Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja motornih vozila VW Touareg, VW Passat BS, VW Golf 7

Datum objave: 20.09.2022. 08:50 / Izvor: Nezavisne novine, 20.09.2022.

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti

 

Na osnovu odredbi Odluke o prodaji stalnih sredstava - putničkih vozila putem javne licitacije broj 20-07-20-07-16-3-1494-1/22 od 27.07.2022. godine, člana 2. stav (3) Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika-institucija Bosne i Hercegovine br. 08-02-2-9207-1/16 od 31.10.2016. godine i 08-02-2-4696-1/20 od 07.07.2020. godine, i člana 7. Pravila javne licitatije za prodaju vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07-16-3-1533-14/22 od 12.09.2022. godine, godine, Komisija za prodaju stalnih sredstava - putničkih vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNU OBAVIJEST

O PRODAJI VOZILA DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE PUTEM JAVNE LICITACIJE

 

I.   PREDMET PRODAJE

LOT

Marka i model vozila

Vrsta goriva

Reg. br. vozila, istek reg. i broj šasije

Boja

God. proizv.

Opis stanja vozila, pređeni kilometri

Zapremina i snaga cm3/KW

Početna cijena u KM

1.

VW Touareg

dizel

odjavljeno, WVGZZZ7PZED014034

crna

2013.g.

loše. 232.075 km

2967/150

12.210.00

2.

VW Passat BS

dizel

odjavljeno, WVWZZZ3CZEP007286

crna

2013.g.

dobro, 274.964 km

1968/130

14.153,00

3.

VW Passat BS

dizel

T34-M-517, WVWZZZ3CZEP007442

crna

2013.g.

dobro, 276.248 km

1968/130

13.043,00

4.

VW Passat BS

dizel

T34-M-518, WVWZZZ3CZEP007400

cma

2013g.

prosječno, 253.182 km

1968/130

11.933,00

5.

VW Golf 7

dizel

odjavljeno, WVWZZZAUZFP056640

siva

2014.g.

loše, 226.016 km

1598/77

4.396,00

6.

VWGolf7

dizel

odjavljeno, WVWZZZAUZGW232979

siva

2016.g.

loše, 132.843 km

1598/81

5.728,00

7.

VWGolf 7

dizel

M26-J-061, WVWZZZAUZFP051418

siva

2014.g.

prosječno, 250.145 km

1598/77

10.391,00

8.

VWGolf 7

dizel

M26-J-046, WVWZZZAUZFP055254

siva

2014.g.

prosječno, 262.223 km

1598/77

9.592,00

9.

VWGolf 7

dizel

M03-E-233, WVWZZZAUZFW183194

siva

2014.g.

prosječno, 294.636 km

1598/77

8.793,00

10.

VWGolf7

dizel

M03-E-231, WVWZZZAUZFW192580

siva

2014.g.

prosječno, 261.345 km

1598/77

9.192,00

11.

VWGolf 7

dizel

M26-J-062, WVWZZZAUZFP055168

siva

2014.g.

loše, 250.872 km

1598/77

8.393,00

12.

VWGolf7

dizel

odjavljeno, WVWZZZAUZHP038782

siva

2016.g.

loše, 200.493 km

1598/81

6.047,00

 

 

II. PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica, koja izvrše uplatu depozita za svaki pojedinačni Lot u iznosima kako slijedi:

Depozit se uplaćuje u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Herce-govine (u daljem tekstu: Direkcija), Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo, III sprat, kancelarija broj B304.

2. Zaposleni u Direkciji i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na licitaciji.

 

III. PREGLED VOZILA

Vozila se mogu pogledati na parkingu Direk¬cije, Aleja Bosne Srebrene bb, 71 000 Sara¬jevo, 26.09. i 27.09. 2022. godine, u terminu od 11:00 do 15:00 sati, uz najavu na prijavnici Direkcije.

 

IV. DOSTAVLJANJE PONUDA

,1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj (ne-providnoj) koverti, sa naznakom "NE OT¬VARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem

licitacije, LOT - br.            ", sa dokazom o

izvršenoj uplati depozita, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja (do 28.09.2020. godine u 12:00 sati), lično ili putem pošte na adresu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Aleja Bosne Srebrene bb, 71000 Sarajevo (sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka neće se uz¬imati u razmatranje).

2.Ponude za svaki LOT se pakuju u posebne koverte, a ukoliko se ponude dostavljaju za više LOT-ova one se pakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača.

3.Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za  jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

4.Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na pisarnici i na prijavnici

Direkcije.

5.Ponude koje stignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neče se uzeti u razmatranje.

6.Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zain-teresiranih ponuđača održaće se 03.10.2022. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sjedištu Direkcije, Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

 

V SADRŽAJ I PRIHVATLJIVOST PONUDA

Ponuda sadrži:

a)Podatke o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj tele¬fona, broj tekućeg računa i ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta);

b)Podatke o pravnom licu (naziv, fo¬tokopiju Rješenja o upisu u sudski reg¬istar ne starije od 3 mjeseca ovjerenu od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u pos¬tupku licitacije, broj poslovnog računa, adresu i broj telefona);

c)Iznos ponude u konvertibilnim markama;

d)Broj LOT-a za koji se podnosi ponuda;

e)Dokaz o uplati depozita.

Ponuda mora biti potpisana od strane pod-nosioca, a ako je ponuđač pravno lice, ista mora biti ovjerena pečatom pravnog lica. Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2., i čiji je iznos jednak ili veći od najmanje procijen¬jene vrijednosti početne cijene vozila.

 

VI. OBAVEZE KUPCA

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora u roku od 7 dana od dana završetka postupka licitacije. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši sa bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

3.Uplata se vrši na sljedeći način:

a)Jedinstveni račun trezora (JRT) broj 3380002210018390 otvoren kod "Uni-credit bank" d.d. Mostar, sa svrhom doznake "kupovina vozila Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH";

b)Broj poreznog obveznika: trinaestocif-reni ID broj pravne osobe ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba;

c)Vrsta uplate: 0;

d)Vrsta prihoda: 811114;

e)Općina: treba da odgovara šifri općine prebivališta (sjedišta) uplatioca;

f)Porezni period:treba da odgovara da-tumu uplate;

g)Pozivna broj: 0;

h)Budžetska organizacija: 0909999

4.Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

5.Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu po pi¬tanju kvaliteta i eventualnih nedostataka vozila, a primopredaja vozila izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

6.Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora), uplaćeni de¬pozit mu se neće vratiti, a Direkcija će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

7.Direkcija zadržava police osiguranja pred-metnih vozila.

 

VII. DODATNE INFORMACIJE

1.Svim učesnicima licitacije čije ponude ne budu prihvaćene vraća se uplaćeni depozit, a isti se isplaćuje odmah po završenoj lic¬itaciji.

2.Pobjedniku licitacije uplaćeni depozit se vraća po izvršenom plaćanju iznosa za pro-daju vozila.

3.Postupak licitacije provodi se u skladu sa odredbama Instrukcije o načinu i pravilima provođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih koris-nika-institucija Bosne i Hercegovine br. 08-02-2-9207-1/16 od 31.10.2016. godine i 08-02-2-4696-1/20 od 07.07.2020. godine.

4.Sve dodatne informacije mogu se dobiti rad¬nim danima u periodu od 10:00 do 16:00 sati, na broj telefona 033/779-033.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: