Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja neupotrebljive opreme i mehanizacije (sekundarne sirovine): bageri, buldožeri, kamioni...

Datum objave: 16.08.2022. 09:26 / Izvor: Glas Srpske, 16.08.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/1-6903-2/22

Datum:  12.08.2022. godine.

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina broj: 01/4-3-5/22 od 07.04.2022. godine, člana 19. Statuta Javne Ustanove „Vode.Srpske" Bijeljina broj 01/4-12/19 od 15.04.2019. godine, broj 01/4-1-5/22 od 21.02.2022. godine, Rješenjadirektor JavneUstanove„VodeSrpske"Bijeljina,broj01/1-6903/22od 11.08.2022.godine, objavljuje se

 

OGLAS

za prodaju neupotrebljive opreme i mehanizacije (sekundarne sirovine) putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

 

JU „Vode Srpske" Bijeljina putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda prodaje sljedeću neupotrebljivu opreme i mehanizaciju (sekundarne sirovine) kao jednu cjelinu:  

Red.

broj

Vrsta mašine

Tip model

God.

proizv.

1

Bager

G-1000

1987

2

Bager

BGH-1000

1988

3

Bager

BGH-1000

1989

4

Bager

600

 

5

Utovarivač

ULT-160

1990

6

Buldožer

TG-140

1987

7

Buldožer

TG-140

1990

8

Valjak

KW-12

1988

9

Kamion

FAP22263-K

1987

10

Kamion

TAM80T

1987

U

Traktor

IMT-5106

1985

12

Bager korač.

КАМО-ЗХ

1987

13

Niskonoseća

 

1982

14

Minibus

Sanos83-12D

1988

15

Kombibus

TAM 80A60

1988

16

Opel

Omega 20i

1990

17

Zastava 101

Poli

1991

18

Golf-CL 1,6

 

1991

19

Golf-CL 1,6

 

1990

 

Sve gore navedeno prodaje se kao jedna djelina u viđenom stanju čija je početna vrijednost procjenjena na 87.700,00 KM, te naknadne reklamacije neće biti uvažene. Sredstva koja su predmet prodaje mogu se uz prethodnu najavu na broj telefona 055/421-666, pogledati svakog radnog dana, u periodu od 9:00 do 14:00 časova na adresi ulica Majevičkih brigada, broj 3, Dvorovi kod Bijeljine.

Pravo učestvovanja u postupku imaju domaća i strana pravna lica (no principu reciprociteta), koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM na račun JU „Vode Srpske" Bijeljina, broj 555-00000450338-20 otvoren kod Nova Banka ad. Banja Luka.

 

Ponuda treba da sadrži:

Pravna lica: naziv i sjedište, JIB, aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, koji dokazuje da je pravno lice registovano za otkup sekundarnih sirovina, dokaz o uplati depozita, broj žiro-računa i naziv banke kod koje je otvoren, kontakt telefon i ponudu sa naznačenom ponuđenom cijenom, potpis i otisak pečata ponuđača.

Koverte sa zatvorenim pisanim ponudama potrebno je dostaviti na adresu: JU „Vode Srpske“ Bijeljina, ul. Miloša Obilića, broj 51, 76300 Bijeljina, najkasnije do 22.08.2022. godine do 11:00 časova, uz naznaku da se ponuda dostavlja Komisiji za sprovođenje postupka prodaje neupotrebljive opreme i mehanizacije (u daljem tekstu: Komisija) kao i napomenu „NE OTVARATI" do 22.08.2022. godine do 12:00 časova".

Otvaranje ponuda biće izvršeno dana 22.08.2022. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JU „Vode Srpske" u ulici Miloša Obilića broj 51, Bijeljina.

Javnom otvaranju pristiglih ponuda mogu prisustvovati svi kvalifikovani ponuđači koji su dostavili svoje ponude. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje i vratiće se neotvorene. Ponuda se smatra blagovremena ukoliko je do naznačenog datuma i vremena primljena kod prodavca (bez obzira na način dostavljanja lično ili poštom). U procesu prodaje nije moguća prodaja ispod iznosa procjenjene vrijednosti od 87.700,00 KM, te se ponude sa nižom cijenom od navedene neće uzeti u razmatranje. Postupak prodaje se smatra uspješnim ako stigne minimum 1 (jedna) zatvorena pisana ponuda. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena cijena. U slučaju da dva ili više ponuđača daju istu ponudu izabraće se onaj čija je ponuda ranije dostavljena no datumu i vremenu dostave.

Iznos uplaćenog depozita najpovoljnijeg ponuđača uračunaće se u kupoprodajnu cijenu, a ostalim učesnicima uplaćeni iznos depozita biće vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda na žiro račune navedene prilikom dostavljanja ponude.

Izabrani ponuđač dužan je ponuđenu vrijednost uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, na račun JU „Vode Srpske" Bijeljina, koji je naveden za uplatu depozita. Predaja u posjed predmetnih sredstava izvršiće se u roku od 8 (osam) dana od dana uplate cjelokupne cijene. U slučaju da najpovoljniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu, sljedeći najpovoljniji ponuđač biće proglašen kupcem i biće pozvan da u roku od 3 (tri) dana uplati onu cijenu koju je ponudio.

Sve troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac. Ponuđač koji u postupku prodaje bude najpovoljniji u slučaju odustanka od kupovine gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

 

DIREKTOR

Miroslav Milovanović

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: