al
Propisno odlaganje nus i životinjskog otpada u BiH predmet naučne fantastike

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Propisno odlaganje nus i životinjskog otpada u BiH predmet naučne fantastike

22.02.2019. 09:13 / Izvor: Akta.ba

U zemlji potpunog odsustva ekološke osviještenosti kako pojedinačne tako i kolektivne, u 21. vijeku se još uvijek raspravlja o nadležnostima i pokušavaju tek narativno sprovesti ideje odlaganja otpada visoke stope zagađenja kakve su u zemljama EU dio stvarnosti već više decenija.

Velike količine otpada, životinjskog i nus porijekla koji je pomiješan sa komunalnim otpadom u BiH završava na aktivnim plohama za odlaganje čime se ozbiljno narušava čistoća okoline i životni prostor građana.

U Izvještaju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša o izradi Registra nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo navodi se da "Trenutno postupanje sa nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini nije u skladu sa propisima i standardima Evropske unije za oblast veterinarstva i zaštite okoliša. Problem nepostojanja integralnog, upravljanja nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla u BiH egzistira već duži niz godina."

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, finansiralo je projekat "Izrada registra otpada životinjskog porijekla u KS" kroz Program za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti-zaštite okoliša sredstvima budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu koji je trajao do aprila 2018. godine. U okviru ovog projekta izvršeno je anketiranje 810 manjih proizvođača nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo (skladišta, trgovine na veliko, prerada mesa, ribarnice, mesnice i farme) a anketiranje je trajalo 4 mjeseca.

"Provedeno anketiranje, proizvođača nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo ukazuje na vrlo nizak nivo svijesti o zaštiti okoliša i nedovoljan nivo znanja o potrebi i načinima selekcije različitih kategorija u označavanju ... te o načinu vođenja evidencije i izvještavanja nadležnih tijela .. Negativni uticaji i posljedice na stanje kvaliteta okoliša, kao i rizici za zdravlje ljudi i životinja usljed nekontroliranog odlaganja otpada životinjskog porijekla u KS su velike", tek je dio Izvještaja koji je usvojila Vlada KS.

 

 

REGISTAR NUSPROIZVODA I OTPADA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA U KS I DALJE DALEKO OD STVARNOG PARAMETRA

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) je sarađivao direktno na projektu Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH", a dio rezultata projekta objavljen je ovdje , pojašnjavaju iz COOR-a. 

Uvidom u posljednji Izvještaj nadležnog Ministarstva od septembra 2018. godine navodi se da "trenutno postupanje sa nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini nije u skadu sa propisima i standardima Evropske unije za oblast veterinarstva i zaštite okoliša. Problem nepostojanja integralnog, upravljanja nusproizvodima i otpadom životinjskog porijekla u BiH egzistira već duži niz godina. U Strategiji zaštite okoliša FBiH za period 2008.-2018. godina, odnosno 11 Federalnom planu upravljanja otpadom za period 2012-2017.godina, stanje i problemi u vezi sa ovom vrstom otpada su jasno identifikovani, uz planiranje određenih aktivnosti i mjera u cilju rješavanja istih. Problemi, negativni uticaji i posljedice na stanje kvaliteta okoliša, kao i rizici za zdravlje ljudi i životinja uslijed nepostojanja adekvatne infrastrukture i nekontrolisanog odlaganja nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla su veliki. U BiH ne postoje, ni precizniji statistički podaci o proizvođačima i količinama, jer se isti još uvijek ne prate."

Dodatno se pojašnjava da se "u Kantonu Sarajevo ne vrši redovno izvještavanje od strane privrednih subjekata o nastalim količinama nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla prema nadležnim institucijama a u skladu sa obavezama zakonodavnog okvira. Većina proizvođača nusproizvoda i otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo ne posjeduje ugovore zbrinjavanju ovog otpada, nego posjeduju ugovore sa KJKP "Rad" o odvozu komunalnog otpada, te se otpad životinjskog porijekla najčešće miješa zajedno sa komunalnim i odlaže na deponiju Smiljevići, što je neprihvatljivo sa ekološkog stanovišta. Zbog ovoga ni evidencija i ugovori sa proizvođačima otpada životinjskog porijekla u KJKP "Rad" nisu ažurni."

Izvještaj ovakvog narativa kojeg ne prati statistika prihvaćen je od strane Vlade KS, ali isti ne daje egzaktne informacije o preventivnim mjerama i aktivnostima te rezultatima na terenu i postavlja se pitanje odgovornosti u ovom posljedičnom epilogu. 

"Konstatacije iznesene u Izvještaju su rezultat cjelovitog sagledavanja problematike kroz pripremu Registra i više sastanaka i rasprava sa različitim sudionicima koji su bili uključeni u čitav proces. Pomenuti zaključci, a i Smjernice za sve nadležne organe i institucije sadržane u Izvještaju su izvedene iz stečenih spoznaja i iskustva. Primarni razlog je bio traženje alternativnih rješenja za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla koji se u većoj mjeri odlaže u okviru Centra za upravljanje otpadom Smiljevići, s tim što treba reći da postojeće jame grobnice u koje se odlažu zaražene životinje su jedina adekvatna infrastruktura, jer ostala mahom neuređena odlagališta u BiH uglavnom kompletan animalni otpad odlažu sa komunalnim. Što se tiče opisanog stanja nadležna su prije svega ministarstva za poslove veterinarstva, koja su i prema Zakonu o veterinarstvu Federacije BiH (''Službene novine Federacije BiH'', broj 46/00) adresirana ''da određuju mjesta i načine uništavanja lešina, konfiskata, nejestivih nusproizvoda i sl.'' Takođe, odlaganje otpada iz mesnica i klaonica u kontejnere za kućni otpad je zabranjeno shodno Zakonu o komunalnoj čistoći Kantona, čiji nadzor vrši komunalna inspekcija.", pojašnjava za Akta.ba pomoćnica ministra ministra za zaštitu okoliša KS, Zijada Krvavac.

ŠTA JE SA REGISTROM OTPADA ?

"Tokom čitavog procesa izrade Registra vršene su konsultacije sa nosiocem EU projekta "Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH"', u čiju pripremu su iz Kantona direktno bili uključeni predstavnici Ministarstva privrede, veterinarske inspekcije i KJKP '"Rad'"-a Sarajevo. Prilikom usvajanja Izvještaja o izradi Registra Vlada Kantona Sarajevo je obavezala veterinarsku inspekciju da nastavi sa nadzorom nad proizvođačima koji nisu dostavili podatke, ili su dostavili informaciju da nemaju produkciju otpada, a radi utvrđivanja stvarnog stanja na terenu. Obaveza kontinuiranog nadzora je predviđena i EU projektom", kaže Krvavac.

Ovaj projekat u sklopu kojeg su se istovremeno prikupljali podaci od većih proizvođača nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada i u KS je završen u martu 2018. godine i trebao je prikupljene podatke objedinjeniti u bazu podataka u cilju preglednije situacije sa predmetnom problematikom u KS.

"Kada je u pitanju EU projekat, treba insistirati na dobijanju informacija zbog čega do sada nije usvojena Strategija upravljanja nusproizvodima i otpadom animalnog porjekla, a koja je prezentirana sredinom prošle godine. Sastavni dio Strategije su Akcioni planovi sa razrađenim nosiocima aktivnosti, dinamikom realizacije i sl. Imajući u vidu, da se očito odugovlači proces usvajanja strateškog dokumenta, opravdana je bojazan da će ova oblast i dalje ostati institucionalno i pravno neuređena sa neusklađenošću veterinarske legislative na državnom i entitetskom nivou, neusklađenošću veterinarskih i okolinskih propisa, a ono što je najvažnije neće se graditi infrastruktura i postrojenja za čitavu državu kako predviđa ovaj strateški dokument. Zašto je to tako, odgovore bi trebalo zatražiti od Ureda za veterinarstvo BiH i entitetskih ministarstava odgovornih za veterinarstvo i okoliš kao glavnih korisnika Projekta", dodaje Krvavac.

U Strategiji zaštite okoliš« Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018. godina, odnosno 11 Federalnom planu upravljanja otpadom za period 2012-2017.godina, stanje i problemi u vezi sa ovom vrstom otpada su jasno identifikovani, uz planiranje određenih aktivnosti i mjera u cilju rješavanja istih.

"Uz usvajanje Izvještaja prihvaćeni su zaključci o zaduživanju Ministarstava prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, privrede i komunalne privrede i infrastrukture, da obezbijede adekvatna prelazna rješenja kako bi se ova kategorija otpada u Kantonu tretirala i odlagala na ekološki prihvatljiv način, a uslijed nedostatka infrastrukture i postrojenja na području Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe, naložena su izdvajanja sredstava za izgradnju dvije nove savremene jame grobnice u okviru Centra za upravljanje otpadom '"Smiljevići'", te nabavku vozila za potrebe KJKP "Rad" za prikupljanje otpada animalnog porijekla. Poseban zaključak se odnosi na zaduženje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da putem nadležnih inspekcija (veterinarske, komunalne, ekološke, inspekcije za hranu) obezbijedi kontinuirani nadzor nad produkcijom i načinima postupanja sa nusproizvodima i otpadom animalnog porijekla, a radi onemogućavanja nekontrolisanog odlaganja i sprečavanja obolijevanja životinja i širenja zaraza, kao i zaštite zdravlja stanovništva i okoliša u cjelini. Osim toga obavezano je Ministarstvo privrede kao resorno za ovu oblast, da kod izdavanja dozvola iz svoje nadležnosti, uzme u obzir obaveze zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla, te da u saradnji sa drugim organima iz oblasti veterinarstva na višim nivoima vlasti u BiH insistira na usvajanju Strategije i akcionih planova EU projekta "Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u BiH", ističe Krvavac definisane nadležnosti i obaveze.

 

"Neovisno od navedenog, ovo Ministarstvo će i dalje insistirati da se ovaj problem brže rješava što činimo postavljanjem pitanja, ali još uvijek bez odgovora, Delegaciji Evropske unije u BiH, koja je nadzirala provedbu EU projekta, a vezano za status Strategije i akcionih planova. Insistirali smo i da se u okviru pripreme sektorskih okolinskih projekata za Predpristupni program IPA II uključe sredstva za period 2018. - 2020. godina, ali je rečeno da se ovaj problem treba rješavati u okviru Sektora za Ruralni razvoj i poljoprivredu. U međuvremenu smo imali i prezentaciju Registra u Fondu za zaštitu okoliša FBiH koji treba da vodi informacioni sistem upravljanja otpadom, shodno Uredbi koju je donijela Vlada Federacije BiH 29.11.2018. godine.", ističe Krvavac.

Članovima 42. i 43. Zakona o veterinarstvu BIH, između ostalog, pravna i fizička lica moraju da sprječavaju zagađenje okoline i dejstva štetna po zdravlje, koja mogu da nastanu uzgojem, proizvodnjom, preradom, trgovinom i upotrebom životinja.

"U saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture aktuelno je razmatranje opcija dugoročnijeg rješavanja problema. I Vlada Federacije je preporučila zaključcima od 27.06.2018. godine da kantonalni, gradski i općinski organi trebaju osigurati sredstva za izgradnju stočnih grobalja, odnosno stvaranja preduslova za neškodljivo uklanjanje uginulih i eutaniziranih životinja, kao i drugog animalnog otpada. Ovaj zaključak je naše Ministarstvo dobilo informativno, a nosilac poslova je veterinarski sektor.", zaključuje Krvavac.

Ovaj problem čini se upada u zamku beskonačnog prebacivanja nadležnosti između institucija u BiH u kojem odlaganje otpada koji zagađuje životnu sredinu i ozbiljno ugrožava zdravlje građana ne biva dio liste prioritetnih projekata niti investicija koje su od vitalnog značaja za održavanje čistoće životne sredine pa tako i građana.

Na papiru imamo Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o komunalnoj čistoći, ali da li ćemo pored pojedinačne i kolektivne neosviještenosti uspjeti doseći razine uređenosti kakve su praksa u EU zavisi samo od nas.

Izgubiti nemamo mnogo – samo zdravlje, čistu vodu, čist zrak i čistu okolinu u kojoj živimo.  

N.Kurdija 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti