Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 10:55

(HR) Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije – Zahvati na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CP Novljanska Žrnovnica

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.10.2018.

Hrvatska-Novi Vinodolski: Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

2018/S 190-430727

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Legal Basis:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese

KTD „Vodovod Žrnovnica” d.o.o.
36612651354
Dubrova 22
Novi Vinodolski
51250
Hrvatska
Osoba za kontakt: Maja Malinar
Telefon: +385 51403554
E-pošta: maja.malinar@vodovod-zrnovnica.hr
Telefaks: +385 51403530
NUTS kod: HR031

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://vodovod-zrnovnica.hr

Adresa profila kupca: www.vodovod-zrnovnica.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F5-0026763

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.6)Glavna djelatnost

Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije – Zahvati na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CP Novljanska Žrnovnica

Referentni broj: VV 5/18

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71242000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije – Zahvati na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CP Novljanska Žrnovnica

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 750 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71242000

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR031

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište komunalnog društva KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, HR-51250 Novi Vinodolski, HRVATSKA te CP Novljanska Žrnovnica.

II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije – Zahvati na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CP Novljanska Žrnovnica.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 80 % / 80 bodova

Cijena - Ponder: 20 % / 20 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 750 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje

Popis i kratki opis pravila i kriterija:

3.1.1. Dokazivanje nekažnjavanosti

3.1.2 Dokazivanje ispunjavanja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

3.2 Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta

4.1 Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

4.2 Uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimalne razine

4.2.1 Minimalni godišnji promet

4.2.2 Ponuditelj mora u postupku javne nabave za sve svoje poslovne račune dokazati da nije bio u blokadi niti jedan dan u prethodnih 6 mjeseci

4.3 Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine

4.3.1 Iskustvo

4.3.2 Tehnički stručnjaci

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima

III.1.6)Tražena jamstva :

7.4.1 Jamstvo za ozbiljnost ponude,

7.4.2 Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se vrši po stvarno izvršenoj usluzi (količini), a temeljem jediničnih cijena iskazanih u ponudi.

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun ponuditelja, podugovaratelja i članova zajednice gospodarskih subjekata kako je primjenjivo. Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti, te ovjereni i neprijeporni dio isplatiti u roku do 60 dana od dana ovjere uredne situacije.

Plaćanje i praćenje Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije „Zahvati na zaštiti i rekonstrukciji u sklopu CP Novljanska Žrnovnica“ vršit će se sukladno važećim Općim uvjetima ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije izdanim od strane Hrvatskih voda.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtjeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude međutim, ukoliko zajednica gospodarskih subjekata bude odabrana za sklapanje ugovora o javnoj nabavi, obvezna je, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru, javnom naručitelju dostaviti pravni akt – sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata za izvršenje ugovora

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1)Podaci o određenoj struci

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

U t. 7.12 DON-a navedeni su uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 09/11/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 09/11/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Mjesto:

KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, HR-51250 Novi Vinodolski, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave obavijesti o nadmetanju, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

28/09/2018

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: