Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 08:31

(prestanak postupka) Nabavka usluga promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH, sa prilozima u štampanom katalogu za potrebe Kancelarije gradonačelnika – Sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje

Izvor: Akta.ba, 26.09.2018.

Broj predmeta: 48-000514/18

Datum,6.9.2018. godine.

 

Na osnovu članova 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH -prečišćen tekst («Spužbeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18), u skladu sa članom 69. Zakona o jaknim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ogdženi ponuda, sa preporukom Кomisijs broj: 48-000514/18 od 31.08.2018. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

 

ODLUКU

O PRESTANКU POSTUPКAJAVNE NABAVКE

 

Član 1.

Prestaje otvoreni postupak za javnu nabavku usluga - promocije Vlade. privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH. sa prilozima u štampaiom kagalogu za potrebe Кancelarije gradonačelnika - Sekretarijat Vlade Sektor za informacije koji je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka Javne nabavke oro,: 48-000514/18 od 04 06 2018 godine, Obavještenja o nabavci, broj: 1157-1-2-491-3-454/18 ooJavljenom dana 03 07 2018 godine i ispravke obavještenja o nabavci broj: 1157-1-2-491-8-498/18 oojavljenom dana 19 07 20218.godine, zbog dokazamih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjsti u vrijeme pokretan.a postupka javne nabavke, što prema čl. 6 stav  (3) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za prestanak postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

Obrazloženje:

u postupku javne nabavke usluga - promocije Vlade, privrede i mogućnosti investiranja u Brčko distriktu BiH, sa prilozima u štampanom katalogu za potrebe Кancelarije gradonačelnika - Sekretarijat Vlade - Sektor za informisanje, dostavljene su tri ponude i to ponuđača:„Tang-Art" s.p. Brčko, ,Index media d.o.o. Beograd i Ražanica doo Brčko. Sastavni dio odluke čini i zapisnik o pregledu i ofni ponuda. Prilikom analize dostavljenih ponuda navedenih ponuđača, Кomisija je utvrdila da ponuđač „Tang Art s p Brčko u obrascu za cijenu ponude nije ponudio sve stavke (stavku I.) iz specifikacije te js njegova ponuda nepotpuna i samim tim neprihvatljiva, Ponuđač „index media " d.o.o. Beograd je ocijenjen nekvalifikovanim jer budući da dolazi iz Srbije, te da BiH i Srbija imaju potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, bio je u obavezi da dostavi potvrdu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ovjerenu od strane nadležne poreske uprave i od strane ponuđača, što nije učinio, odnosno dostavio je svoju izjavu da će ispuniti sve sv0Je obaveze po pitanju poreza u R. Srbiji na str.38 svoje ponude i „Zahtjev za nižu poresku stopu, oslobađanje od porsza ili povrat po osnovu prihoda od usluga, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i Srbije", zatim nije naveo broJ obavještenja o nabavci kako je to zahtijevano Aneksom 5 - Izjava o ispunjenosti uslova iz čl 45 ZJN BiH i Aneksom 6-Obrazac izjava iz čl.52. ZJN, te je njegova ponuda nepotpuna i neprihvatljiva. U daljem toku postupka izvršena je računska kontrola jedine prihvatljive ponude ponuđača „Ražanica" d.o.o. Brčko i utvrđeno je da nije bilo računskih grešaka. 

Navedeni ponuđač je odabrao opciju da njsgova popuda uživa preferencijalni tretman domaćeg i ustanovljeno je da je ponuda bila u okvirima procijenjene vrijednosti nabavke. Međutim, dana 27.08.201 b.godine je dostavljen zahtjev u Pododjeljenje za javne nabavke od strane pokretača predmetne nabavke - Кancelarija gradonačelnika-Sektor za informisanje, za poništenje predmetnog postupka iz razloga što je prilikom izrade tenderske dokumentacije učinjen propust na način da nije dovoljno preciziran tenderski zadatak, te da je potrebno izvršiti korekciju kako bi svi potencijalni ponuđači imali dovoljno vremena i informacija da pripreme svoje ponude na stvarnoj konkurentskoj osnovi. Pokretač predmetne nabavke je dostavio i dopunu zahtjeva za poništenje predmetnog postupka sa precizno definisanim propustima koji su razlog za zahtjev za poništenje. Zbog svega navedenog, a na osnovu zahtjeva za poništenje od strane pokretača predmetne nabavke, Кomisija je dala preporuku o prestanku postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za predmetnu nabavku.

 

Član 2.

Odluka o prestanku postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH».

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: