Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2018. 10:17

Sazivanje VIII vanredne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 29.09.2018.

JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOPRTVREDNU DJELATNOST

"SPREČA" D.D. TUZLA

 

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15), i Odluke Nadzornog odbora, broj: 020-01-5-1794-30-6/18 od 27.09.2018^ godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju VIII vanredne Skupštine dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla

 

I-   VIII van redna Skupština dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održaće se dana 16.10.2018. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke Direkcije Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII.

Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvonima i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Meho Mešanović i Jasminka Đorđić, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vahida Jovanović. predsjednik, Vesna Dugonjić i Nermina Telalović, članovi. Zapisnik na Skupštini će voditi Ozren Nezirović.

 

II- Za Skupštinu dioničara je utvrđen sljedeći

Dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Skupštine:

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa VII vanredne Skupštine JP "Spreča" d.d. Tuzla održane 29.06.2018. godine

3. Donošenje Odluke o razrješenju privremeno imenovanog Člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla Mehmeda Mehinovića, ispred državnog kapitala

4. Donošenje Odluke o razrješenju privremeno imenovanog člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla Sejdije Adžikića, ispred državnog kapitala

5. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju Mehmeda Mehinovića za člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala

6. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju Sejdije Adžikića za člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala

 

III- Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine

1. Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica s pravom glasa do izbora predsjednika Skupštine. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

2. Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara, na prijedlog Nadzornog odbora, vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić. predsjednik, Meho Mešanović i Jasminka Đorđić, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vahida Jovanović, predsjednik, Vesna Dugonjić i Nermina Telalović, Članovi.

3. Zapisnik će, na prijedlog Nadzornog odbora, voditi Ozren Nezirović.

 

IV- Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge Odluka po taČkama dnevnog reda.

Predlaže se Skupštini da po tačkama dnevnog reda donese Odluke o:

- usvajanju Zapisnika sa VII vanredne Skupštine JP "Spreča" d.d. Tuzla održane 29.06.2018. godine;

- razrješenju privremeno imenovanog člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla Mehmeda Mehinovića, ispred državnog kapitala

- razrješenju privremeno imenovanog Člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla Sejdije Adžikića. ispred državnog kapitala

- privremenom imenovanju Mehmeda Mehinovića za člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala

- privremenom imenovanju Sejdije Adžikića za Člana Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, ispred državnog kapitala

 

V - Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi di¬oničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom procjenom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skurjštine dioničara se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavaca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

4. Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

5. Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

6. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

7. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu: JP "Spreča" d.d. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, 75000 Tuzla, s naznakom "za Odbor za glasanje".

8. Punomoćnici su, uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dužni priložiti punomoć i fotokopiju identifikacione isprave (lična karta ili pasoš) najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

9. Dioničaru punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

10. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati u prostorijama Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj 29, VII sprat, u Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

 

Predsjednik

Nadzornog odbora

Mehmed Mehinović, dipl.ecc.s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: