Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 11:54

(poništenje aukcije) Nabavka usluga ispitivanja turbinskih i hidrauličkih ulja za potrebe pogona HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Izvor: Akta.ba, 27.09.2018.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. – Sarajevo

 

Sarajevo, 24.09.2018.

Broj: 02-26487/18

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 95. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevoi, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine . člana 25.. 73. i 74. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo broj: NO-5155/15-52/5.1. od 26.02.2015. godine i člana 4.. stav (7) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora, Sekretara Društva i direktora podružnica Društva - Prečišćeni tekst - broj: 06-6522/18 od 05.03.2018. godine, na preporuku Komisije za javne nabavke, donosim

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga koje se odnose na ispitivanje turbinskih i hidrauličkih ulja za potrebe pogona HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda broj 10202-115/18, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci 1409-7-2-100-3-74/18 objavljenog na „Portalu javnih nabavki" dana 07.09.2018. godine . zbog toga što je cijena prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za Dredmetnu nabavku - član 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice «Hidoelektrane na Neretvi« Jablanica da u roku od tri dana. a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke istu dostavi svim učesnicima i time ih ujedno obavijesti o rezultatima postupka nabavke.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.elektropnvreda.ba  istovremano sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa ćanom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu pontda, pokrenutog na osnovu Obavještenja o nabavci br. 1409-7-2- 100-3-74/18 objavljenog na ^Portalu javnih nabavki" dana 07.09 2018 godine, koji se odnosi na usluge ispitivanja turbinskih i hidrauličkih ulja za potrebe pogona HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica, za ovaj postupak nabavke bilo je predviđeno korištenje e-aukcije, i to za kriterij ..najniža cijena*, procijenjena vnjednost javne nabavke iznosi 17.000.00 KM bez PDV-a. ponudu je dostavio slijedeći ponuđač:

1. "Rafinerija ulja Modrića" a.d. Modrića sa cijenom od 17.550,00 KM bez PDV-a

Uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom sadržaja i validnosti dokumentacije, Komisija za nabavke je utvrdila da 1 (jedan) ponuđač ispunjava kvalifikacijske kriterije ugovornog organa i to:

1 "Rafinerija ulja Modrića" a.d. Modrića               sa cijenom od 17.550,00 KM bez PDV-a

odnosno da je kvalificirani ponuđač i da njegova ponuda može biti predmet ocjene tehničke prihvatljivosti ponude

Komisija za nabavke je nakon provjere i analize ponude kvalificiranog ponuđača utvrdila da je tehnički prihvatljiva 1 (jedna) ponuda ponuđača:

1. "Rafinerija ulja Modnča" a.d. Modrića sa cijenom od 17.550,00 KM bez PDV-a

odnosno da njegova ponuda može biti predmet ekonomske ocjene ponuda.

Osigurana sredstva za predmetnu nabavku iznose 17.000,00 KM bez PDV-a. a cijena prihvatljive ponude iznosi 17.550,00 KM bez PDV-a, što znači da je iznos prihvatljive ponude veći od obezbjeđenih sredstava ugovornog organa za predmetnu nabavku. 

Cijeneći navedeno činjenično stanje. Komisija za javre nabavke je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama BiH da se izvrši poništenje postupka javne nabavke, zbog toga što je cijena prihvatljive ponude veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, te je shodno tome predložila donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke.

Na osnovu ovog prijedloga Komisije, ugovorni organ donio je odluku kao u dispozitivu.

 

Pravna pouka:

Svaki ponuđač koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka kod poništenja javne nabavke prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i/ili podzakonskih akata ili Pravilnika ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku o poništenju postupka javne nabavke. Žalba se podnosi ugovornom organu JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Hidroelektrane na Neretvi' Jablanica.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: