Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 14:45

(poništenje poziva) Nabavka nagrada i organizacija manifestacije za izbor najljepšeg pisma

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

 

Broj: 1.-2509-1/18

Dana, 02.10.2018. godine

 

Na osnovu člana 69, stav (2) tačka e) i člana 70. stav (1), (2), (4) i (6) ZJN BiH (SI. glasnik 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o ocjeni ponuda i Preporuke Komisije za javne nabavke broj 1/2.9-2509/18 od 24.09.2018. godine, direktor Preduzeća dana, 02.10.2018. godine, donosi sljedeću:

 

ODLUKU

o poništenju postupka

 

I

U predmetu javne nabavke roba „Nabavka nagrada i organizacija manifestacije za izbor najljepšeg pisma", prihvata se Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj 1/2.9-2509/18 od 24.09.2018. godine, nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, pokrenutog u skladu sa članom 88. ZJN BiH, a prema Obavještenju o nabavci sa Portala javnih nabavki broj: 1180-7-1-162-3-189/18:

Postupak predmetne javne nabavke se poništava, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka e) ZJN BiH, jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, te će se postupak ponoviti u skladu sa odredbama ZJN BiH.

 

II

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) ZJN BiH.

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Direktora Preduzeća broj: 1.-2509/18 od 09.08.2018. godine pokrenut je postupak javne nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u predmetu „Nabavka nagrada i organizacija manifestacije za izbor najljepšeg pisma". Planirana vrijednost predmetne nabavke iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a.

Ovaj postupak se ponavlja, jer su, u prethodnom provođenju ove javne nabavke, cijene svih prihvatljivih ponuda bile znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Rješenjem Direktora Pred uzeća broj 1,-2509/18 od 20.08.2018. godine, imenovana je Komisija za nabavku.

Komisija za javnu nabavku je započela sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 17.09.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

- Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude.

 

Ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju sa E-portaia su: EUROKAPIJA D.O.O. ILIDŽA, BBS Europe, ekapija doo i PRIMAPROM DOO.

- Na Zahtjev za dostavljanje ponuda odazvao se i (jedan) ponuđač, čija je ponuda uredno zapakovana i označena, te blagovremeno zaprimljena na protokolu Preduzeća:

Naziv i sjedište ponuđača

PRIMAPROM DOO 78 000 Banjaluka,. Vidovdanska bb

- Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu kojih %e utvrđuje postoje ii razlozi isključenja ponuđača:

 

PRIMAPROM DOO

Dokazi za član 46. zakona

ima

Izjava za član 52. Zakona

ima

 

- Analiza prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu: Najniža cijena.

 

Naziv i sjedište ponuđača Ukupna cijena bez PDV
PRIMAPROM DOO 3.949,00 KM

 

Planirana vrijednost predmetne nabavke iznosi 1.500,00 KM bez PDV-a,

- Komisija za nabavku u predmetu javne nabavke „Nabavka nagrada i organizacija manifestacije za izbor najljepšeg pisma", daia je Direktoru Preduzeća P R E P O R U K U :

Da se na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH poništi postupak javne nabavke, jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Direktor Preduzeća prihvatila je preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, podzakonskim aktima, internim aktima i Konkurentskim zahtjevom za dostavu ponude; kao i primjenom člana 69. stav (2) tačka e) ZJN BiH, te je odlučila kao u članu I ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu u pisanoj formi direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 5 (pet} dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 (tri), kako bi mogla biti uručena strankama u postupku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: