Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja službenog motornog vozila marke Volkswagen

Datum objave: 30.11.2022. 15:59 / Izvor: Akta.ba, 30.11.2022.

 

30-11-2022 14:59:13

 

Na osnovu  Odluke o  odobravanju prodaje službenog motornog vozila u vlasništvu Općine Ilidža koju je donijelo Općinsko vijeće  Ilidža, broj: 01-02-6703/22-11 od 17. 10. 2022. godine objavljuje se:

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE ILIDŽA PUTEM JAVNE PRODAJE - LICITACIJE

 

I

PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog motornog vozila (u daljem tekstu: vozila) u vlasništvu Općine Ilidža, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, sljedećih karakteristika:

 • Sanitetsko motorno vozilo, Tip T5 Kombi 2,5 TDI4 MO, marke Volkswagen;
 • neregistrovano;
 • 96 KW/KS;
 • šasije WV1ZZZ7HZ9H159433;
 • godina proizvodnje 2009.
 • Početna cijena /procj.sudskog vještaka/ 635,20 KM

 

II

NAČIN PRODAJE

Prodaja motornog vozila iz tačke I ove Odluke obavit će se ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za vozilo koje se licitira.

 

III

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na prodaju – licitaciju imaju domaća i strana pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje ponuđač licitira. Kaucija se uplaćuje na depozitni račun: Općina Ilidža, Butmirska cesta br.12, broj 3380002210024598 otvoren kod Unicredit banke sa naznakom “za učešće u licitaciji”. Učesnicima u postupku prodaje – licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena u roku od sedam dana od okončanja javne prodaje. Najbolji ponuđač je dužan uplatiti preostali dio prodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Zaposleni u Općini Ilidža i članovi njihove uže porodice (član 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine) nemaju pravo učešća na prodaji – licitaciji. 
 

IV

PREGLED VOZILA

Pregled motornog vozila koje je predmet ponude – licitacije može se pogledati kod Doma kulture u Hrasnici ul. Trg branilaca Hrasnice bb, svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na br.tel. 033 775-615 Ostojić Bruno i 061/490-667 Enes Čorbo.


V

DOSTAVLJANJE PONUDE

Pismene i zatvorene ponude dostavljaju  se na adresu Butmirska cesta br.12, Komisija za provođenje javnog nadmetanja Općine Ilidža sa naznakom "Ponuda za javnu licitaciju sanitetskog motornog vozila",  "NE OTVARAJ".

Rok za dostavljanje ponude je 14.(četrnaest) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, na protokol Općine Ilidža na adresu Butmirska cesta br.12 Ilidža ili putem pošte. Sve ponude dostavljene nakon navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat će se dana 20. 12. 2022. godine u 9:00 sati u maloj sali Općine Ilidža, Butmirska cesta br.12. otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

 

VI

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži sljedeće:

 • Podaci o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta, ovjerena)
 • Podacio pravnoj osobi (kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra ili rješenje o registraciji firme, ovjerena pečatom pravne osobe, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, adresa i broj telefona)
 • Iznos ponude iskazan isključivo u konvertibilnim markama (KM)
 • Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila
 • Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe
 • Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz člana VI i čiji je iznos ponude jednak ili veći od početne cijene vozila
 • Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač za vozilo

 

VII

POSTUPAK PRODAJE - LICITACIJE

Komisija za provođenje postupka prodaje motornog vozila postupkom licitacije izvršit će evidentiranje svih pristiglih ponuda koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika pravnih lica, te ispunjavanje ostalih uslova za učešće u postupku licitacije. Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda prisutnim licima saopćavaju se pravila postupka licitacije.

Komisija otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. Ponude koje ne ispunujavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije. Komisija nakon razmatranja liste ponuđača utvrđuje najpovoljniju ponudu za vozilo o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače.

Komisija proglašava pobjednika licitacije koji je dostavio najpovoljniju ponudu za vozilo. Ako se na poziv za prodaju – licitaciju vozila odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno  i najveća cijena ponude, Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu prodaju – licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.


VIII

OBAVEZE KUPCA

Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka licitacije. Kupac je  dužan za kupljeno vozilo uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene najkasnije u roku od sedam dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Kupac je dužan uplatu preostalog dijela  kupoprodajne cijene izvršiti na depozitni račun: Općina Ilidža  broj 3380002210024598 otvoren kod Unicredit banke dd Sarajevo.

Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva,  kao i ostale troškove, snosi kupac.

Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati preostalog iznosa kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupoprodaji  ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Općina Ilidža će zaključiti Ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.


IX

DODATNE INFORMACIJE

Tekst ove licitacije će biti objavljen na web stranici Općine Ilidža i u dnevnom listu "Oslobođenje" i ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja. Prodaja vozila vrši se po principu "viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija, koje se neće razmatrati. Sve informacije u vezi sa javnom ponudom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od  12:00 do 14:00 sati, na br.tel. 033 775-615 Ostojić Bruno i 061/490-667 Enes Čorbo.

Općina zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi  ili poništi prodaju službenog vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: