Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga sudskog vještaka građevinske struke

Datum objave: 14.10.2019. 09:38 / Izvor: Akta.ba, 11.10.2019.

Broj: 0103-2264-4/19

Datum: 11.10.2019. godine

 

Poziv za dostavu ponuda za Usluge sudskog vještaka građevinske struke za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2019. godini

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 66/16), u ime KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo pozivamo Vas da dostavljate ponudu u skladu sa potrebama ugovornog organa za predmetnim uslugama, prema uslovima navedenim u ovom pozivu.

 

1. PODACI O UGOVORNOM ORGANU

1.1.      Ugovorni organ: KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Adresa: Ul. Maršala Tita br. 7/II, 71000 Sarajevo Identifikacijski broj: 4200630090001

Broj bankovnog računa: 1020500000111354 Union banka d.d. Sarajevo

Telefon: 033 219 172

Faks: 033 219 172

E-mail: info@sarajevo-sume.ba

1.2. Podaci o osobi zaduženoj da vodi komunikaciju sa ponuđačima u ime ugovornog organa

Nermina Hajrić, pravnik Tel. 033 219 172 Fax. 033 219 172 E-Mail. Info@saraievo-sume.ba

Poziv je objavljen na web stranici: www.sarajevo-sume.ba

 

2. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke su neprioritetne usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama: Usluge stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

CPV: 71319000-7 Usluge vještačenja

 

3. USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA

Ponuđači moraju ispuniti uslov iz člana 46. Zakona o javnim nabavkama, odnosno dostaviti dokaz da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

4. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

Ugovor se zaključuje na period od dana zaključenja do 31.12.2019 godine.

 

5. NAČIN PLAĆANJA

Usluge će se fakturisati do ugovorenog iznosa i na osnovu cijena ponuđenih u obrascu za cijenu ponude. Rok za plaćanje fakturisanih ugovora je 15 dana od dana dostavljanja uredne fakture.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora da sadrži:

1.         Obrazac za dostavljanje ponude

2.         Obrazac za cijenu ponude

3.         Fotokopiju rješenje o upisu u sudski registar i ID broj ( za fizička lica Fotokopiju Lične karte i Prijavu mjesta boravka-Cips)

4.         Dokument kojim se dokazuje da je ponuđač imenovan za stalnog sudskog vještaka građevinske struke. (dokument se može dostaviti uz ponudu kao fotokopija)

 

7.   PODNOŠENJE PONUDE

Ponude se predaju putem pošte ili lično na protokol KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, u jednoj zapečaćenoj koverti sa potpisom i pečatom sa naznakom:

„Ponuda za pružanje Usluga sudskog vještaka za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2019. Godini"

Krajnji rok za prijem ponuda je 28.10.2019 godine u 11:00 sati. Otvaranje pristiglih ponuda će se izvršiti 28.10.2019 godine u 12:00 sati.

 

8.  PERIOD VAŽENJA PONUDE (OPCIJA PONUDE)

Ponude moraju važiti najmanje 60 dana od dana predaje ponude.

 

9. PRAVO PREGOVARANJA

Ugovorni organ KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo zadržava pravo pregovaranja sa pounđačima o uslovima pružanja predmetnih usluga ukoliko je to potrebno. O datumu i vremenu eventualnog pregovaranja ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni.

 

10. OBILAZAK LOKACIJE

Ukoliko je za pripremu ponude neophodno izvršiti obilazak mjesta ili lokacije izvršenja usluge zainteresirani ponuđač je dužan pismeno tražiti obilazak mjesta ili lokacije. Sve troškove obilaska snose ponuđači.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: