Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 15:47

Nabavka usluga ručka/večere i prenoćišta iz Fonda reprezentacije za goste, zvaničnike institucija i organizacija, manifestacija (povodom Slave Grada Bijeljina, Dana Grada) i drugim licima kojima se ukazuje gostoprimstvo u restoranima na području Grada Bijeljina

Izvor: Akta.ba, 29.06.2018.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA GRADA BIJELjINA

ODSJEK ZAJEDNIČKIH POSLOVA

I

ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE

U

PRUŽANjE USLUGA RUČKA/VEČERE I PRENOĆIŠTA IZ FONDA

REPREZENTACIJE ZA GOSTE, ZVANIČNIKE INSTITUCIJA I

ORGANIZACIJA, MANIFESTACIJA (POVODOM SLAVE GRADA

BIJELjINA, DANA GRADA ) I DRUGIM LICIMA KOJIMA SE UKAZUJE

GOSTOPRIMSTVO U RESTORANIMA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA,

ŠIFRA: OZP-11/18

POSTUPAK DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B:

(Ugovor će se zaključiti sa četiri ponuđača)

Šifra: OZP-11/18 , BROJ PROTOKOLA : 02-404-136/18

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Bijeljina

Adresa: Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića br.1, 76 300 Bijeljina

IDB/JIB: 4400358930002

Telefon:055/233-119

Faks: 055/210-162

Veb adresa: www.sobijeljina.org

 

2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba: Mitar Škorić

Telefon: 055/233-112

Faks: 055/210-162

e-mail: javnab.sobn@gmail.com

 

OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

3. Opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je – nabavka usluga: PRUŽANjE USLUGA RUČKA/VEČERE I PRENOĆIŠTA IZ FONDA REPREZENTACIJE ZA GOSTE, ZVANIČNIKE INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA, MANIFESTACIJA (POVODOM SLAVE GRADA BIJELjINA, DANA GRADA ) I DRUGIM LICIMA KOJIMA SE UKAZUJE GOSTOPRIMSTVO U RESTORANIMA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA,

ŠIFRA: OZP-11/18, broj: 02-404-136/18

3.1. Oznaka i naziv iz JRJN: 55300000-3

3.2. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi (bez PDV-a): 9.059.83 KM

3.3. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 60.

3.3. Ugovor za pružanje usluga: „PRUŽANjE USLUGA RUČKA/VEČERE I PRENOĆIŠTA IZ FONDA REPREZENTACIJE ZA GOSTE, ZVANIČNIKE INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA, MANIFESTACIJA (POVODOM SLAVE GRADA BIJELjINA, DANA GRADA ) I DRUGIM LICIMA KOJIMA SE UKAZUJE GOSTOPRIMSTVO U RESTORANIMA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA, ŠIFRA: OZP-11/18“ se zaključuje na period od godinu dana od dana potpisivanja Ugovora.

3.4. Ugovorni organ će u skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Ankesa II dio B Zakona o javnim nabavkama izabrati najpovoljnijeg ponuđača.

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLjUČUJE UGOVOR

4. Period na koji se zaključuje ugovor je od potpisivanja ugovora do 31.12.2018. godine.

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU/ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNITI

5. Uslovi za kvalifikaciju

5.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Ponuđači treba da ispunjavaju sljedeće minimalne USLOVE:

1. Dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku

Za navedene uslove ponuđači, uz ponudu, treba da dostave sljedeće DOKAZE:

Ponuđač ( privredno društvo, preduzetnik, udruženje ) treba da dostavi uz ponudu dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku ( registrovan za pružanje konsultantskih usluga ) u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla (npr. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim  prilozima ili izvod iz registra preduzetnika, na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke). Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uz ponudu dokaz o registraciji ponuda će biti eliminisana iz daljeg postupka.Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

5.2. Ekonomska i finansijska sposobnost- ne traži se

5.3. Tehnička i profesionalna sposobnosta ponuđača

Da bi mogli učestvovati u ovom postupku javne nabavke, u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđači moraju da uspunjavaju ove sljedeće USLOVE:

1. Udaljenost ugostiteljskog objekta od zgrade Gradske uprave najvše 50 matara

2. Kapacitet objekta od minimalno 120 mjesta,

Za navedene uslove ponuđači, uz ponudu, treba da dostave sljedeće DOKAZE:

1.1. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu kojom tvrdi da je njegov objekat udaljen najviše 50 metara od glavne zgrade Gradske uprave Grada Bijeljina, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača. (Izjava je sastavni dio Priloga I tenderske dokumentacije).

2.1. Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi izjavu kojom tvrdi da je njegov objekat kapaciteta minimalno 120 mjesta, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača. (Izjava je sastavni dio Priloga I tenderske dokumentacije).

Grupa ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača

- grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji se tiču ekomomskofinansijske i tehničko profesionalne sposobnosti, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;

- uslove koji se tiču lične sposonosti i sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti – rješenje o registraciji, moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi;

Grupa ponuđača koja želi učestvovatu u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku ne dužem od 3 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima; ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sljedećem ponuđaču sa rang liste.

Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu tj. lotu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za posljedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao. Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke

 

KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

6. Kriterijum za dodjelu ugovora, je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ponuđena cijena usluga treba uključivati sve obaveze vezane za navedene usluge, tj : cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču na koju se zatim obračunava i PDV.

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrazcu za cijenu ponude- Prilog I tenderske dokumentacije.

 

PERIOD VAŽENjA PONUDE

 7 . PERIOD VAŽENjA PONUDE

Rok važenja ponude je 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

 

NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA

8. Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“. Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornogorgana, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno:

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: Grad Bijeljina

ADRESA UGOVORNOG ORGANA: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1, 76 300

Bijeljina

PONUDA ZA NABAVKU : PRUŽANjE USLUGA RUČKA/VEČERE I PRENOĆIŠTA IZ FONDA REPREZENTACIJE ZA GOSTE, ZVANIČNIKE INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA, MANIFESTACIJA (POVODOM SLAVE GRADA BIJELjINA, DANA GRADA ) I DRUGIM LICIMA KOJIMA SE UKAZUJE GOSTOPRIMSTVO U RESTORANIMA NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA, ŠIFRA: OZP-11/18, broj: 02- 404-136/18

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kadaje ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

9. Ugovorni organ: Grad Bijeljina

Ulica i broj: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1

Soba broj: Gradska uprava Grada Bijeljina Gradska uprava Grada Bijeljina

Datum: 19.07.2017. godine

Krajnji rok za dostavljanje ponuda :13:30 časova

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

DATUM I VRIJEME ZA PROVOĐENjE PREGOVORA:

10. Ugovorni organ:Grad Bijeljina

Ulica i broj: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1

Soba broj:Gradska uprava Grada Bijeljina

Datum: 19.07.2017. godine

Vrijeme za provođenje pregovora : 14:00 časova

 

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENjE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE

11. Predviđeni rok pružanja usluga je od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2018. godine

Sastavni dio ovog Poziva je Nacrt ugovora, u koji su unijeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđač samo treba ovjeriti i potpisati Nacrt ugovora bez popunjavanja ostalih dijelova Ugovora

 

WEB ADRESA STRANICE ILI DRUGA INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA (ako je dodatna dokumentacija predviđena)

12. Web stranica na kojoj se može preuzeti tenderska dokumentacija je www.gradbijeljina.org, i nije predviđena dodatna dokumentacija.

 

Poziv

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: