Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 10:41

Nabavka usluga kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 7879,84 tone

Izvor: Akta.ba, 28.09.2018.

Broj: 03-29-4-636-2/18

Datum,  28.09.2018.

 

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavu usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavama koje se odnose na nabavu usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice, u količini od 7.879,84 tone.

 

Poštovani,

U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavu usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice, u količini od 7.879,84 tone.

Procedura javne nabave će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("SI. glasnik BiH" br. 66/16).

 

OPĆI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Marka Marulića br.2., Sarajevo.

ID broj: 4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osoba: LejlaNikšić

Predmet nabave je usluga kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice, u količini od 7.879,84 tone.

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabava je sadržana u Planu nabava u 2018. godini pod rednim brojem: 1. Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva. Period na koji se zaključuje ugovor je 3 (tri) godine.

Procijenjena vrijednost nabave za ugovoreni period iznosi 490.000,00 KM bez PDV-a.

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavama, je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je Sarajevski kanton ili Srednjebosanski kanton.


Uvjeti i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1.    U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

a)    je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru, ili pranje novca;

b)    je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

c)    ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

d)    ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

Potrebni dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

a)    Uvjerenje nadležnog suda, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru, ili pranje novca;

b)    Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registriran kanidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)    Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obveze, a koje se odnose na doprinose za mirovinsko/penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)    Uvjerenja nadležnih institucija daje kandidat/ponuđač izmirio dospjele obveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obveze.

Dostavljeni dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije istih.

 

2.    U skladu sa člankom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokaz ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude i mora biti originali ili ovjerena kopija istog.

 

3. U skladu sa članom 47. stav 1. tačke a) i c), Zakona o javnim nabavkama ponuđači su obavezni dostaviti:

-    Potvrdu Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani u posljednjih šest mjeseci.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti starija od 15 dana, računajući od dana dostavljanja ponude.

-    Bilans uspjeha za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje

od 2 ( dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan finansijski rezultat, a za državne organe relevantan finansijski izvještaj (račun prihoda i rashoda). Dostavljeni dokaz može biti obična kopija originala.

 

4.    Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača -član 48. stav 7. ZJN.

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa članom 48 stav 7 ZJN priložiti:

Orginal ili ovjerenu kopiju (ovjera kopije ne starija od tri mjeseca), relevantnog Rješenja ili Uvjerenja o ispunjavanju tehničkih uslova za skladištenje predmetne robe, izdatog od mjerodavnog organa.

 

5.   Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50 ZJN

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50 ZJN pod d) i e) dužan dostaviti popunjene, potpisane i ovjerene, te i kod nadležnog organa ovjerene slijedeće izjave, koje ne smiju biti starije od 17 dana od datuma dostavljanja ponuda:

izjavu pružaoca usluga da nema manje od deset zaposlenih, izjavu o tehničkoj opremljenosti, osposobljenosti, ukupnim slobodnim (nepopunjenim) kapacitetima, te mjerama kojima raspolaže za izvšenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta iz koje je vidljivo da pružalac usluga raspolaže kapacitetima za skladištenje predmetne količine robe. -Prilog broj 5

 

6.    U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci, potpisanu ovjerenu, te i kod kod nadležnog organa ovjerenu, koja ne smije biti starija od 17 dana od datuma dostavljanja ponuda. - Prilog broj 6.

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude.

Uz ponudu, pored priloga navedenih u Pozivu za dostavljanje ponuda, ponuđač prilaže:

1.    Obrazac za ponudu, popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 1.

2.    Obrazac za cijenu ponude, popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 2.

3.    Specifikaciju za predmetnu uslugu, potpisanu i ovjerenu - Prilog broj 3.

4.    Nacrt ugovora popunjen, potpisan i ovjeren - Prilog broj 4.


Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Marka Marulića broj 2, Sarajevo.

 

Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda mora biti čvrsto uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Sve stranice ponude moraju biti numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si.) i označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ponuda treba biti odštampana ili napisane neizbrisivom tintom.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa imenom, adresom, pečatom i potpisom dobavljača, na kojoj će stajati:

„Ponuda za uslugu kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice, u količini od 7.879,84 tone ne otvarati do 15.10.2018. godine u 12 sati".

 

6.    Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.10.2018.godine do 10,00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

7.   Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obavit će se dana 15.10.2018.godine u 12,00 sati, u prostorijama Federalne direkcije robnih rezervi.

Tenderska2018_skladistenje_psenice7879t_treci.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: