Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja putničkih motornih vozila

Datum objave: 28.11.2022. 08:35 / Izvor: Večernji List, 28.11.2022.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

 

Na osnovu Odluke JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo o prodaji stalnih sredstava - putničkih automobila 01-01-10111-6/22 od 08.11.2022. godine, objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkih motornih vozila putem licitacije - sistemom zatvorenih ponuda

 

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu putničkih motornih vozila JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

LOT-1. PUTNIČKI AUTOMOBIL BMW 520D XDRIVE,

-              Proizveden: 2016 godine

-              Registarske oznake: A01-0-503

-              Radni obujam motora: 1995

-              Vrsta goriva: Dizel

-              Maksimalna snaga (KW): 140

-              Početna prodajna vrijednost - 30.000,00 KM (n

-              Vrsta postupka/način prodaje - Pismeno javno nadmetanje

-              Visina i način polaganja kaucije - 15.000,00 KM - Žiralno - Način plaćanja: Avans 50%

LOT-2. PUTNIČKI AUTOMOBIL VOLKSWAGEN PASSAT,

-              Proizveden: 2014 godine

-              Registarske oznake: K04-M-320

-              Radni obujam motora: 1968

-              Vrsta goriva: Dizel

-              Maksimalna snaga (KW): 130

-              Početna prodajna vrijednost - 22.000,00 KM (n

-              Vrsta postupka/način prodaje - Pismeno javno nadmetanje

-              Visina i način polaganja kaucije - 11.000,00 KM - Žiralno - Način plaćanja: Avans 50%

LOT-3. PUTNIČKI AUTOMOBIL VOLKSWAGEN POLO,

-              Proizveden: 2010 godine

-              Registarske oznake: O18-J-075

-              Radni obujam motora: 1598

-              Vrsta goriva: Dizel

-              Maksimalna snaga (KW): 77

-              Početna prodajna vrijednost - 7.000,00 KM (n

-              Vrsta postupka/način prodaje - Pismeno javno nadmetanje

-              Visina i način polaganja kaucije - 7.000,00 KM - Žiralno - - Način plaćanja: Avans 100%

LOT-4. PUTNIČKI AUTOMOBIL VOLKSWAGEN POLO,

-              Proizveden: 2010 godine

-              Registarske oznake: 018-J-076

-              Radni obujam motora: 1598

-              Vrsta goriva: Dizel

-              Maksimalna snaga (KW): 77

-              Početna prodajna vrijednost - 7.000,00 KM (n

-              Vrsta postupka/način prodaje - Pismeno javno nadmetanje

-              Visina i način polaganja kaucije - 7.000,00 KM - Žiralno - - Način plaćanja: Avans 100%

Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na račun 1540012000213884 - Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (odnosi se na ponuđače - pravna i fizička lica) u iznosu od 50% početne prodajne vrijednosti za LOT-l i LOT-2, a 100% početne prodajne vrijednosti za LOT-3 i LOT-4. Predaja kupljenih vozila kupcu - najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, bez prava na naknadnu reklamaciju. Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavač zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude, a vozila koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču. Sva vozila koja su predmet prodaje kupuju se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

Prijave sa ponuđenom cijenom za kupovinu auta, sa naznačenim brojem LOT-a/ LOT-ova dostaviti u zatvorenoj koverti pod imenom - nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču, preporučenom pošiljkom ili na protokol JP Ceste F BiH, Sarajevo, Terezije 54 Sarajevo, na koverti naznačiti: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA PRODAJU AUTA", najkasnije do utorka, 6.12.2022. godine do 8:30 sati (za sve LOT-ove).

Prijave koje na Protokol JP Ceste F BiH d.o.o Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a)            Prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/cijene za svaki LOT,

b)           Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom/ tekućem računu ponuđača,

c)            ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica - ovjerava Opština,

d)           ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjerava Opština,

e)           potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju auta u zatečenom stanju - ovjerava Opština,

f)            potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana - ovjerava Opština,

g)            dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstava obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita/ kaucije).

Licitacija sistemom zatvorenih ponuda će se obaviti u utorak 6.12.2022. godine u 12:00 sati u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo, Terezije 54. Sarajevo uz strogo poštivanje preporuka Kriznog štaba a u vezi koronavirusa (COVID-19).

Prisustvovanje na otvaranju zatvorenih ponuda dozvolit će se samo fizičkim licima koji su podnjeli prijavu/ponudu i ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćnicima (pravna lica).

Kriteriji za vrednovanje ponuđača je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za Javni oglas.

Detaljne informacije o vozilima i u vezi vizuelnog pregleda vozila zainteresovani kupci mogu dobiti dana 30.11.2022 godine od 11:00 sati do 13:00 sati na parking prostoru "AC QUATTRO" ulica Put života 1 Sarajevo, od ovlaštenih osoba; Smajkić Mersed i Tvrtković Aleksandar.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: