Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.03.2020. 10:34

(poništenje poziva) Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH - poreznih ispostava Vareš, Usora, Doboj Jug, Maglaj, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.03.2020.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1415-1-2-113-4-15/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba Elvira Fako
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronska pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Poništava se

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

2,4,5,7,10

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82800,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH -
Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija u organizacionim jedinicama Porezne uprave Federacije BiH -
Kantonalnog poreznog ureda Zenica i pripadajućih poreznih ispostava, sa uračunatim sredstvima i materijalom za čišćenje -
Okvirni sporazum sa jednim ponuđačem na period od 3 godine, odnosno na period od momenta zaključenja Okvirnog
sporazuma do 31.12.2022.godine, kako slijedi:
LOT 1 – Kantonalni porezni ured Zenica
LOT 2 – Porezna ispostava Žepče
LOT 3 – Porezna ispostava Breza
LOT 4 – Porezna ispostava Vareš
LOT 5 – Porezna ispostava Usora
LOT 6 – Porezna ispostava Olovo
LOT 7 – Porezna ispostava Doboj
LOT 8 – Porezna ispostava Zavidovići
LOT 9 – Porezna ispostava Kakanj
LOT 10 – Porezna ispostava Maglaj
LOT 11 – Porezna ispostava Visoko

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Žepče, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Žepče, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4320,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Žepče, ul. Kralja S. Tomaševića bb

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Izabrani ponuđač "EMMS#d.o.o. Jelah - Tešanj nije dostavio dokumente iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


21.2.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

3

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Vareš, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Vareš, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Vareš, ul. Zvijezda G blok

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.2.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Usora, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Usora, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Usora, ul. Sivša bb

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

5.2.2020.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Doboj Jug, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Doboj Jug, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2880,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Doboj Jug, ul. 203. brigade 339

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Izabrani ponuđač "EMMS" d.o.o. Jelah - Tešanj nije dostavio dokumente iz člana 45. i 47. Zakona o javnim nabavkama BiH

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja


21.2.2020.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10 – Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Maglaj, sa uračunatim sredstvima i
materijalom za čišćenje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge čišćenja i održavanja higijene službenih prostorija Porezne ispostave Maglaj, sa uračunatim sredstvima i materijalom
za čišćenje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 90919200-4 Usluge čišćenja kancelarija

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6480,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna ispostava Maglaj, ul. Viteška bb (U zgradi Općine)

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

4.2.2020.


V 2. Broj primljenih ponuda

2

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: