Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 11:47

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga obuke PPZ Kontrolna laboratorija

Izvor: Akta.ba, 02.10.2018.

Broj: 11-16.6-2247-1/18

Datum: 24.09.2018.godine

 

Na osnovu člana 18. stav (1) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH", broj 90/14) i člana 4. i 5. Pravilnika Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH interni broj: 154/15 od 17.02.2015. godine, o postupku nabavke roba, usluga ili radova putem direktnog sporazuma, a postupajući po zahtjevu Sektora za pravne i opšte poslove, broj: Z-JN-168/18 od 26.04.2018.godine direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva donosi

 

O D L U K U

o pokretanju postupka nabavke: OBUKA PPZ Kontrolna laboratorija

 

1. Odobrava se provođenje postupka javne nabavke usluge: OBUKA PPZ Kontrolna laboratorija, JRJN 71300000-1, stavka Plana nabavki za 2018.godinu 86.

2. Javna nabavka će se provesti po postupku direktnog sporazuma, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem, koji je na osnovu prethodnog ispitivanja tržišta dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 427,35 KM (četiristotinedvadesetsedam 35/100 KM) u skladu sa odobrenim zahtjevom.

4. Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva Budžeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u iznosu od 427,35 KM bez PDV-a, na budžetskoj poziciji-613922,

5. Ova odluka stupa na snagu danom donoŠenja.

 

Obrazloženje

Za ovaj predmet nabavke, vršiće se nabavka tako da se izvrŠi istraživanje tržišta, pribavljuajući ponude od ponudača registrovanih za vršenje predmetne djelatnosti, Izuzetno u hitnim slučajevima, samo uz predhodnu usmenu saglasnost, nabavka se može realizovati prilaganjem računa kao i za druge sitne nabavke. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. Sastavni dio ove odluke je svaki odobren Zahtjev za pokretanje procedure nabavke, koji se odnosi na konkretni predmet nabavke, kao i Zahtjev za nabavku sa specifikacijom usluga. Zahtjev se podnosi u skladu sa internim procedurama vezanim za predmet nabavke i ispostavljenih predračuna ponuđača registrovanih za vršenje usluga konkretne djelatnosti.

 

DIREKTOR

Dr. Aleksandar Zolak

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: