Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi

Datum objave: 05.01.2021. 09:03 / Izvor: Akta.ba, 31.12.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKIKANTON

OPĆINA BOSANSKA KRUPA

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE OPĆINE BOSANSKA KRUPA

 

Broj: 07-11-5-8088/20

Bosanska Krupa, 31.12.2020.godine

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici

511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi.

 

1. OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.1.    Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Općina Bosanska Krupa

Adresa: ulica Terzića bb

IDB/JIB: 4263116080007

Telefon: +387 37 961-464

Faks: +387 37 961-475

Web adresa: www.opcinabosanskakrupa.ba

1.2.    Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa:

Kontakt osoba za pravna pitanja: Selma Bužimkić, dipl.pravnik Telefon: +387 37 961-464 Faks: +387 37 961-475 e-mail: selmab@opcinabosanskakrupa.ba

Kontakt osoba za tehnička pitanja: Aldijana Mahmić, mr.građevine

Telefon: +387 37 961-464

Faks: +387 37 961-475

e-mail: aldij anam@opcinabosanskakrupa.ba;

1.3.    Vrsta i tip konkursa:

Konkurs za izradu idejnog rješenja, na osnovu člana 33 stav (1) tačka b) i člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14). Konkurs je javni, anonimni.

1.4.    Klasifikacija konkursa:

Arhitektonsko-urbanističko i pejzažno rješenje.

1.5.    Predmet javnog konkursa:

Konkursna dokumentacija za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi.

1.6.    Svrha i cilj konkursa:

Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, a sa ciljem da se dobije kvalitetno idejno rješenje, koje treba da u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvori ugodan prostor za sve korisnike. Konkurs za izradu idejnog rješenja se provodi kako bi Ugovorni organ izabrao učesnika ili učesnike koji su ponudili najbolje idejno rješenje, sa ciljem da se dodijeli nagrada pobjedniku ili pobjednicima konkursa. Za učesnike najboljeg idejnog rješenja, predviđena je dodjela nagrada za tri prvoizabrana rada.

1.7.    Pravo učestvovanja na konkursu, uvjeti za kvalifikaciju i dokumentacija koja se dostavlja u ponudi

1.7.1. Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna, fizička lica i autorski timovi koja posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjetnosti.

Uslov je zadovoljen ako je najmanje jedan od autora konkursnog rada završio fakultet iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjetnosti, koji ne mora biti nosilac autorskog tima.

U svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova, učesnici na konkursu trebaju dostaviti:

a)       Fizička lica:

-         Ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, kontakt telefon,

-         kopija diplome fakulteta arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti (ili nostrificirane diplome, ukoliko diploma nije stečena na visokoškolskoj ustanovi u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine).

Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti. Ukoliko se radi o autorskom timu onda se može dostaviti ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti za sve članove tima ili samo za jednog člana tima, a koji ne mora biti nosioc.

b)      Pravna lica:

-       Izjava pravnog lica da ima u radnom odnosu ili će angažovati lice koje ima završen fakultet arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti uz prilaganje kopije diplome (ili nostrificirane diplome, ukoliko diploma nije stečena na visokoškolskoj ustanovi u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine).

(Dokument 1/2).

Izjava (Dokument 1/2) je prilog konkursnoj dokumentaciji.

1.7.2. Da bi učestvovali na konkursu ponuđači / kandidati moraju ispunjavati uslove koji se odnose na ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. Stav 1 Zakona o javnim nabavkama.

U svrhu dokazivanja lične sposobnosti u skladu sa članom 45. Zakona, ponuđači/kandidati moraju dostaviti:

a)       Fizička lica:

-         Izjavu (ovjerena od nadležnog organa) da kandidat (nosilac autorskog tima ili pojedinačno ukoliko se ne radi o timu) nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (čl.45 stav (1) pod a) Zakona., a kako je dato u obrascu (Dokument 2/1)

Autor/autori nagrađenog rješenja, dužni su u roku u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru nagrađenih radova dostaviti:

1.       Uvjerenje nadležnog suda prema svom sjedištu kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

2.       Uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Navedena Uvjerenja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, i dostavljaju se kao originali ili ovjerene kopije.

U slučaju da autor/autori nagrađenog rješenja u propisanom roku ne dostave traženo uvjerenje, smatrati će se da su odustali od nagrade.

Učesnici u konkursu mogu navedena Uvjerenja dostaviti uz konkursnu dokumentaciju, čime se oslobađaju naknadnog dostavljanja.

b)      Pravna lica:

-         Izjavu (ovjerena od nadležnog organa) da se na njih ne odnose slučajevi definisani članom 45. stav (1) od a) do d) Zakona a kako je dato u obrascu. (Dokument 2/2)

Autor/autori nagrađenog rješenja, dužni su u roku u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke o izboru nagrađenih radova dostaviti:

1.       Uvjerenje nadležnog suda prema svom sjedištu kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

2.       Uvjerenje Suda Bosne i Hercegovine kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

3.       Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod koje je registovan autor, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

4.       Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je autor izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinos za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

5.       Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je autor izmirio dospjele obaveze u vezi plaćanja direktnih i indirektnih poreza.

Navedena Uvjerenja ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, i dostavljaju se kao originali ili ovjerene kopije.

U slučaju da autor/autori nagrađenog rješenja u propisanom roku ne dostave traženo uvjerenje, smatrati će se da su odustali od nagrade.

Učesnici u konkursu mogu navedena Uvjerenja dostaviti uz konkursnu dokumentaciju, čime se oslobađaju naknadnog dostavljanja.

Prijavljivanje na Konkurs podrazumijeva da kandidat prihvata sve uslove Konkursa.

1.7.3. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Kandidat (fizička i pravna lica) je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Izjava je prilog konkursnoj dokumentaciji, dato u obrascu - (Dokument 3/1-za fizička lica i Dokument 3/2-za pravna lica).

1.7.4. Fizička i pravna lica uz konkursni rad trebaju dostaviti :

1.       Izjava da je priloženi rad izvorno autorsko djelo, (Dokument 4/1-za fizička lica i Dokument 4/2 za pravna lica)

2.       Izjava autora da autorska prava i prava korištenja i javnog objavljivanja predloženog idejnog rješenja prenosi na Općinu Bosanska Krupa, ukoliko bude među nagrađenima (Dokument 5/1- za fizička lica i Dokument 5/2 -za pravna lica).

Navedene izjave su date kao prilog ovoj konkursnoj dokumentaciji i iste moraju biti ovjerena od nadležnog organa.

Napomena:

Kandidati koje predmetne izjave dostave neovjerene od strane nadležnog organa, biti će isključene iz daljeg postupka.

 

1.8. Izuzeća

Na konkursu ne mogu učestvovati članovi Konkursne komisije, lica koja su direktno učestvovala na pripremi i organizaciji konkursa i lica koja su u njihovom najužem srodstvu (uključivo do trećeg koljena i bračni drugovi) i koja su sa njima u bilo kakvom poslovnom odnosu u vrijeme trajanja Konkursa.

Svaki od učesnika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovati na ovom Konkursu samo sa jednim konkursnim radom.

 

2.       INFORMACIJE O KONKURSNOJ / TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

Tenderska / konkursna dokumentacija je besplatna i može se preuzeti na web stranici Općine Bosanska Krupa: www.opcinabosanskakrupa.ba

Zainteresirani ponuđači / kandidati mogu tražiti pojašnjenja tenderske /konkursne dokumentacije od Ugovornog organa u pisanoj formi blagovremeno, na e-mail: selmab@opcinabosanskakrupa.ba, aldijanam@opcinabosanskakrupa.ba,  najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za predaju konkursnih radova.

Ugovorni organ može u svako doba izmijeniti ili dopuniti tendersku/konkursnu dokumentaciju, pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresovanim kandidatima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda.

Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije i objavit će se na web stranici Općine.

 

Sadržaj tenderske/konkursne dokumentacije:

Uz ovu tendersku /konkursnu dokumentaciju se dostavlja :

1.       Obrazac - Prijava na Konkurs za izradu arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi.

2.       Izjava (Dokument 1/2) je prilog konkursnoj dokumentaciji

3.       Obrazac - Izjava po članu 45 ZJN: Dokument 2/1 - za fizička lica i Dokument 2/2 - za pravna lica

4.       Obrazac - Izjava po članu 52 ZJN: Dokument 3/1 - za fizička lica i Dokument 3/2 - za pravna lica

5.       Izjava o izvornosti autorskog djela: Dokument 4/1 - za fizička lica i Dokument 4/2 - za pravna lica

6.       Izjava o prenosu autorskih prava: Dokument 5/1 - za fizička lica i Dokument 5/2 - za pravna lica

7.       Projektni zadatak sa grafičkim prilozima.(UPDF-formatu)

 

3.       ROKOVI

-         Početak konkursnog roka: je dan objave konkursne dokumentacije na stranici Općine Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba  odnosno 31.12.2020. godine.

-         Rok za postavljanje pitanja (najkasnije 10 dana prije isteka roka za predaju konkursnih radova): 5.2.2021.godine

-         Rok za predaju konkursnog rada: je 45 dana, tj. 15.2.2021 .godine do 11 sati.

-         Javno otvaranje koverte "Autor"će se obaviti: u velikoj sali Općine Bosanska Krupa dana 19.2.2021.godine u 12 sati.

Javno otvaranje podrazumijeva javno otvaranje koverte sa oznakom „Autor", te prema šiframa povezivanje autora sa konkursnim radovima, a obavlja se nakon dostavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni konkursnih radova i Preporuke o dodjeli nagrada od strane Konkursne komisije.

Ponude / Konkursni radovi se predaju do 15.2.2021.godine do 11 sati na protokol Općine Bosanska Krupa, Ul. Terzića bb; 77 240 Bosanska Krupa , sa naznakom: "Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi."

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Ponuda ponuđača mora biti dostavljena do datuma i sata naznačenog u obavještenju o nabavci odnosno konkursnoj/ tenderskoj dokumentaciji i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način.

 

4.       NAGRADE I OTKUPI

Konkursna komisija će pristupiti ocjenjivanju pristiglih konkursnih radova. Odlukom Komisije dodijeliće se nagrade i to:

I.nagrada   - 2.000 KM;

II.nagrada  - 1.200 KM;

III.nagrada - 800 KM

 

Ukupan fond nagrada iznosi 4.000 KM.

Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja), odnosno nagrađeni radovi nakon sprovedenog konkursa i isplatom nagrada, postaju isključivo vlasništvo Općine Bosanska Krupa, radi korištenja za svrhu sa kojom je konkurs raspisan, za pribavljanje urbanističke saglasnosti, izradu tehničke dokumentacije i pribavljanje građevinske dozvole.

Nagrade se dodjeljuju u bruto iznosu i u njima su sadržani svi porezi i doprinosi na autorsko djelo i ostala zakonom propisana davanja.

Nagrada ujedno predstavlja i naknadu za otkup svih autorskih prava od autora. Ugovor o autorskom djelu će se naknadno dostaviti nagrađenim učesnicima na potpis.

Otkupljeni radovi postaju vlasništvo Općine Bosanska Krupa, koja zadržava prava eventualne izmjene/dopune u toku izdavanja urbanističke saglasnosti.

Nagrade će biti dodjeljene u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugovora sa nagrađenim autorima.

Učesnici konkursa koji ne budu nagrađeni, nakon okončanja postupka provođenja konkursa odnosno od pravosnažnosti rješenja/odluke, radove mogu preuzeti lično na adresi naručioca.

Ukoliko nijedno od pristiglih rješenja, prema ocjeni konkursne komisije, ne bude zadovoljavalo zadate kriterije, konkurs će biti poništen.

 

5. KONKURSNA KOMISIJA

Odabir najboljeg idejnog rješenja izvršiti će Konkursna komisija u sastavu:

1.       Elmedina Kavazović, dipl. pravnik-predsjednik komisije

2.       Aldijana Mahmić, mr. građevine- član komisije

3.       Sabahudin Mahmić dipl.ing. arhitekture-član komisije

4.       Suvad Aličević dipl. pravnik zamjenik predsjednika komisije

5.       Asima Mušić, dipl. ing arhitekture- zamjenski član komisije

6.       Edin Komić,ing.građevine, zamjenski član komisije

 

Sekretar konkursne Komisije je Bužimkić Selma.

Konkursna komisija će završiti sa radom u roku od 4 dana od dana predviđenog za predaju konkursnih radova, nakon čega će se obaviti javno otvaranje koverte "autor".

Komisija će u toku evaluacije predloženih idejnih rješenja poštovati pravila struke iz oblasti arhitekture, urbanizma, dizajna, hortikulture i kriterija sadržanih u konkursnoj dokumentaciji.

Konkursna komisija zadržava pravo da ne izabere niti jedno Idejno rješenje ukoliko smatra da nijedno od dostavljenih rješenja nije zadovoljilo sa stanovišta jednog ili više traženih elemenata konkursa, te u tom slučaju ugovorni organ nije obavezan dodijeliti nagrade.

Također, ukoliko komisija smatra da dostavljena rješenja nisu zadovoljila sa stanovišta jednog ili više traženih elemenata konkursa, zadržava pravo da ne dodijeli jednu ili dvije predviđene nagrade, bilo da se radi od prvoj i/ili drugoj i/ili trećoj nagradi.

Rješenje/Odluka o odabiru i dodjeli nagrada, kandidatima će biti dostavljeno pismenim putem na e-mail adrese navedene u Prijavi na konkurs i isto će biti objavljneo na web Općine Bosanska Krupa.

 

6. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE RADOVA

Pored usklađenosti prispjelih ponuda sa opštim uslovima (u pogledu tehničko-oblikovne obrade i sadržaja zahtjevanog u konkursnoj dokumentaciji, obaveznih priloga - tačka 8), Konkursna komisija će pristupiti ocjenjivanju i vrjednovanju na osnovu sljedećih kriterija, poredanih prema značaju:

1.       Originalnost i inovativnost ideje.........................................................(0-20 bodova)

2.       Prostorna usklađenost sa postojećim ambijentom-arhitektonsko-pejzažna..(0-20 bodova)

3.       Estetska i oblikovna rješenja..............................................................(0-20 bodova)

4.       Izvodljivost predloženog rješenja........................................................(0-20 bodova)

5.       Racionalnost i ekonomičnost rješenja (usklađenost kreativnih i komercijalnih aspekata) (0-20 bodova)

 

7. DOSTAVA RADOVA/PONUDA, OČUVANJE ANONIMNOSTI I IDENTIFIKACIJA AUTORA

7.1. Dostava radova/ponuda

Autori svoje radove dostavljaju u neprozirnoj, zatvorenoj, bijeloj koverti (omotu) formata A3, sa identifikacionom šifrom u uglu omota, koja se upisuje u desnom gornjem uglu omota (sastoji se od dva velika slova i četiri broja) i naznakom "Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi.", na sredini.

Ova koverta (omot) sadrži dvije koverte sa istom identifikacionom šifrom i to:

1. KOVERTA (bijela, neprozirna i zatvorena, formata A4) sa naznakom "AUTOR" na sredini, te u gornjem desnom uglu identifikacijska šifra, u kojoj su sadržani slijedeći podaci:

Fizička lica:

1.       Prijava na konkurs (popunjen obrazac)

2.       Diploma fakulteta arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti (ili nostrificirane diplome, ukoliko diploma nije stečena na visokoškolskoj ustanovi u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine).

3.       Izjavu (ovjerena od nadležnog organa) o ispunjenosti uslova iz člana 45 (popunjen obrazac), Dokument 2/1

4.       Izjavu (ovjerena od nadležnog organa) po člana 52 (popunjen obrazac), Dokument 3/1

5.       Izjava o izvornosti autorskog djela (ovjerena kod nadležnog organa), Dokument 4/1

6.       Izjava o prenosu autorskih prava, (ovjerena kod nadležnog organa), Dokument 5/1

Napomena:

Ukoliko se na konkurs prijavi autorski tim, Prijavu na konkurs, te izjave: Dokument 2/1, Dokument 3/1, Dokument 4/1 i Dokument 5/1, daje i potpisuje nosilac autorskog tima.

Autori su obavezni da pripreme dokumentaciju u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj konkursnoj dokumentaciji. Dokumentacija koje nije u skladu sa ovom konkursnom dokumentacijom će biti odbačena kao neprihvatljiva.

Autori snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih radova.

Dokumentacija u koverti „AUTOR" se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Pravna lica:

1.       Prijava na konkurs (popunjen obrazac),

2.       Izjava ovlaštene osobe da ima u radnom odnosu ili će angažovati osobu sa završenim fakultetom arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti (ili nostrificirane diplome, ukoliko diploma nije stečena na visokoškolskoj ustanovi u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine). Dokument 1/2,

3.       Izjava (ovjerena od nadležnog organa) da ponuđač / kandidat ispunjava uslove iz člana 45. stav 1. a) do d) Zakona (popunjen obrazac) - Dokument 2/2

4.       Izjavu (ovjerena od nadležnog organa) po članu 52 (popunjen obrazac), Dokument 3/2

5.       Izjava o izvornosti autorskog djela (ovjerena od nadležnog organa), Dokument 4/2

6.       Izjava o prenosu autorskih prava, (ovjerena kod nadležnog organa), Dokument 5/2

2. KOVERTA (bijela, neprozirna i zatvorena, formata A4) sa naznakom "KONKURSNI RAD" na sredini, te u gornjem desnom uglu identifikacijska šifra, u kojoj je sadržan konkursni rad sa svim zahtjevanim prilozima iz ovog konkursa. Svaki prilog na poleđini mora sadržavati naznačenu šifru.

Svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi konkursna Komisija.

Ovako upakovani radovi dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu ugovornog organa kako je navedeno u tački 3. ove konkursne/tenderske dokumentacije.

7.2. Očuvanje anonimnosti

Idejna rješenja - konkursni radovi, sačinjeni na osnovu uslova iz konkursne dokumentacije, sadrže priloge navedene u konkursnoj dokumentaciji, s numerisanim stranicama (u donjem desnom uglu), a radi potpune anonimnosti ne smiju biti obilježeni nikakvim drugim oznakama. Svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi konkursna Komisija.

Učesnici u konkursu prihvataju uslove konkursa činom predaje konkursnog rada.

 

Nakon izvršene ocjene pristiglih "Konkursnih radova" od strane Konkursne komisije, obaviti će se javno otvaranje koverte "Autor" (u kojoj se nalaze zahtijevani kvalifikacioni i identifikacioni dokumenti kandidata/ponuđača). O javnom otvaranju će biti sačinjen zapisnik Konkursne komisije. Nepotpuna ponuda će eliminirati kandidata.

 

8.       SADRŽAJ I OPREMA KONKURSNOG RADA

8.1. Učesnici / kandidati prema priloženom Projektnom zadatku i prilozima i uslovima Konkursa izrađuju Idejno rješenje koje sadrži tekstualne i grafičke priloge kako slijedi:

-         Tekstualno dio - obrazloženje sa precizno definiranim glavnim aspektima konceptualnog rješenja, analizama, razvojem ideje, objašnjenjem vizualnog i interaktivnog karaktera prostora. Tekstualni dio mora biti uvezan u formatu A4 u 4 (četiri) primjerka. Uz tekstualni dio treba priložiti i popis svih priloga konkursnog rada.

-         Grafički dio - prilozi u adekvatnoj razmjeri, uvezani i formatirani na A4 u 4 (četiri)primjerka, koji su potrebni za razumijevanje rada. Prezentacija idejnog rješenja uključuje idejno urbanističko-pejzažno i arhitektonsko rješenje: situacioni prikaz parcele sa okruženjem (postojeće i planirano), urbanističko rješenje sa parternim i hortikulturnim uređenjem, saobraćajno rješenje, planove rasvjete, karakteristični presjeci i pogledi, idejno rješenje - redizajn fasade objekata, situaciju sa rasporedom i prijedlogom tipa mobilijara, detalji, prijedlog faznosti gradnje i procjena troškova gradnje i ostali prilozi po izboru autora (skice, 3D vizualizacija, po mogućnosti video prezentacija).

-         Finansijski dio - prijedlog faza gradnje i procjena troškova gradnje kroz tabelarni prikaz, koji će biti uvezan zajedno sa tekstualnim dijelom u 4 (četiri) primjerka.

-         Projketno-tehnička dokumnetacija mora biti izrađena u printanom obliku i elektronskom zapisu u .dwg formatu(grafika) i PDF, WORD i exel (tekstualni dio). Pojedinačni projekti u printanom obliku trebaju biti uvezani u mape složene u A4 format i predane u 4 (četiri) primjerka.

 

9.       ZAVRŠNE ODREDBE

Predajom rada autor pristaje na uslove konkursa, na javno izlaganje i publiciranje rada od strane naručioca. Učesnik je za sve vrijeme trajanja konkursa dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata konkursa. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama konkursa, kandidati smiju koristiti isključivo u svrhu izrade konkursnog rada.

Iz ovog natječaja isključiti će se radovi:

1.       koji su predati poslije navedenog roka utvrđenog u konkursnom dokumentu,

2.       koji ne sadrže dokumentaciju propisanu u tački 7.1. konkursne dokumentacije, kao i podloge navedene u poglavlju o sadržaju konkursnog rada.

Ugovorni organ (Općina Bosanska Krupa) može, po završetku konkursa, konkursne radove prezentirati putem:

1.       objave rezultata

2.       javne izložbe

3.       na web stranici Općine Bosanska Krupa (www.Opcinabosanskakrupa.ba )

Ugovorni organ (Općina Bosanska Krupa) ne odgovara za oštećenja konkursnih radova nastala radom Konkursne komisije, te eventualna oštećenja nastala prilikom postavljanja izložbe konkursnih radova.

Ovaj konkurs raspisan je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Nagrađeni radovi su sa stanovišta autorskih imovinskih prava vlasništvo Ugovornog organa (Općina Bosanska Krupa).

Svi sporovi koji mogu nastati iz ovog konkursa prvenstveno će se rješavati dogovorom ili medijacijom, a u slučaju da se ne riješe, nadležan je sud u Bihaću.

 

10. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra daje ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak u roku koji je određen u članu 101. Zakona.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u najmanje tri primjerka, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, u rokovima propisanim članom 101. Zakona.

O žalbi koja je poslana preporučenom poštanskom pošiljkom, nužno je ugovornom organu istu dostaviti na e-mail: selmab@opcinabosanskaktrupa.ba,  kako bi ugovorni organ imao saznanje o izjavljenoj žalbi, te će se danom prijema e-maila utvrđivati blagovremenost žalbe.

Ugovorni organ je dužan u roku od 5 (pet) dana od zaprimanja žalbe donijeti odgovarajuću odluku po žalbi u skladu sa članom 100. Zakona.

Ako ugovorni organ odbaci žalbu zaključkom zbog procesnih nedostataka (žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlaštenog lica) ponuđač može izjaviti žalbu KRZ-u u roku od 10 dana, od dana prijema zaključka.

Ako ugovorni organ usvoji žalbu djelimično ili u cjelosti, te svoje rješenje ili odluku zamjeni drugim rješenjem ili odlukom ili poništi postupak nabavke, ponuđač može izjaviti žalbu KRZ-u u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema rješenja, posredstvom ugovornog organa.

Ako ugovorni organ utvrdi da je žalba neosnovana, dužan je u roku od 5 (pet) dana, od datuma njenog zaprimanja proslijediti žalbu KRZ-u, sa svojim izjašnjenjem na navode žalbe, kao i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak protiv kojeg je izjavljena žalba.

 

 

11. PRILOZI

1.       Prijava na Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511 SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi."

7. Izjava ovlaštene osobe da ima u radnom odnosu ili će angažovati osobu sa završenim fakultetom arhitekture, urbanizma, likovnih ili primjenjenih umjetnosti (ili nostrificirane diplome, ukoliko diploma nije stečena na visokoškolskoj ustanovi u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine) -1/2-za pravna lica

2.       Izjava da se na kandidata/kandidate ne odnose slučajevi definisani članom 45. stav (1) od a) do d) Zakona-Dokument 2/1-za fizička lica i Dokument 2/2-za pravna lica

3.       Izjava da se na kandidata/kandidate ne odnose slučajevi definisani članom52. Zakona- Dokument 3/1-za fizička lica i Dokument 3/2-za pravna lica

4.       Izjava o izvornosti autorskog dj ela-Dokument 4/1 -za fizička lica i Dokument 4/2-za pravna lica

5.       Izjava o prenosu autorskih prava-Dokument 5/1 -za fizička lica i Dokument 5/2-za pravna lica

6.       Projektni zadatak sa grafičkim prilozima:

 

Investitor je obezbijedio svim učesnicima:

-         Projektni zadatak (PDF format)

-         Geodetska podloga sa oznakom područja obuhvata projektnim zadatkom (PDF ili .dwg format)

-         Grafički izvod iz Prostornog plana općine Bosanska Krupa 2007-2027 (PDF, jpg ili .dwg format)

-         Orto foto snimak sa označenem instalacijama vodovoda i kanalizacije (PDF, jpg format)

-         Geodetski snimak sa označenem instalacijama vodovoda i kanalizacije (PDF, jpg format)

-         Snimak podzemnih instalacija BH Telecom (PDF, jpg ili .dwg format)

-         Snimak instalacija Elektrodistribucije (PDF, jpg ili .dwg format)

 

NAPOMENA: Navedena dokumentacija naznačenog formata jpg ili dwg format se preuzima se kod kontakt osobe iz tačke 1.2. ove dokumentacije uz prethodnu najavu na navedeni broj telefona ili e-mail: aldijanam@opcinabosanskakrupa.ba;

 

http://opcinabosanskakrupa.ba/wp-content/uploads/2020/12/TD-konkurs-za-idejnog-rjesenja.pdf

http://opcinabosanskakrupa.ba/

http://opcinabosanskakrupa.ba/konkurs-za-izradu-idejnog-arhitektonsko-urbanistickog-i-pejzaznog-rjesenja-uredenja-javnih-povrsina-u-ulici-511-sbb-i-trga-alije-izetbegovica-u-bosanskoj-krupi/

 

Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja javnih površina u ulici 511. SBB i Trga Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi

31/12/2020

TD-konkurs za idejno rješenje

Projektni zadatak sa prilozima

Instalacije Telecom i Elektro

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: