Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja teretnog vozila Mercedes-Benz

Datum objave: 03.08.2022. 12:20 / Izvor: Akta.ba, 02.08.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

Općinska načelnica

 

Broj: 01-02-2508/22

Datum, 2. 8. 2022. godine

 

Na temelju članka 38. Statuta Općine Odžak („Službeni glasnik Općine Odžak", broj: 02/09) i članka 3. Odluke o prodaji teretnog vozila, broj: 01-01-194/22 od 29. 6. 2022. godine, Općinska načelnica objavljuje:

 

JAVNI OGLAS o prodaji teretnog vozila

 putem javnog nadmetanja - licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda

 

I Naziv i adresa pravne osobe - prodavatelja teretnog vozila i kontakt telefon

OPĆINA ODŽAK, Trg br.l., 76290 Odžak

Tel: 031/761-027

 

II Podaci o teretnom vozilu i početna cijena istog

vrsta vozila         teretno vozilo

marka vozila MERCEDES - BENZ

podaci o prvoj registraciji 01.10.2002.g.

oblik vozila         radno — vatrogasno

mjesta za sjedenje          8

vrsta motora     benzin

broj šasije           30901210320567

broj motora       11595210003079

godina proizvodnje 1978. g.

registracija odjavljeno 10.11.2021. g.

 

Procijenjena vrijednost vozila 6.400,00 KM

 

IIINačin prodaje i kriteriji za prodaju

Prodaja vozila se vrši metodom javnog nadmetanja - licitacije putem zatvorenih pisanih ponuda.

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvalitete, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka vozila.

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena za navedeno teretno vozilo, koja ne može biti manja od procijenjene cijene vozila.

Prilikom odabira ponude, Povjerenstvo će odabrati ponudu sa najvišom cijenom. U slučaju dvije iste ponude prednost se daje ponuditelju koji je ranije dostavio ponudu.

 

IV Pregled vozila

Teretno vozilo se može pogledati svakim radnim danom počevši od dana objavljivanja Javnog oglasa do dana početka javnog nadmetanja i to u vremenskom periodu od 10,00 do 13.00 sati na parkingu Općine Odžak. 

Sve informacije se mogu dobiti na telefon, broj: 031/761-027 (kontakt osoba Anto Barukčić).

 

V Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanju na javnom nadmetanju putem zatvorenih pisanih ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području Bosne i Hercegovine, koje prije utvrđenog roka određenog za dostavu zatvorenih ponuda izvrše uplatu kapare u iznosu od 100,00 KM na blagajni računovodstva Općine Odžak, Trg br. I., 76290 Odžak, 1. kat, ured broj 5.

Dokaz o uplati kapare se prilaže uz prijavu na javno nadmetanje.

Ukoliko sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.

Sudionicima javnog nadmetanja izvršit će se povrat uplaćene kapare na blagajni računovodstva Općine Odžak istoga dana nakon završetka postupka javnog nadmetanja, a sudioniku sa najpovoljnijom ponuda kapara će biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene.

 

VI Sadržaj ponude Ponuda mora sadržavati:

1. Ime i prezime i adresu ukoliko je podnositel j fizička osoba, odnosno naziv i sjedište ukoliko je podnositelj pravna osoba,

2. Potpisan i popunjen obrazac za cijenu ponude.

3. Dokaz o uplati kapare.

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja. Ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponuđene cijene treba da budu iskazane u konvertibilnim markama (KM) i u cijelim brojevima, bez decimala.

 

VII Dostavljanje ponude

Ponude sa naznakom „ Ponuda za javno nadmetanje za prodaju teretnog vozila - NE OTVARATI" dostaviti na protokol Općine Odžak neposredno ili putem pošte najkasnije do 12. 8. 2022. godine do 12.00 sati.

Na koverti je potrebno naznačiti točnu adresu ponuditelja kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slučaju neblagovremenog dostavljanja.

Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

 

VIII Postupak javnog nadmetanja

Javno otvaranje ponuda će se održati u u zgradi Općine Odžak-Mala Vijećnica dana 12. 8. 2022. godine sa početkom od 13,00 sati.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji i predstavnici pravnih osoba koji su ovlašteni za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, uz predočenje ovlaštenja, odnosno punomoći.

Otvaranje ponude će se izvršiti i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj.

 

IX Obveze kupca

Kupac je dužan za kupljeno teretno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora. Troškove prijenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćena kapara mu se neće vratiti, a Povjerenstvo za provedbu postupka zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuditelju i tako redom.

 

X Ostale informacije

Tekst javnog oglasa će biti objavljen na radio postajama sa područja općine Odžak, putem službene internetske stranice Općine Odžak i na oglasnim pločama Općine Odžak.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Odžak svakim radnim danom od 8,30 do 10.30 sati ili na broj telefona 031/761-027 ( lokal 223 ) počevši od dana objavljivanja oglasa do dana početka javnog nadmetanja - putem zatvorenih pisanih ponuda.

Ogledni primjerak obrazaca za cijenu ponude možete se preuzeti u šalter Sali Općine Odžak i sa službene internetske stranice Općine Odžak (nije obvezno da prijavni obrazac bude u predloženoj formi).

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: