Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(pregovarački postupak) Nabavka i isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine)

Datum objave: 03.10.2019. 10:16 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

PROTOKOL BROJ: 06-1-04-7-6359-4/19

 

EUROPLAST INTERNATIONAL GmbH Munchnen Str. 19a

Republika Njemačka

Tel. +49 8151 99867 90

 

Email: jasna.traudisch@europlastgroup.com

 

PREDMET: Pregovarački postupak bez objave obavještenja

Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine).

 

Broj nabavke

 

Podaci u Ugovornom organu

J.P. Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Kurta Schorka 36 71210 Ilidža-Sarajevo Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj

4200068970001

Kontakt osoba ispred Ugovornog organa

Admir Jusić t: +387 33 289 143 f: +387 33 289 141 aiusic@saraievo-airport.ba

Popis privrednih subjekata isključenih iz postupka nabavke po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN

Nema isključenih privrednih subjekata po osnovu Čl. 52 stav (4) ZJN

Redni broj nabavke iz plana nabavki za 2019. god.

G.95.

JRJN kod

34330000-9 - Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objave obavještenja Čl. 21, tačka c) i Čl. 28 ZJN, Sl.gl.BiH br. 39/14

Vrsta ugovora

Robe

Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a)

cca 200.000,00 KM na period od 2 godine

Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum

Ne

Krajnji rok za dostavljanje ponuda

18 102019 do 1000

Mjesto dostavljanja ponuda

J.P. Međunarodni aerodrom „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, ul. Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo - Protokol administrativne zgrade

Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda

18.10.2019. u 10:15

Mjesto otvaranja ponuda

Sala za sastanke (764), Administrativna zgrada

 

 

 

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo poziva Vas da dostavite ponudu u postupku pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu čl. 21 stav 1 tačka c i čl. 28 ZJN Sl. glasnik BiH br. 39/14. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

 

1.Predmet nabavke

 

1.1 Predmet javne nabavke:

- Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine), a sve u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

 

2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

 

2.1 Uslovi za učešće i pctrebni dokazi:

a) Tačan naziv i adresa dobavljača;

b)Ovjerena kopija Izvoda iz sudskog registra za obavljanje profesionalne djelatnosti iz predmeta nadmetanja sa svim prilozima (dobavljač je dužan, ukoliko to već nije učinio u ponudi, naknadno dostaviti original ili kopiju Izvoda iz sudskog registra koji nije stariji od 90 dana od dana dostavljanja ponude, u cilju zaključenja ugovora);

c)Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost i identifikacijski broj;

d)Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za ponudu (Aneks I);

e)Popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac povjerljivih informacija (Aneks II). Ako dobavljač ne dostavi ovaj obrazac, smatraće se da nema pcvjerljivih informacija u njegovoj pcnudi;

f)Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava o ispunjavanju uslova iz Cl. 45 ZJN. (Aneks III). Izjava mora biti ovjerena kod nadležncg organa;

g)Popunjena, octpisana i ovjerena Izjava o ispunjavanju uslova iz Cl. 52 ZJN. (Aneks IV). Izjava mora biti ovjerena kod nadležncg organa;

h)Popunjen, potpisan i ovjeren Nacrt ugovora (Aneks V);

i)Originalni dokaz da ste jedini ovlašteni ponuđač (od strane dobavljača Overaasen AS, Norvrška ili njegovog predstavnika za pcdručje BiH) za isporuku orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa navedene opreme za pcdručje BiH

j)Izjava o garanciji (minimalno godinu dana) na:

1.Servis (interventni)

2.Ugrađene opremu i rezervne dijelove

k) Inicijalna ponuda,

l) Opcija ponude

Inicijalna ponuda treba da sadrži i naše zahtjeve u pogledu:

-Nakon svakog interventnog servisiranja serviser treba da sačini i dostavi izvještaj o obavljenom servisu. Izvještaj treba da bude pctpisan cd strane servisera i cd strane ovlaštenog predstavnika naručioca,

-Cijenu norma sata: Certificiranog mehaničara, autcelektričara i električara.

-Izjašnjenje o vremenu potrebnom za nabavku rezervnih dijelcva,

 

Naručilac će pružiti asistenciju pristupa

 

2.2Dobavljač je obavezan dostaviti sljedeće dokumente kojima će potvrditi da se slučajevi iz tačke 2.1, pod f) ne odnose na njega, a sve u skladu sa tačkom 2.3 ove Tenderske dokumentacije:

a)uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b)uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran dobavljač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je dobavljač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)uvjerenja nadležnih institucija da je dobavljač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

2.3Dobavljač je dužan ugovornom organu dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata traženih tačkom 2.2, ne starijih od 90 dana od dana otvaranja ponuda, u roku od 7 radna dana od dana prijema Obavijesti i odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača. Neispunjavanje ove obaveze rezultiraće odbijanjem ponude. Dobavljač takođe može dostaviti sve tražene dokumente odmah uz ponudu, ali i u tom slučaju MORA dostaviti izjavu o ispunjavanju uslova iz Cl. 45 ZJN. (Aneks V).

 

NAPOMENA:

Dobavljač se obavezuje da će najavu za ulazak na aerodrom Aneks VI, prilikom isporuke robe / vršenje servisa, dostaviti dan ranije Sektoru za sigurnost i zaštitu, i to putem fax-a na broj 033/ 289 -

 

3.Priprema prve ponude

 

3.1Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda.

3.2Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem. ponude Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

3.3Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi moraju biti čvrsto uvezani (ukoričeni - svi listovi zalijepljeni u knjigu ili osigurani jamstvenikom koji je na čvoru zaštičen suhim pečatom, voskom ili naljepnicom). Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, dobavljač obilježava nazivom i navodi u sadržaju dokumentacije kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Ako dokumentacija sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Ukoliko se dostavljaju garantni dokumenti isti ne smiju biti bušeni ili lijepljeni nego će se uložiti u posebnu kovertu sa naznakom sadržaja. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

 

3.4Ponudu treba dostaviti na slijedeću adresu: J.P. MEĐUNARODNI AERODROM „SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Kurta Schorka 36., protokol. Ponuda treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti. Na koverti mora biti naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa, naziv i adresa dobavljača u lijevom gornjem uglu koverte, evidencijski broj nabavke, naziv predmeta nabavke: Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine)

 

4. Rok za dostavljanje početne ponude

 

4.1Rok za dostavljanje ponude ističe: 18.10.2019. godine u 10,00 sati. Pregovori će se obaviti isti dan u 10:15 sati, adresa ugovornog organa, nova administrativna zgrada, sala za sastanke br. 764.

Ovlašteni predstavnici dobavljača, kao i ostala lica mogu prisustvovati pregovorima. Informacije koje se iskažu u toku pregovora će se dostaviti dobavljaču putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Na javnom otvaranju ponude biti će saopštene slijedeće informacije: naziv dobavljača, ukupna cijena navedena u ponudi, popust naveden u ponudi, formalno-pravna ispravnost ponude u pogledu kvalifikaione dokumentacije, te se pristupiti pregovorima.

Predstavnik dobavljača koji želi zvanično učestvovati na pregovorima treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta- dobavljača. Ukoliko nema zvanične punomoći dobavljač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju,ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime dobavljača.

4.2Dobavljač može izmijeniti ili povući ponudu pod uslovom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponude. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponude. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 3.4. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENJE PONUDE".

4.3Dobavljač može napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim, u skladu sa ANEKS-om III.

U koliko dobavljač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija, znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako dobavljač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda dobavljača neće biti odbijena.

4.4Dobavljaču se ostavlja mogućnost da na pregovorima izjavi da početnu ponudu smatra i konačnom ponudom, što se evidentira u Zapisnik sa otvaranja ponuda.

Ukoliko se tokom pregovora definišu i dogovore elementi koji se razlikuju od početne ponude, dobavljač je dužan dostavii konačnu ponudu koja odražava dogovoreno na pregovorima.

 

5. Rok za dostavljanje konačne ponude

 

5.1 Ukoliko su na pregovorima dogovoreni elementi koji se razlikuju od početne ponude, ponuđač se obavezuje da na protokol J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo dostavi konačnu ponudu sa naznakom KONAČNA PONUDA: Isporuka orginalnih rezervnih dijelova i usluge interventnog servisa za aerodromske četke, snjegobacače i plugove proizvođača Overaasen AS, Norvrška - četke, snjegobacači, plugovi (za period od dvije godine), - ne otvarati, najkasnije 7 (sedam) dana od dana obavljenih pregovora. Nakon utvrđivanja da li ponuda odražava dogovorene elemente u procesu pregovaranja, pristupit će se zaključenju ugovora.

 

 

5.2 Dobavljač konačnu ponudu mora pripremiti i dostaviti u skladu sa članom 3.1, 3.2 i 3.3 ovog pozivnog pisma.

 

6.Kriterij dodjele ugovora

 

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene. O cijeni i svim drugim elementima ponuđenim u početnoj ponudi je moguće pregovarati. U konačnoj ponudi dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni i svim drugim elementima ponuđenim u konačnoj ponudi nije moguće pregovarati.

 

7.Obavještenje o dodjeli ugovora

 

Dobavljač će biti obaviješteno odluci ugovornog organa o rezultatu postupka nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti dobavljaču odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

8.Garancija za dobro izvršenje ugovora

Ne zahtjeva se

 

9.Zaključenje ugovora i podugovaranje

 

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Dobavljaču je dozvoljeno podugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Dobavljač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja).

 

10.Informacije o zaštiti prava dobavljača

 

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata.

11. ANEXI

 

Sljedeći anexi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks I : Obrazac za ponudu (popunjen, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks II : Obrazac povjerljivih informacija (popunje, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks III : Izjava o ispunjavanju uslova iz Cl. 45 ZJN. (popunjenu, potpisanu i ovjerenu dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks IV : Izjava o ispunjavanju uslova iz Cl. 52 ZJN. Izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa (popunjenu, potpisanu i ovjerenu dostaviti kao sastavni dio ponude)

Aneks V : Nacrt ugovora (popunjen, potpisan i ovjeren dostaviti kao sastavni dio ponude)

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: