Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 08:21

(poništenje postupka) Nabavka veterinarskih usluga - lot 2

Izvor: Akta.ba, 24.09.2018.

Broj: 0103-1268-19/18

Datum: 24.09.2018. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. Stav (1), stav (4) i stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, (prečišćeni tekst) broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 57. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2335-1/15 od 28.09.2015. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke roba broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara, broj: 0103-1268-18/18 od 13.09.2018.godine, Direktor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, donio je

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke roba broj: 0103-1268/18 za dodjelu ugovora za javnu nabavku roba za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2018. godini putem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda, i to:

• Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara

 

Član 2.

Postupak se poništava iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

 

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Stalne komisije za javne nabavke, broj: 0103-1268-18/18 od 13.09.2018. godine u postupku javne nabavke roba, broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara putem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda date u skladu sa Zapisnikom sa otvaranja ponuda za javnu nabavku roba broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara, broj: 0103-1268-11/18 od 10.09.2018. godine.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviče se na web-stranici www.sarajevo-sume.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 5.

O daljem toku postupka Ugovorni organ će odlučiti posebnom odlukom.

 

Član 6.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direktor Preduzeča i Služba za marketing i komercijalne poslove.

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke roba broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara putem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda sa objavom obavještenja o javnoj nabavci roba objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 1177-7-2-75-3-82/18 od 31.08.2018. godine. Procijenjena vrijednostjavne nabavke iznosila je 1.500,00 KM bez PDV-a. Postupak javne nabavke predmetnih roba provela je Stalna komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća, broj: 0103-26-3/18 od 05.03.2018. godine i broj: 0103-1968-2/18 od 07.08.2018.godine.

Nakon provedenog postupka javne nabavke predmetnih roba Stalna Komisija za javne nabavke dostavila je Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 0103-1268-18/18 od 13.09.2018. godine, te kao sastavni dio istog Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za javnu nabavku roba, broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara, broj: 0103-1268-11/18 od 10.09.2018. godine.

U postupku po Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, gornji broj i datum, utvrđeno je da je Stalna komisija za javne nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za javnu nabavku roba, broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara, broj: 0103-1268-11/18 od 10.09.2018. godine, te da je uvidom u naprijed navedno utvrđeno slijedeće:

Dana 10.09.2018. godine u 12,10 sati Stalna komisija je pristupila javnom otvaranju ponuda za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara, te je utrvđeno sljedeće:

- da je do roka utvrđenog zahtjevom za dostavljanje ponuda 1 (jedan) ponuđač dostavio svoju ponudu,

i to:

1. „PROVET" d.o.o. Vogošća, Hasana Merdžanića 2, Vogošća

da je u postupku pregleda i ocjene ponude konstatovano da ponuda nije prihvatljiva jer ne ispunjava uslove predviđene tenderskom dokumentacijom.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Komisija je donijela Prijedlog da se postupak dodjele ugovora za robe koje su bile predmet nabavke broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara otkaže/poništi, s obzirom da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Direktor Preduzeća je prihvatio Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Stalne Komisije za javne nabavke, broj: 0103-1268-18/18 od 13.09.2018.godine i odlučio da se postupak javne nabavke roba broj: 0103-1268/18 za Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara otkaže/poništi, iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnikom o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2335-1/15 od 28.09.2015. godine, te da će o daljem toku postupka odlučiti posebnom odlukom.

S obzirom na naprijed navedeno,donesena je Odluka kao u njenom dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom organu KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u roku od 5 (pet) dana.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: