Tržište za najjače: Osiguravajuća društva u BiH prelaze na novi način poslovanja

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Tržište za najjače: Osiguravajuća društva u BiH prelaze na novi način poslovanja

06.12.2018. 12:24 / Izvor: Akta.ba

Osiguravajuća društva u BiH u narednom periodu očekuju velike promjene u poslovanju. Ono što slijedi jeste prelazak na poslovanje u skladu sa novim zakonodavnim i regulatornim okvirom koji se već gotovo tri godine primjenjuje u zemljama EU. Ovaj okvir poznatiji je kao Solventnost II koji je konceptualno različiti u odnosu na onaj po kojem sada posluju osiguravajuća društva.

Riječ je o sistemu zakonodavnih i regulatornih odredbi baziran na težnji da budu prepoznati i vrednovani svi rizici kojima su društva za osiguranje i društva za reosiguranje izložen.

On bi trebao poticati društva na cjelovito upravljanje rizicima, unaprijediti odnos s nadzornim organom te povećati transparentnost poslovanja.

Dinko Musulin, direktor Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za Akta.ba je kazao da za razliku od trenutnog regulatornog okvira koji je aktuelan u FBiH i temeljen na principima Solventnost I koji se manifestuje kroz strogo postavljena pravila kada su u pitanju kapitalni zahtjevi i zasnovan je samo na osiguravajućem riziku na bazi indeksa premije ili šteta, Solventnost II režim će donijeti velike promjene u poslovanje društava za osiguranje/reosiguranje u FBiH.

"Da bi društva za osiguranje i reosiguranje mogla ispuniti zahtjeve Solventnosti ll, odnosno da bi mogla na adekvatan način vršiti identifikaciju, upravljanje i procjenu rizika te zadovoljiti zahtjeve za izvještavanjem, neophodna će biti ulaganja kako u tehničkom smislu tako i u dijelu koji se odnosi na ljudski kapital tj. znanje prvenstveno u oblasti aktuarstva i risk management-a. U režimu Solventnost II, s obzirom da se uzima u obzir procjena svih rizika kojima je društvo za osiguranje i reosiguranje izloženo, kapitalni zahtjevi će biti postavljeni na većem nivou jer društva moraju imati prihvatljivu imovinu koja pokriva zahtjevani solventni kapital što će značiti da na tržištu mogu opstati samo kapitalno/finansijski jaka društva koja će moći uložiti dodatna sredstva u proces upravljanja rizicima i prilagođavanje kapitalnim zahtjevima", kaže Musulin.

EFIKASAN SISTEM UPRAVLJANJA RIZICIMA

Podjećanja radi Zakon o osiguranju koji je stupio na snagu 06.04.2017. godine i kojim je stavljen van snage Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju iz 2005. godine, u svojim odredbama tretira i segment upravljanja rizicima u društvima za osiguranje/reosiguranje, tako da možemo reći da uvodi problematiku upravljanje rizicima u poslovanje društava u cilju približavanja regulatornom okviru koji je u primjeni u zemljama članicama EU.

Prvi put od stupanja na snagu Zakona o osiguranju društva su dužna da imaju uspostavljen efikasan sistem upravljanja rizicima koji obuhvata strategije, procese i postupke izvještavanja koji su potrebni za utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika, upravljanje rizicima i kontinuirano izvještavanje na pojedinačnom i grupnom osnovu o rizicima kojima su izložena ili bi mogla biti izložena te o međusobnoj zavisnosti tih rizika.

Postupajući po odredbama zakona vezano za upravljanje rizicima Agencija za nadzor je donijela podzakonski akt Pravilnik o vrstama i sistemu upravljanja rizicima u društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje kojim se uređuje sistem upravljanja rizicima u društvu za osiguranje/reosiguranje u skladu sa Zakonom o osiguranju u svrhu osiguranja pravilnog i efikasnog poslovanja društva te smanjenja rizika koji proizlaze iz redovnog poslovanja.

Sva društva su dužna uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31.12.2018. godine.

"U skladu sa ovakvim načinom rada društva su donijela Strategije upravljanja rizicima i iste dostavila Agenciji za nadzor. Uvođenjem sistema upravljanja rizicima u svoje poslovanje društva za osiguranje/reosiguranje u FBiH će napraviti prvi korak ka režimu Solventnost II", govori Musulin.

VEĆA ZAŠTITA OSIGURANIKA

Ermin Čengić, generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u FBiH, kazao nam je da je očigledno da Solventnost II unosi velike promjene u rad osiguravajućih i reosiguravajućih društava, kako u pogledu principa poslovanja tako i u zahtjevima za uspostavljanje novih funkcija unutar organizacije društava.

"Današnji sistem regulacije adekvatnosti kapitala i granice solventnosti društva za osiguranje u upotrebi je već pedesetak godina, a posljednje izmjene doživio je 2002. godine. Zasnovan je na pravilima i mjerama koje definiraju granicu solventnosti koju moraju ispuniti osiguravajuća društva i u obzir se uzima samo rizik osiguranja - underwriting risk, na principu indeksa premije i šteta. Kroz ovaj sistem brojni rizici kojima je društvo za osiguranje izloženo nisu vrednovani i upravljani na adekvatan način, niti su primjereno vrednovani instrumenti zaštite i učinci diversifikacije rizika", kaže Čengić.

Pojašnjava da bi uvođenje Solventnosti II trebalo značiti veću stabilnost tržišta osiguranja odnosno, prije svega, veću zaštitu osiguranika, ali i veću profitabilnost i sigurnost poslovanja.  

"Zahtjev za povećanje nivoa potrebnog kapitala bi kao posljedicu mogao imati okrupnjavanje tržišta ili dokapitalizaciju, a kod manjih osiguravajućih društava te onih koji neće moći uložiti dodatna finansijska sredstava u proces upravljanja rizicima i prilagodbu kapitalnim zahtjevima u okviru Solventnosti II moguće je očekivati i određene negativne efekte. Ono što je još značajno napomenuti je da Solventnost II uvodi ekonomsko/tržišno vrednovanje imovine i obaveza bazirano na ukupnom pristupu cjelokupnim bilansnim pozicijama, što znači da će tržišno vrednovati sve rizike kojima su izložene bilansne pozicije", govori Čengić.

Osnovni ciljevi Solventnosti II su zaštita osiguranika, postavljanje granice solventnosti koja će predstavljati ukupnu izloženost svim rizicima, prepoznavanje i predviđanje tržišnih promjena, kao i utemeljenost na principima, a ne na strogim pravilima te održavanje finansijske stabilnosti.

Čengić kaže da u okviru Solventnosti II, svi rizici u poslovanju društava za osiguranje i društava za reosiguranje trebali bi biti kvantitativno i kvalitativno prepoznati i upravljani - risk-based model, a izloženost i upravljanje rizicima društva određuje potrebni nivo kapitala odnosno adekvatnost kapitala.

Na pitanje kada će FBiH, odnosno BiH u potpunosti implementirati u svoje propise sve što predstavlja režim Solventnosti II Musulin kažu da je teško reći, za pretpostaviti je da će se potpuna implementacija desiti sa ulaskom BiH u punopravno članstvo EU.

Solventnost II se često dijeli u tri stupa, koja sadrže tri područja nove regulacije i to kvantitativne zahtjeve, kvalitativne zahtjeve odnosno sistem upravljanja rizicima i nadzor nad poslovanjem društva od strane nadzornog tijela, te kao treći stup, tržišnu disciplinu i transparentnost poslovanja.

Solventnost II predviđa obavezu društava da uspostave ključne funkcije koje uključuju upravljanje rizicima, sistem internih kontrola, usklađenost poslovanja, interne revizije i aktuarske funkcija, a posebno se utvrđuju zahtjevi u pogledu načina povjeravanja poslova trećim licima. Kao sastavni dio poslovne strategije, Solventnost II zahtijeva regularnu provedbu sopstvene procjenu rizika i solventnosti (ORSA-own risk and solvency assessment), radi anticipativne procjene ukupne potrebne solventnosti, u skladu sa zahtjevima koji se odnose na adekvatnost kapitala i tehničkih rezervi, kao i odstupanja društva od granice solventnosti odnosno kapitalnih zahtjeva u pogledu solventnosti (SCR- Solvency Capital Requirement). SCR predstavlja onaj nivo kapitala koja omogućava društvu za osiguranje i društvu za reosiguranje apsorpciju gotovo svih štetnih događaja i solventno poslovanje s obzirom na preuzete rizike. Pored SCR, Solventnost II pretpostavlja i drugu razinu kapitala, minimalno potrebni kapital (MCR) što je najniže dopuštena razina kapitala društva.

I.M.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti