Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 15:01

(poništenje postupka) Nabavka vacum kliničkih aspiratora

Izvor: Akta.ba, 26.09.2018.

Javna zdravstvena ustanova

Univerzitetski klinički centar Tuzla

 

Broj: 02-853-6/18

Tuzla, 25.09. 2018. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 4. i člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.glasnik BiH" broj: 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 02-853-5/18 od 25.09.2018. godine, Direktor je donio

 

ODLUKU

o poništenju postupka

 

I.

Poništava se postupak za javnu nabavku vacum kliničkih aspiratora, za potrebe Ugovornog organa - Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, pokrenut Odlukom o pokretanju postupka broj: 02-853-1/18 od 27.07.2018. godine, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem: 867-7-1-107-3-88 /18 .

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti sukladno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Komisija za javne nabavke imenovana Rješenjem Direktora broj: 02-853-2/18 od 27.07.2018. godine, do krajnjeg roka za dostavu ponuda: 21.09.2018. godine nije zaprimila ni jednu ponudu.

S hodno navedenom iz prethodnog stava, na osnovu člana 69. stav 2. točka a), Ugovorno organ je donio odluku o poništenju postupka.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svi zainteresirani Ponuđači koji su imali interes da se ovaj postupak održi na snazi, a smatraju da je Ugovorni organ u provođenju ovog postupka postupio protuzakonito, imaju pravo protiv ove Odluke izjaviti žalba Ugovornom organu u roku od 5 dana od objavljivanja Iste.

 

DIREKTOR

Prof.dr.med.sci. Nešad Hotić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: