Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.12.2019. 12:53

Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1415-1-2-113-3-158/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Elvira Fako
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82800,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH -
Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH -
Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje -
Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3 godine, odnosno na period od momenta zaključenja Okvirnog
sporazuma do 31.12.2022.godine, kako slijedi:
LOT 1 – Kantonalni porezni ured Zenica
LOT 2 – Porezna ispostava Žepče
LOT 3 – Porezna ispostava Breza
LOT 4 – Porezna ispostava Vareš
LOT 5 – Porezna ispostava Usora
LOT 6 – Porezna ispostava Olovo
LOT 7 – Porezna ispostava Doboj
LOT 8 – Porezna ispostava Zavidovići
LOT 9 – Porezna ispostava Kakanj
LOT 10 – Porezna ispostava Maglaj
LOT 11 – Porezna ispostava Visoko


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje putem trezora Federalnog ministarstva finansija

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

28.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.1.2020. 08:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.1.2020. 09:00:00
Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića
broj 4, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se isključivo u
pisanom obliku. Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su dodatne informacije vezane za tendersku
dokumentaciju, zahtjevi za pojašnjenje, pitanja te druge informacije, mogu se dobiti isključivo od osobe ovlaštene ispred
Ugovornog organa i zadužene u sistemu „E-nabavke“ i preko sistema „E-nabavke“ - Odjeljak I Ugovorni organ - I
1. Obavještenja o nabavci. U suprotnom razmjena informacija nije validna.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Elvira Fako
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sa uračunatim
sredstvima i materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Kantonalnog poreznog ureda Zenica, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalni porezni ured Zenica, Zmaja od Bosne 57, 72000 Zenica

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Žepče, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Žepče, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4320,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Žepče, ul. Kralja S. Tomaševića bb

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Breza, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Breza, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Breza, ul. ZAVNOBiH-a br. 2

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Vareš, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Vareš, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Vareš, ul. Zvijezda G blok

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Usora, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Usora, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Usora, ul. Sivša bb

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Olovo, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Olovo, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Olovo, ul. Huseina kapetana Gradaščevića bb

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Doboj Jug, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Doboj Jug, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Doboj Jug, ul. 203. brigade 339

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Zavidovići, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Zavidovići, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Zavidovići, ul. Safvet bega Bašagića bb (U zgradi Općine)

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Kakanj, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Kakanj, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Kakanj, ul. Alije Izetbegovića P+4+M

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Maglaj, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Maglaj, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Maglaj, ul. Viteška bb (U zgradi Općine)

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Visoko, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Visoko, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Visoko, ul. Aleja Šehida Resula br. 4

VI Dodatne informacije

Plaćanje će se vršiti putem trezora Federalnog ministarstva finansija na račun dobavljača/izvršioca usluge. Plaćanje će se
vršiti isključivo po stvarno odrađenoj normi sata, na osnovu radnog naloga koji će biti ovjeren od strane lica odgovornih za
izvršenje ugovora i naznačenih u Ugovoru. Izvršilac usluge ne može tražiti plaćanje za sate koje nije efektivno proveo na radu
u pružanju predmetne usluge. Evidenciju vremena efektivnog i stvarnog rada će voditi, obostrano, lica odgovorna za
izvršenje predmetne usluge.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: