Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 15:50

(prestanak aukcije) Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje

Izvor: Akta.ba, 26.09.2018.

Broj predmeta: 13-000725/18

Datum,14.9.2018. godine.

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH - prečišćeni tekst («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18), u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 13-000725/18 od 15.05.2018.godine, kao i Izmjene zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, sa preporukom Кomisije broj: 13-000725/18 od 28.08.2018. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiHd o n o s i

 

ODLUКU

O PRESTANКU POSTUPКA JAVNE NABAVКE

 

Član 1.

Prestaje otvoreni postupak za javnu nabavku i sukcesivnu isporuku kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, koji je proveden na osnovu Posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-00725/18 od 05.03.2018. godine i Obavještenja o nabavci broj: 1157-1-1-154-3-209/18 objavljenom na portalu javnih nabavki dana 15.03.2018. godine, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, što prema članu 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za prestanak postupka javne nabavke.

 

Član 2.

Stavlja se van snage Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000725/18, broj akta: 01.1-11418M-0030/18 od 09.08.2018. godine.

 

Obrazloženje:

U otvorenom postupku za nabavku i sukcesivnu isporuku kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, gradonačelnik Brčko distrikta BiH je dana 09.08.2018.godine donio Odluku o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000725/18 o čemu su dana 16.08.2018.godine obaviješteni svi ponuđači, učesnici u predmetnom postupku. Dana 16.08.2018.godine su svi ponuđači izuzev ponuđača "Exclusive" d.o.o. Zenica potvrdili prijem obavještenja putem e-maila. Ponuđač "Exclusive" d.o.o. Zenica nije potvrdio prijem obavještenja, ali mu je e-mail isporučen. Odlukom o izmjeni i dopuni odluke izboru najpovoljnijeg ponuđača, gore navedeni broj i datum, promijenjen je naziv najpovoljnijeg ponuđača, odnosno predmetni ugovor je dodijeljen ponuđaču „Copitrade" d.o.o. Bijeljina koji je bio trećerangirani po rangiranju datom u izvještaju sa e-aukcije održane 10.05.2018.godine. Razlog dodjele trećerangiranom, naprijed navedenom ponuđaču je bio taj što ni prvorangirani ni drugorangirani ponuđači nisu dostavili zahtijevanu kvalifikacionu dokumentaciju iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama u zadatom roku od 7 dana koji im je ostavljen u obavještenjima o rezultatu postupka po Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000725/18 (broj akta: 01.1-11418M-0012/18) od 29.05.2018. godine i Odluci o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj:13- 000725/18 (broj akta: 01.1-11418M-0021/18) od 27.06.2018.godine. Dakle njihove ponude su usljed svega navedenog ocijenjene neprihvatljivim. Međutim kako je ponuđač „Copitrade" d.o.o. Bijeljina (trećerangirani ponuđač) svojim obrazloženjem od 16.08.2018.godine odustao od ponuđenog ugovora u predmetnoj nabavci, samim tim je i njegova ponuda ocijenjena neprihvatljivom. Jedina preostala ponuda ponuđača „Aeroexclusive" d.o.o. Sarajevo svojom vrijednošću je prelazila procijenjenu vrijednost predmetne nabavke, te je upućen dopis Odjeljenju za obrazovanje da se izjasne da li raspolažu dodatnim sredstvima za realizaciju ovog ugovora. Odjeljenje se svojim aktom broj 07-701MT-035/18 od 23.08.2018.godine izjasnilo da nije saglasno da se prihvati ponuda čija je vrijednost veća od procijenjene vrijednosti predmetne nabavke. Pored toga, budući da je opcija ponude isticala 25.08.2018.godine upućen je zahtjev za produženje opcije ponude jedinom preostalom ponuđaču sa prihvatljivom ponudom „Aeroexclusive" d.o.o. Sarajevo. Navedeni ponuđač je u svom odgovoru broj: 569-UP1/2018 od 27.08.2018.godine naveo da nije u mogućnosti produžiti prvobitno ponuđenu opciju ponude, te je i njegova ponuda neprihvatljiva. Na osnovu svega navedenog, donesena je Odluka o prestanku postupka javne nabavke, a Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000725/18 od 09.08.2018. godine je stavljena van snage, a sve u skladu sa odredbama člana. 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama. Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, kao i Izmjepa zapispika o pregledu i ocjepi ponuda.

 

Član 3.

Odluka o prestanku postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: