Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 11:51

Odluka o pokretanju postupka nabavke jogurta

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

Broj: 11-16.6-4589-1/18

Datum:26.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH' , broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj: 154/15 od 17,02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Kontrolnog laboratorija Agencije, broj: 11-16.6-4589/18 od 11.09.201 S.godine direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

ODLUKU

o pokretanju postupka nabavke: Jogurt

 

1. Odobrava se provodenje postupka javne nabavke:Jogurt JRJN 15500000-3- Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi, stavka Plana nabavki za 2018, godinu 23.

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponudačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.333,33 KM (slovima: hiljadutristotinetrideset tri 33/100 KM), u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provodenje javne nabavke osigurana su sredstva iz Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu 1.333,33 KM, na budžetskoj poziciji-613482-Hrana i prehrambeni proizvodi.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vržiće se nabavka tako da se izvrši istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponudača registrovanih za vršenje predmetne djelatnosti. Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke, Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku broj: 11-16.6-4589/18 od 11.09.2018.godine sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vezanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponudača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

 

DIREKTOR

Dr. Aleksandar Zolak

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: