Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 14:27

(aukcija) Nabavka usluga ispitivanja saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice TE Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-7-2-356-3-501/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice TE "Kakanj" -
Kakanj


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice TE "Kakanj" -
Kakanj, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50532100-4 Usluge popravaka i održavanja elektromotora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

sukcesivno i to: - planirani termin vršenja usluga ispit. pod tačkom 1.1 je 3 (tri) dana od dana uvođenja u posao u periodu
zastoja bl.7, - planirani termin vršenja usluga ispit. pod tačkom 1.2 je 3 (tri) dana od dana uvođenja u posao u terminu
remonta bloka 7. Dostava preliminarnih izvještaja o izvršenim ispitivanjima je odmah poslije izvršenih ispitivanja, a zvanični
izvještaj o izvršenim ispitivanjima dostaviti u roku od 30 (trideset) dana od dana od uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje je sukcesivno, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture za izvršene usluge

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji minimalno1 (jednog) ugovora koji se odnosi na izvršene usluge ultrazvučnog
ispitivanja zavarenih spojeva dijelova tlačne opreme u poljednje 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka
poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo s radom prije manje od tri godine, računajući od isteka roka za
podnošenje ponuda,
-da ima kvalifikovano osoblje u radnom odnosu ili na drugi način angažovano kvalifikovano osoblje koje će vršiti
ispitivanja navedena u Tehničkoj specifikaciji AH-09/18, a minimalni zahtijevani broj osoblja je:
- 1 kvalifikovana osoba za UT ispitivanje
- 1 kvalifikovana osoba za MT ispitivanje
- 1 kvalifikovana osoba za ispitivanje tvrdoće materijala i zavarenih spojeva

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne


III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.10.2018. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.10.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić (Kancelarija br. 8-Protokol)
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta alisa.imamovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: