Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.12.2022. 14:20

(aukcija) Nabavka usluga prijevoza učenika u drugom polugodištu školske 2022/23. godine za JU OŠ Maglaj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

25-1-2-6-3-7/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "MAGLAJ" U MAGLAJU
IDB/JIB 4218056530002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Duda Obralić
Adresa Aleja ljiljana 2
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 465-104
Faks (032) 465-100
Elektronska pošta os.maglaj@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

19

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prijevoz učenika u drugom polugodištu školske 2022/23. godine za JU OŠ „Maglaj“ Maglaj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika u drugom polugodištu školske 2022/23. godine za JU OŠ „Maglaj“ Maglaj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izabranom ponuđaču, odnosno podugovaraču (ako je predviđno direktno plaćanje podugovaraču) će se vršiti u
roku od 60 dana od dana prijema fakture za realizovani ugovor, na žiro račun ponuđača, odnosno podugovarača, koji je
dostavljen u ponudi, odnosno u ugovoru o podugovaranju.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svrhu ispunjavanja USLOVA za dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti propisane članom 46.
Zakona, ponuđači treba da budu registrovani u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su
registrovani ili su osnovali firmu. Kao DOKAZ kojim se potvrđuje ispunjavanje uslova iz tačke 3.2. ponuđači trebaju dostaviti
Rješenje o upisu u sudski registar ili (Aktuelni) izvod iz sudskog registra ili posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom
se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dokazi koji se
dostavljaju moraju biti orginali ili ovjerene kopije (organ uprave – općina, sud ili notar). Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao
poduzetnik, dužan je dostaviti odgovarajući akt nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju
je registrovan.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

14.1. U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, dobavljač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:izjavu o ispunjenosti
uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od strane ponuditelja u
formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj:
90/14 i 20/15) , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.običnu kopiju Potvrde banke ne stariju od 3 mjeseca
dana u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi
naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

. Uslovi vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača
Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu sa članom 48. ZJN, ponuđači trebaju ispuniti minimalne uslove, a
koji se odnose na uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora o realizaciji usluga koja je predmet javne
nabavke (usluge javnog cestovnog prevoza ili prevoza putnika) u posljednje 3 godine ili od dana registracije, u ukupnoj
vrijednosti tražene nabavke kako slijedi:
- Ukoliko ponuđač ide sa ponudom na samo jedan lot uspješno iskustvo u realizaciji ugovora može dokazivati sa
vrijednosti koja je srazmjerna sa procijenjenom vrijednošču tog lota bez PDV-a.
- Ukoliko ponuđač ide sa ponudom za više ili sve lotove, uspješno iskustvo u realizaciji ugovora dokazuje sa
vrijednostima koje su srazmjerne sa procjenjenim zbirom vrijednosti tih lotova ili svih lotova.
Ponuđač svoje uspješno iskustvo u realizaciji ugovora može dokazivati i ugovorima veće vrijednosti od traženih.
15.2. U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljač je dužan uz
ponudu dostaviti dokaze predviđene TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ „Maglaj“ u Maglaju Aleja ljiljana broj 2 74250 Maglaj
Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gornji Ulišnjak-Maglaj-Gornji Ulišnjak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji Gornji Ulišnjak-Maglaj-Gornji Ulišnjak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25803,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Straište-Ulišnjak-Straište

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza na relaciji; Straište-Ulišnjak-Straište

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13113,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Straište-Maglaj-Straište

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza na relaciji Straište-Maglaj-Straište

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3589,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ulišnjak-Maglaj-Ulišnjak

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza na relaciji Ulišnjak-Maglaj-Ulišnjak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15906,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Blizna Donja-Bočinja-Maglaj-Bočinja-Blizna Donja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Blizna Donja-Bočinja-Maglaj-Bočinja-Blizna Donja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8210,93

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bočinja Gornja-Maglaj-Bočinja Gornja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji; Bočinja Gornja-Maglaj-Bočinja Gornja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25286,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bočinja Gornja -Bočinja- Bočinja Gornja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji: Bočinja Gornja -Bočinja- Bočinja Gornja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18659,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Blizna Donja-Bočinja-Blizna Donja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga priijevoza učenika na relaciji; Blizna Donja-Bočinja-Blizna Donja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14429,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bradići Gornji - Bradići/Fojnica - Maglaj- Bradići/Fojnica – Bradići Gornji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji: Bradići Gornji - Bradići/Fojnica - Maglaj- Bradići/Fojnica – Bradići Gornji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19337,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica (Trgovina Dada) - Maglaj- Liješnica (Trgovina Dada) (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Bradić
i Gornji – Bradići/Fojnica -Maglaj – Bradići/Fojnica-Bradići Gornji)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji: Liješnica (Trgovina Dada) - Maglaj- Liješnica (Trgovina Dada) (usputna stanica
u polasku/povratku na relaciji Bradići Gornji – Bradići/Fojnica -Maglaj – Bradići/Fojnica-Bradići Gornji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8599,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica (Kapija II Natron) – Maglaj- Liješnica (Kapija II Natron) (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Bradići
Gornji – Bradići/Fojnica -Maglaj – Bradići/Fojnica-Bradići Gornji)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Liješnica (Kapija II Natron) – Maglaj- Liješnica (Kapija II Natron) (usputna stanica u
polasku/povratku na relaciji Bradići Gornji – Bradići/Fojnica -Maglaj – Bradići/Fojnica-Bradići Gornji)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5733,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bradići Gornji - Bradići/Fojica - Bradići Gornji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji; Bradići Gornji - Bradići/Fojica - Bradići Gornji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8408,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gornja Tujnica-Maglaj-Gornja Tujnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji Gornja Tujnica-Maglaj-Gornja Tujnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5733,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica Mlin –Maglaj - Liješnica Mlin (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Gornja Tujnica-Tujnica- Magla
j-Tujnica-Gornja Tujnica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Liješnica Mlin –Maglaj - Liješnica Mlin
(usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Gornja Tujnica-Tujnica- Maglaj-Tujnica-Gornja Tujnica)


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2502,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Liješnica Saraj Milk – Maglaj - Liješnica Saraj Milk (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Gornja Tujnica-Tujnica
- Maglaj-Tujnica-Gornja Tujnica)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Liješnica Saraj Milk – Maglaj - Liješnica Saraj Milk
(usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Gornja Tujnica-Tujnica- Maglaj-Tujnica-Gornja Tujnica)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7207,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Gornja Tujnica-Tujnica-Gornja Tujnica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Gornja Tujnica-Tujnica-Gornja Tujnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20596,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ošve-Maglaj-Ošve

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga prijevoza učenika na relaciji; Ošve-Maglaj-Ošve

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23735,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Misurići (Bor) – Maglaj - Misurići (Bor) (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Ošve-Maglaj-Ošve)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji; Misurići (Bor) – Maglaj - Misurići (Bor)
(usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Ošve-Maglaj-Ošve)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10810,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Misurići – Maglaj- Misurići (usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Ošve-Maglaj-Ošve).

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika na relaciji Misurići – Maglaj- Misurići
(usputna stanica u polasku/povratku na relaciji Ošve-Maglaj-Ošve).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60100000-9 Usluge cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema specifikaciji navedenoj u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8460,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Pružanje usluga prijevoza učenika JU OŠ“Maglaj“ Maglaj će trajati u drugom polugodištu školske 2022/23. godine (januar
2023.godine – juni 2023. godine).

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga je prijevoz učenika JU OŠ „Maglaj“ Maglaj na području Općine Maglaj na relacijama navedenim u
opisu predmeta nabavke.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.01.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.01.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 04.01.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: