Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 13:27

Nabavka potrošnog radiološkog materijala (RTG filmova i hemikalija za radiologiju)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-1-484-3-224/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba Suzana Vrećo
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12410,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA POTROŠNOG RADIOLOŠKOG MATERIJALA (RTG FILMOVA I HEMIKALIJA ZA RADIOLOGIJU) PODJELJENO U DVA
LOTA


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA POTROŠNOG RADIOLOŠKOG MATERIJALA (RTG FILMOVA I HEMIKALIJA ZA RADIOLOGIJU) PODJELJENO U DVA
LOTA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke.
Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, u skladu sa članom 46.ZJN, ponuđači moraju dostaviti dokaz da su registrovani
u odgovarajućem profesionalnom ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili
potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnosti, koja je u vezi sa
predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
U svrhu dokaza ponuđači su dužni dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se
dokazuje pravo ponuđača da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke.Dokaz se dostavlja u originalu ili
ovjerenoj kopiji originala od strane nadležne institucije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti minimalne uslove i dostaviti slijedeće dokaze:
a) Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojim se odobrava ponuđaču obavljanje djelatnosti prometa
medicinskim sredstvima na veliko;
b) Ponuđači su dužni dostaviti dokaz da su medicinska sredstva registrovana na teritoriji BiH (rješenje ili potvrda Agencije za
lijekove i medicinska sredstva BiH o upisu/obnovi upisa u registar ponuđenog medicinskih sredstava ili potvrda o prijemu
zahtjeva za obnovu rješenja o upisu u registar medicinskog sredstva (uz dostavljanje rješenja kojem je istekla važnost) izdatu
od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili dokaz da je podnijet zahtjev Agenciji za lijekove i medicinska sredstva
BiH za izdavanje potvrde o upis u registar medicinskih sredstava. Ukoliko podnosilac ponude nije nosilac potvrde o upisu
medicinskog sredstva u registar, potrebno je da dostavi saglanost nosioca potvrde za distribuciju istih, kao i rješenje o upisu
u registar medicinskih sredstava distributera.
Ukoliko neki od ponuđenih proizvoda ne pripadaju grupi medicinskih sredstava potrebno je da ponuđač dostavi potvrdu od
Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da se taj proizvod ne smatra medicinskim sredstvom.
c)Ponuđač koji bude izabran dužan je u roku od tri dana od dana prijem odluke o izboru dostaviti autorizaciju proizvođača
koja će da glasi na predmetni tender, izdatu od strane proizvođača ili ovlaštenog predstavnika proizvođača sa teritorije BiH.
Dokazi koji su navedeni pod tačkama a) do c) mogu biti dostavljeni u kopiji.


III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.10.2018. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.10.2018. 14:00:00
Adresa i mjesto U prostorijama ugovornog organa, adresa Sime Matavulja bb Banja Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

01-3891


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

RTG FILMOVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

RTG FILMOVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11850,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana DučićaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

FIKSIR I RAZVIJAČ

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

FIKSIR I RAZVIJAČ

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33124130-5 Dijagnostičke potrepštine

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka Doma zdravlja u Banjoj Luci u objektu Poliklinika u ulici Jovana Dučića

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: