Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 09:08

(poništenje aukcije) Nabavka usluga remonta dizel motora CUMMINS

Izvor: Akta.ba, 25.09.2018.

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzećeTrebinje Zavisno preduzeće „Rudnik i

Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

 

Broj. 27848/18

Dana, 25.09.2018. godine.

 

Na osnovu člana 69.stav (3) ZJN BiH, Člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik i Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi BIH, Filijala Banja Luka broj: JN2-02-07-1-539- 8/18 od 06.09.2018. godine u predmetu: „Nabavka usluge remonta dizel motora CUMMINS"- otvoreni postupak - interni broj 64/18, objavljenog na Portalu javnih nabavki www.ein.Qov.ba pod brojem: 1276-1-2-458-3-295/18 od 19.07.2018. godine, Uprava Preduzeća donosi:

 

ODLUKA

o poništenju tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke: „Nabavka usluge remonta dizel motora CUMMINS"- otvoreni postupak

- interni broj 64/18, objavljenog na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 1276-1-2-458-3-295/18 od 19.07.2018. godine.

 

Član 1.

Poništava se u cijelosti tenderska dokumentacija broj: 18699/18 od 19.07.2018. godine u predmetu: „Nabavka usluge remonta dizel motora CUMMINS"- otvoreni postupak - interni broj 64/18, objavljenog na Portalu javnih nabavki www.ein.qov.ba pod brojem: 1276-1-2-458-3-295/18 od 19.07.2018. godine, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

 

Član 2.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, Ugovorni organ će postupati u skladu sa članom 100. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 3.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem potencijalnim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim potencijalnim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 19782/17 od 19.09.2017. godine, Odluke Nadzornog odbora preduzeća broj: 24500/17 od 24.11.2017. godine Odluka o davanju saglasnosti Nadzornog odbora Matičnog preduzeće ad Trebinje broj: NO-02-230-424/17 od godine.

Procijenjena vrijednost ugovora: 800.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-2-458-3-295/18 od godine.U predmetu: „Nabavka usluge remonta dizel motora CUMMINS"- otvoreni postupak - interni broj 64/18 objavljenog na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba pod brojem: 1276-1-2-458-3-295/18 od 19.07.2018. godine žalbu protiv tenderske dokumentacije izjavio je D.O.O. nWest Balkans Machinery" Beograd. 

Smatrajući da je žalba neosnovane, Ugovorni organ je kompletnu dokumentaciju u predmetnom postupku, zajedno sa svojim Izjašnjenjem po žalbi proslijedio Kancelariji za razmatranje žalbi BIH, Filijala Banja Luka.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH, Filijala Banja Luka je nakon prijema i uvida u kompletnu dokumentaciju u predmetnom postupku po žalbi D.O.O. „West Balkans Machinery" Beograd, u skladu sa članom 103. i članom 111. stav 1 tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, te članom 230. Zakona o upravnom postupku usvojila žalbu kao osnovanu i u cijelosti poništila tendersku dokumentaciju.

Izv.dir.za posl.proiz.el.ener. i razvoja Termoelektrane Izvršni direktor za posl.proiz.i razvoja Rudnika Izvršni direktor za opšte i pravne poslove Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove Izvršni direktor za korporatvne poslove

Iz navedenih razloga, na osnovu člana .69.stav 3 ZJN BiH i člana 57: Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: