Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 08:26

Nabavka i isporuka impruvera indeksa viskoziteta za motorna ulja - Stiren-Dien Copolymer SSI 10% max.

Izvor: Akta.ba, 26.09.2018.

Broj: 8271-18

Banja Luka, 26.09.2018.

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA

ISPORUKU IMPRUVERA INDEKSA VISKOZITETA ZA MOTORNA ULJA - STIREN-DIEN COPOLYMER SSI 10% MAX.

 

"OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka u svoje ime i za svoj račun, raspisuje Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku impruvera indeksa viskoziteta za motorna ulja - Stiren-Dien Copolymer SSI 10% max., za potrebe proizvodnje u „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča, a prema uslovima i tehničkim karakteristikama navedenim u Tehničkom zadatku koji se nalazi u Prilogu br. 1 ovog Javnog poziva i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

 

I Sadržaj tenderske dokumentacije

Sadržaj tenderske dokumentacije čini:

1. Javni poziv (ovaj obrazac),

2. Tehnički zadatak (Prilog br. 1),

3. Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu,

4. Nacrt Ugovora

II Predmet nabavke:

Nabavka aditiva za proizvodnju motornih i industrijskih ulja i fluida za prenos toplote:

r.b

Naziv proizvoda

Potrebna količina sirovina izražena J/M

Pakovonje

Termin - plan isporuke u 2018. godini

Tehičke karakteristike proizvoda

1

Impruver indeksa viskoziteta za motorna ulja - Stiren-Dien Copolymer SSI 10% max.

870 kg

Granule - paletizirano

U toku 2018. godine - jednokratna isporuka

Prilog 1

 

III Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove ovog Tendera i koji dostave pisanu potvrdu učešća, najkasnije do 03.10.2018. godine.

 

IV Sadržaj ponude:

1. Komercijalni dio ponude sadrži:

- CIJENA: jedinična cijena izražena u valuti ponuđača - KM, USD ili EUR bez PDV-a.

- Ukupna vrijednost ponude izražena u valuti ponuđača - KM, USD ili EUR bez PDV-a. 

- ROK ISPORUKE: što kraći od datuma narudžbe.

- PARITET ISPORUKE: preferiramo DAP „Rafinerija ulja Modriča" a.d. Modriča (Incoterms 2010).

- NAČIN PLAĆANJA: odloženo plaćanje 30-90 dana od datuma isporuke robe, bez učešća avansa, ili avans sa bankarskom garancijom kao obezbjeđenjem uplate avansa prilikom potpisivanja ugovora i ispostavljanja predračuna. „OPTIMA Grupa" ne izdaje bankarsku garanciju ili akreditiv kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja).

- Validnost ponude: najmanje 45 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

- Pisana izjava ponuđača da je saglasan sa Nacrtom Ugovora koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio i da će isti potpisati ukoliko bude izabran za pobjednika tendera.

 

2.Tehnički dio ponude:

- Puni naziv i adresu ponuđača, broj telefona i faksa, e-mail adresu, ime kontakt osobe (popuniti Obrazac - opšti podaci učesnika na tenderu u Prilogu).

- Ovjerenu kopiju registracije firme, ne stariju od šest mjeseca.

- Potvrdu o likvidnosti, izdatu od poslovne banke, ne stariju od osam dana od dana podnošenja ponude.

- Pisana izjava odgovornog lica ponuđača da ponuđač nije predmet stečaja ili likvidacije.

- Ukoliko ponuđač robu koju nudi ne proizvodi sam, treba priložiti dokaz da je on propisno opunomoćen od strane proizvođača i da može isporučiti robu ili da radi za račun proizvođača.

- Uvjerenje o porijeklu (ili potvrda da se može izdati EUR1).

- Tehnički list TDS.

- Sigurnosni list MSDS.

- REACH-status.

- Ponudjači treba obavezno da dostave tehničke i sigurnosne listove usklađene sa zahtjevima REACH legistlative.

- Pisana izjava ponuđača da će, ukoliko bude izabran za pobjednika tendera, dostaviti saglasnost i potrebnu dokumentaciju (sigurnosni list i etiketu) za upis aditiva / sirovine u Registar hemikalija Republike Srpske, ukoliko aditiv / sirovina ranije nije upisana u Registar hemikalija Republike Srpske.

Referenc lista za 2017. godinu.

 

V Dostavljanje uzorka

Kandidati koji nude aditiv koji se do sada nije koristio u „Rafineriji ulja Modriča" a.d. Modriča obavezni su dostaviti uzorke na ispitivanje u laboratoriju „Rafinerije ulja Modriča" a.d. Modriča. Rok za dostavljanje uzoraka je najviše 10 dana od datuma objavljivanja tendera.

Ukoliko se ne dostave uzorci aditiva na ispitivanje kako je predhodno navedeno, ponuđač će se diskvalifikovati iz konkurencije, odnosno ponuda neće biti uzeta u razmatranje.

 

VI Upustvo ponuđaču

1. Kupac robe je „OPTIMA Grupa" d.o.o., Kralja Alfonsa XIII 37a, 78000 Banja Luka, BiH 

2. Mjesto isporuke: „Rafinerija ulja Modrica" a.d., Vojvode Stepe Stepanovića 49, 74480 Modrica, BiH.

3. Kandidati su obavezni potvrditi svoje učešće na tenderu do 03.10.2018. godine do 16.00 časova, na e-mail adresu: radovanovicv@optimagrupa.net

 

VII Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenoj koverti.

Molimo odvojeno kovertirati komercijalnu i tehničku ponudu i onda ijednu i drugu zapakovati u treću kovertu i na poleđini navesti adresu pošiljaoca.

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte zaključno sa 10.10.2018. godine do 16.00 časova u zatvorenim kovertama na adresu:

"OPTIMA Grupa" d.o.o.

Kralja Alfonsa XIII br. 37a

78000 BANJA LUKA

n/r Prijemna kancelarija „OPTIMA Grupa" d.o.o.

sa naznakom: Broj Javnog poziva 8271-18 „Ponuda za Impruver indeksa viskoziteta za motorna ulja - Stiren-Dien Copolymer SSI 10% max. - NE OTVARATI".

Ponuđač snosi sam sve troškove vezane za podnošenje ponude.

Neoznačene, nepravilno označene ili ponude dostavljene nakon navedenog roka smatraće se nevažećim i biti će vraćene ponuđačima na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VIII Ocjena ponuda

Ocjena ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće se u skladu sa internim pravilnikom „OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno informisani.

„OPTIMA Grupa" d.o.o. Banja Luka zadržava pravo prihvatiti svaku ponudu ili odbiti istu, a takođe i

proglasiti Javni poziv nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Radovanović Višnja

Glavni specijalista u Upravi za nabavku i tendere

Tel: +387 51 242 894 Mob: + 387 66 905 725

e-mail: radovanovicv@optimagrupa.net   

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za isporuku impruvera indeksa viskoziteta za motorna ulja – Stiren-Dien Copolymer SSI 10% max.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: