Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 09:21

Sazivanje vanredne 32. sjednice Skupštine

Izvor: Nezavisne novine, 27.09.2018.

SBERBANK A.D. BANJALUKA

NADZORNI ODBOR

 

Na osnovu člana 66, tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske ("SI. glasnik Republike Srpske" br. 4/17 i 19/18), člana 47, tačka 1. Statuta "Sberbank" a.d. Banjaluka (br. 0100-142/17 od 15.09.2017. godine) i Odluke br. 0001-137/18 od 25.09.2018. godine, Nadzorni odbor "Sberbank" a.d. Banjaluka sazvao je vanrednu 32. sjednicu Skupštine "Sberbank" a.d. Banjaluka i utvrdio prijedlog sljedećeg:

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);

2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 31. sjednice Skupštine akcionara "Sberbank" a.d. Banjaluka, održane 16.08.2018. godine;

3. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti na politiku naknada "Sberbank" a.d. Banjaluka;

4. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti u zadržanu dobit;

5. Razno.

 

Vanredna 32. sjednica Skupštine akcionara održaće se u petak, 12.10.2018. godine, u 13.00 časova, u prostorijama "Sberbank" a.d. Banjaluka, u Jevrejskoj ulici 71, 78 000 Banjaluka.

 

Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.10.2018. godine. Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08.00 do 16.00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.

 

Beč, 25.09.2018. godine              

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Arndt  Nikolai Rochling

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: