Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 15:49

(aukcija) Nabavka usluga izrade Jumbo plakata i dr. grafičkih proizvoda i reklamnih stalaka, banera sa štampom, pozivnica, zahvalnica, čestitki i dr.

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1220-7-2-28-3-22/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BANOVIĆI
IDB/JIB 4209362820007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Merima Šehić
Adresa Alije Dostovića 1
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 743-400
Faks (035) 743-433
Elektronska pošta opcina@banovici.gov.ba
Internet adresa www.banovici.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Banovići

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Podjela predmeta nabavke na lotove nije moguća zbog prirode predmeta nabavke

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,01

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izrada Jumbo plakata i dr. grafičkih proizvoda i reklamnih stalaka, banera sa štampom, pozivnice, zahvalnice, čestitke i dr.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge izrade Jumbo plakata i dr.grafičkih proizvoda i reklamnih stalaka, banera sa štampom, pozivnice, zahvalnice, čestitke i
dr. podrazumijevaju nabavku, štampu i isporuku naručenih materijala (na adresu ugovornog organa) sve sukladno opisu,
opsegu, uslovima i zahtjevima iz ove tenderske dokumentacije, odredbama okvirnog sporazuma i obrascu za cijenu ponude
iz priloga uz prethodno potpisan pojedinačni ugovor te dostavljenu narudžbenicu za izvršenje usluge od strane Naručioca
usluge i potvrde o urednosti izrade i štampe reklamnog i drugog materijala.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Izabrani Ponuđač je dužan naručeni reklamni i drugi materijal nakon izrade i štampe dostaviti na adresu ugovornog organa
ulica Alije Dostovića broj 1. 75290 Banovići.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj
su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.
Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:
- Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra ili neki drugi dokument kojim ponuđač nedvosmisleno
dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.
Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Banovići ul. Alije Dostovića broj 1,sala za sastanke
Datum i vrijeme 03.04.2023. 13:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: