2. Granica se zatim lomi u pravcu zapada presjecajući parcelu 4386, te nastavlja u pravcu sjeverozapada prateći zapadnu granicu parcele označene kao k. č. broj: 4386 i ide sve do granice sa parcelom označenom kao k. č. broj: 2416 (cesta). Granica dalje ide u pravcu zapada presjecajući parcele označene kao k. č. broj: 1485, 1487 i 1488, te nastavlja u pravcu sjevera presjecajući parcele označene kao k. č. broj: 1488, 1492/3, 1492/2 i 1492/1 i dolazi do tromeđe parcela označenih kao k. č. broj: 1492/1, 1492/2 i 1497. Nakon toga granica nastavlja u pravcu sjevera zapadnom granicom parcele označene kao k. č. broj: 1497, te se lomi u pravcu zapada presjecajući parcele označene kao k. č. broj: 1498/1, 1426 i 1408/1 i dolazi do sjecišta parcela označenih kao k. č. broj: 1407/5, 1407/6 i 1408/1. Odatle, granica nastavlja u pravcu sjevera prateći zapadnu granicu parcela označenih kao k. č. broj: 1408/1, 1418, 1417 i 1416, presjeca parcele označene kao k. č. broj: 1414 i 1415, te nastavlja u pravcu sjeveroistoka prjesjecajući parcele označene kao k. č. broj: 1415, 841/2, 843/1, 843/2, 843/3 i 840 sve do granice sa parcelom označenom kao k. č. broj: 839 (potok). Nakon toga, granica nastavlja u pravcu sjevera prateći granicu potoka, pa se lomi u pravcu istoka precjecajući parcelu označnu kao k. č. broj: 832, te dolazi do početne tačke obuhvata Regulacionog plana.

 

Sve gore navedene parcele upisane su u K.O. Kraljevac i K.O. Visoko.

Ukupna površina obuhvata Regulacionog plana iznosi 28,7 ha.

 

Član 3.

Izradi Regualcionog plana pristupa se na osnovu Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine.

 

Član 4.

Regulacioni plan će se sastojati od tekstualnog i grafičkog dijela urađen prema Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Službene novine FBiH", broj: 63/04, 50/07, 84/10).

 

Član 5.

Regulacioni plan se donosi za period do donošenja novog planskog dokumenta.

 

Član 6.

U obuhvatu Regulacionog plana nalazi se turistička zona „Ravne", izletište „Ravne" i park-šuma, te se isti radi u cilju donošenja provedbene planske osnove za dati obuhvat i namjenu, preispitivanje prostornih mogućnosti područja sa aspekta konfiguracije terena, geologije i uslova stabilnosti terena za planirani sistem gradnje, sa kvalitetnim saobraćajnim rješenjem i rješenjem opremanja područja komunalnom i ostalom potrebnom infrastrukturom.

 

Osnovna usmjerenja za izradu Regulacionog plana su:

- Poštovati opredjeljenja definisana Prostornim planom općine Visoko za period od 2014. do 2034. godine („Službeni glasnik općine Visoko", broj: 5/15) i Urbanističkim planom za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine („Službeni glasnik općine Visoko", broj: 1/17);

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge potrebno je obezbjediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastukture;

- Izvršiti istražne radove u cilju izrade Elaborata o inženjersko-geološkim hidrološkim i geomehaničkim osobinama terena;

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Prilikom izrade Regulacionog plana uvažavati postojeću parcelaciju i vlasničke odnose;

- Na osnovu usmjerenja preciziranih kroz planove višeg reda, na bazi izvršenog geodetskog snimanja ivalorizacije postojećeg građevinskog fonda, postaviti koncept prostorne organizacije i uređenja;

- U okviru prostornih mogućnosti prema novonastalom stanju izgrađenosti na terenu, zahtjeva i potreba planiranja obezbijediti kvalitetne uslove za planiranu izgradnju, sa potrebnim kapacitetima i sadržajima;

- Planirati opremanje područja potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture, te njihovo povezivanje sa susjednim prostornim cjelinama.

 

Član 7.

Nosilac pripreme Regulacionog plana je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko koja će, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju odrediti nosioca izrade Regulacionog plana.

 

Član 8.

Priprema, izrada i usvajanje Regulacionog plana provest će se u skladu sa postupkom i rokovima utvrđenim u Zakonu o prostornom uređenju i građenju.

 

Član 9.

Izrada Regulacionog plana finansirat će se sredstvima Budžeta općine Visoko za 2018. godinu.

 

Član 10.

Sastavni dio ove odluke je grafički prikaz obuhvata Regulacionog plana.

 

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Visoko".

 

Broj: 01/1-02-274/18     

27.09.2018.godine  Visoko 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Bajro Fejzić, prof, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: