Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka ugostiteljskih usluga za potrebe Agencije u 2020. godini

Datum objave: 18.01.2020. 10:31 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

Broj: 02-16-3-87-4/19

Tuzla, 30.12.2019. godine

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pripremljen je

 

JAVNI POZIV ZA NABAVKU UGOSTITELJSKIH USLUGA
U BOSNI I HERCEGOVINI I INOSTRANSTVU ZA 2020. GODINU

Poštovani,

u ime Agencije za antidoping kontrolu BiH (u daljem tekstu Agencija) pozivamo sve zainteresirane ponuđače da dostave ponudu – cjenovnik za nabavku ugostiteljskih usluga za potrebe Agencije u 2020. godini, kako slijedi:

1. Ugovorni organ:

Agencija za antidoping kontrolu BiH

Adresa:Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla
ID broj: 4209939100009

Telefon: 035 310 690

Faks:035 310 691

Web adresa:www.ada.gov.ba

 

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Ugostiteljske usluge u BiH i inostranstvu u 2020. godini
JRJN 55300000-3 – usluge restorana i usluge posluživanja hranom

Tehnička specifikacija: topli i hladni napitci, predjela, jela, salate, deserti (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini i inostranstvu

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

Do 3.500,00 KM bez PDV-a odnosno do 3.800,00 KM sa PDV-om za 2020. godinu

4. Kriterij za dodjelu ugovora:

Kriterij se utvrđuje prilikom svake pojedinačne potrebe. Ponudom se smatra svaka faktura izdata u skladu sa odredbama pozitivnih propisa iz oblasti poreza.

5. Uslovi koje ponuđači trebaju ispunjavati:

Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti.

6. Period važenja ponude:

Do 31.12.2020. godine

7. Način dostavljanja ponude – cjenovnika:

Putem pošte, faksa, elektronski (e-mail)

8. Adresa na koju se ponuda – cjenovnik dostavlja:

Agencija za antidoping kontrolu BiH

Adresa: Faks: E-mail:

Maršala Tita 36, 75 000 Tuzla 035 310 691 javne.nabavke@ada.gov.ba

9. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi u toku 2020. godine. Račun za izvršenu uslugu, do iznosa 1.000,00 KM bez PDV-a, smatrat će se ugovorom.

10. Krajnji rok za dostavu ponuda – cjenovnika:

Do 31.12.2020. godine

11. Kontakt telefon i adresa elektronske pošte:

Tel. 035 310 690,
Fax: 035 310 691 E-mail: info@ada.gov.ba

 

R A V N A T E LJ 

Slavko Matić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: