Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 13:28

Nabavka usluga održavanja higijene/čistoće za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo-objekti na području rada Direkcije Travnik

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

 

Broj nabavke : 89006/18-EA

 

PREDMET NABAVKE: NABAVKA USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE/ČISTOĆE ZA POTREBE BH TELECOMA – OBJEKTI NA PODRUČJU RADA DIREKCIJE TRAVNIK

      

I.    Komunikacija

 Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Emina Arapović, tel: +387 33 256 -161, e-mail adresa:  emina.arapovic@bhtelecom.ba

Alma Zajko,         tel: +387 33 256 -097, e-mail adresa:  alma.zajko@bhtelecom.ba

Fax: +387 256 -171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

II.   Dostavljanje ponuda

Ponuda sa pečatom i potpisom dostavlja se sa slijedećom naznakom:

 

Ponuda za nabavku usluga održavanja higijene/čistoće za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo-objekti na području rada Direkcije Travnik  broj 89006/18-EA - NE OTVARAJ“

  

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: BH Telecom dd Sarajevo, Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije do 12.10.2018. godine do 11:00 sati

Ponude se otvaraju dana 12.10.2018. godine  u 11:30 sati, u prostorijama BH Telecoma ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo.

 

Svi dobavljači koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

 

III. Izmjena ili povlačenje ponude

Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. BH Telecom mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

 

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. BH Telecom ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja.

 

IV. Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 8.00-16:00 sati u prostorijama BH Telecoma, u Ul. Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo, uz obavezno prilaganje pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 89006/18-EA sa tačnom adresom i kontakt-telefonom/faxom ponuđača i dostavljanje istog na faks broj: 033 256 171 ili e-mail kontakt osobe i ista se može poslati putem obične pošte zainteresovanim dobavljačima.

Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne može biti preuzeta. Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom poštom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te će mu ista biti poslana o njegovom trošku.

BH Telecom ne snosi odgovornost za zakašnjelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacije se moze dostavljati putem e-maila isključivo u PDF formatu.

Ukoliko ponuđač želi da Tenderska dokumentacija bude dostavljena elektronskim putem (e-mail), dužan je isto naznačiti u pisanom zahtjevu, uz obavezu da u istom navede e-mail adresu na koju će se dostaviti Tenderska dokumentacija. 

                                                                                     

02.10.2018

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: