Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 13:37

Nabavka usluga štampanja Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

14231-7-2-2-3-2/18



ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Sekretarijat za zakonodavstvo Zeničko-dobojskog kantona
IDB/JIB 4218367020008
Kontakt osoba Berjana Ačkar
Adresa Kučukovići broj 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-675
Faks (032) 460-622
Elektronska pošta zakonodavstvo@zdk.ba
Internet adresa http://zdk.ba/sekretarijat-za-zakonodavstvo

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka „Sukcesivnog pružanja usluga štampanja Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka „Sukcesivnog pružanja usluga štampanja Službenih novina Zeničko-dobojskog kantona“.
Oznaka i naziv iz JRJN:
79810000-5 - Usluge štampanja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79810000-5 Usluge štampanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Podaci o količinama predmeta nabavke dati su u Anex-u III - Obrazac za cijenu ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49999,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke odštampanih brojeva Službenih novina ZDK-a je sjedište Zeničko-dobojskog kantona, zgrada Vlade,
Kučukovići broj 2. 72000 Zenica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Predviđa se sklapanje ugovora na period od 1 (jedne) godine, počev od dana potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem,
odnosno do maksimalnog iznosa po ugovoru koji je jednak procijenjenoj vrijednosti nabavke 49.999,00 KM (bez PDV-a).

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

-

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

11.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2018. 12:00:00
Adresa i mjesto Zeničko-dobojskog kantona, Službe za zajedničke poslove. kancelarija broj: 209,
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Berjana Ačkar
Adresa Kučukovići broj 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-675
Faks (032) 460-622
Elektronska pošta zakonodavstvo@zdk.ba
Internet adresa http://zdk.ba/sekretarijat-za-zakonodavstvo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: