Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 08:48

(HR) (izmjena) Nabavka agencijskih usluga organizacije edukacija u Zagrebu i Bruxellesu

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2018.

Hrvatska-Zagreb: Usluge putničkih agencija i slične usluge

2018/S 188-425489

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 129-294353)

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
43541122224
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Danijel Drlić
Telefon: +385 16444605
E-pošta: danijel.drlic@mvep.hr
Telefaks: +385 14597448
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mvep.hr

Adresa profila kupca: www.mvep.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Agencijske usluge organizacije edukacija u Zagrebu i Bruxellesu

Referentni broj: 429,1/18

II.1.2)Glavna CPV oznaka

63510000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge putničke (turističke) agencije vezano uz organizaciju edukacija u Zagrebu i Bruxellesu, a koje uključuju usluge hotelskog smještaja i najma dvorana za održavanje edukacija, cateringa i putovanja u okviru projekta „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU ''

U okviru usluga putničke (turističke) agencije, predviđene su najmanje sljedeće aktivnosti:

— posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija hotelskog smještaja, uključujući i najam dvorana za edukacije i drugih ugostiteljskih usluga),

— posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za zrakoplove).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

25/09/2018

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 129-294353

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: II.1.5

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost (u HRK bez PDV-a):*

Umjesto:

2 640.000,00

Glasi:

2 694.320,00

Broj odjeljka: VI.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:

Umjesto:

Naručitelj mijenja točke 7.9., 7.10.1.,8.1., Dodatak I. Dokumentacije o nabavi – Opis poslova i Dodatak II Dokumentacije o nabavi – Troškovnik.

Glasi:

Naručitelj mijenja točke 1.6, 2.1., 2.3., 7.10.3.,8.1., 9.1. Dodatak I. Dokumentacije o nabavi – Opis poslova i Dodatak II Dokumentacije o nabavi – Troškovnik.

Broj odjeljka: VI.4.3

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Detaljni podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe:

Umjesto:

Glasi:

Žalba se izjavljuje sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH, sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_101_2338.html

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od 10 dana i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe – Službeni naziv:

Umjesto:

Glasi:

Služba za nabave

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanska adresa:

Umjesto:

Glasi:

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Mjesto:

Umjesto:

Glasi:

Zagreb

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Poštanski broj:

Umjesto:

Glasi:

10000

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: E-pošta:

Umjesto:

Glasi:

danijel.drlic@mvep.hr

Broj odjeljka: VI.4.4

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Internetska adresa: (URL)

Umjesto:

Glasi:

www.mvep.hr

Broj odjeljka: II.2.6

Grupa br.: 1

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):* [1]

Umjesto:

2 640 000,00

Glasi:

2 694 320,00

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 06/08/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 09/10/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 06/08/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 09/10/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: