Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2018. 10:22

Sazivanje redovne XXIX (dvadesetdevete) Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 29.09.2018.

Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo

Vrbanja 1, SCC 71000 Sarajevo

 

Na osnovu člana 229. 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ('Službene novine Federacije BiH', broj 81/15), i odluke broj: 434-1/18 donesene na 52. (pedesdrugoj) sjednici Nadzornog odbora društva Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo, održanoj 21.09.2018. godine, Nadzorni odbor obavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju redovne XXIX (dvadesetdevete) Skupštine dioničara društva Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo

 

I

Redovna XXIX (dvadesetdeveta) Skupština dioničara društva «Magros Veletrgovina d.d. Sara-jevo» će se održati dana 19.10.2018. godine s početkom u 13 sati u prostorijama društva Magros Veletrgovina d.d., Vrbanja 1, SCC

 

II

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći DNEVNI RED:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača

2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjih izvještaja za godinu 2017. (Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj odbora za reviziju, Izvještaj Nadzornog odbora, Finansijski izvještaj, Izvještaj Direktora društva)

3. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke broj: OPU- IP: 1224/2017 od 11.08.2017.godine o povećanju osnovno kapitala emisijom dionica

4. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke broj: OPU- IP: 330/2018 od21.03.20J8.godine o izmjenama i" dopunama Odluke povećanju osnovno kapital emisijom dionica

5. Donošenje odluke o odluke o povećanju osnovjiog kapitala emisijom dionica

6. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta društva Magros Veletrgovina d.d.

 

III

Skupštinom, do izbora Predsjednika Skupštine - koji će se izabrati većinom glasova između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, presjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

 

IV          

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra za vrijednosne papire nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine. Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu ili dopunu Dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine, najkasnije osam dana od objavljivanja obavještenja.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji moraju imati pismeno ovlaštenje za zastupanje, potpisano lično od strane dioničara - fizičkog lica, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje dioničara - pravnog lica, a koji se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, najkasnije tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi u pismenom obliku. Pismena prijava se podnosi lično, predajom na protokol društva ili putem preporučene pošte. Uz prijavu punomoćnik dioničara dužan je priložiti i kopiju pismenog ovlaštenja za zastupanje. Na dan održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara je dužan potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, uz predočenje isprave za identifikaciju i originala ovlaštenja za zastupanje (ako dioničara zastupa punomoćnik), predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine. Skupština Društva o predloženom dnevnom redu odlučuje većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim o izboru članova Nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama člana 250 Zakona o privrednim društvima. Na uvid u materijale za Skupštinu, dioničar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, na adresi Vrbanja 1, u zgradi Sarajevo City Centra, svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 sati. Dioničaru će se na njegov zahtjev i o njegovom trošku izdati kopija dokumenata u koje ima pravo uvida.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: