Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izrada elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo

Datum objave: 11.04.2016. 15:54 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2016.

UGOVOR

za izradu elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo

 

UGOVORNE STRANE:

Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja, ulica Hamida Dizdara broj 1 Sarajevo, koju zastupa Direktor Adem Zolj dipl.ing.saob. (u daljem tekstu:Naručilac usluge)

 

I

 

Arting BH d.o.o. Sarajevo ulica Đoke Mazalića broj 2,. koga zastupa direktor Agim Papraniku (u daljem tekstu: Izvršilac usluge)

 

I PREDMET UGOVORA

 

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izrada elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo (u ulici Hrasnička cesta na raskrsnici sa ulicom Ulmihane Čuvidine, u Paromplinskoj ulici kod "Francuske škole CIFS Sarajevo", na spoju Reljevske i Rajlovačke ulice, u ulici Petrakijina koj Prve Bošnjačke gimnazije) u svemu prema projektnom zadatku za izradu elaborata smirivanja saobraćaja na četiri lokacije u Kantonu Sarajevo i postupku javne nabavke provedenog putem direktnog sporazuma, koji je proveden na osnovu donesene Odluke o javnoj nabavci usluga (04-14-5426-1/16 od 24.02.2016. godine), dostavljene ponude Izvršioca usluga (broj: 082-02/16 od 25.02.2016.godine) i Odluke o dodjeli ugovora (broj: 04-14-5426-1/16 od dana 04.03.2016. godine), koje čine sastavni dio Ugovora.

 

Član 2.

Predmet ugovora definisan je zahtjevom Naručioca usluge i projektnim zadatkom/specifikacijom.

 

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da je ukupna cijena usluge iz člana 1. ovog Ugovora defmisana prihvaćenom ponudom Izvršioca usluge (broj_082-02/16 od 25.02.2016.godine) i iznosi 6.961,50 KM

(slovima:sesthiljadadevetstotinašesdesetjedan i 50/100) sa pdv-om (5.950,00 bez pdv-a)

Ugovorene strane su saglasne daje utvrđena cijena za usluge, iz člana 1. ovog ugovora fiksna i nepromjenljiva. Ugovorna cijena sadrži kompletne troškove koji su u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza iz ovog ugovora uključujući sve neposredne i posredne troškove potrebne za izvršenje usluge.

 

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje po ovom ugovoru izvršiti u roku od 60 dana nakon predaje kompletne dokumentacije u skladu sa zadatkom od strane Izvršioca usluge i odobravanja dokumentacije od strane Naručioca usluge.

Plaćanje se vrši na račun broj 1610000109090091 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo.

 

III ROK IZVRŠENJA USLUGE

Član 5.

Izvršilac se obavezuje da će usluge koji su predmet ovog ugovora izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora.

 

IV OBAVEZE IZVRŠIOCA USLUGE

 

Član 6.

Izvršioc usluge se obavezuje:

- izvršiti sve ugovorene obaveze u potpunosti a kako je to predviđeno projektnim zadatkom/specifikacijom i ostalim prilozima koji čine sastavni dio ugovora,

- ugovorenu uslugu obaviti u skladu sa važećim propisima i pravilima za tu vrstu usluge, kao i zahtjevima naručioca navedenim u projektnom zadatku/specifikaciji i pozivu za ponudu,

- garantovati kvalitetno izvršenje ugovorne usluge, i

- održavati kontinuitet i dinamiku uzvršenja svojih obaveza i u ugovorenom roku izvršiti uslugu iz predmeta ovog ugovora.

 

V OBAVEZE NARUČIOCA USLUGE

Član 7.

Naručilac usluga se obavezuje :

- pravovremeno uputiti prigovore na eventualne propuste tokom obavljanja usluge a koji nisu u skladu sa Ugovorom i ponudom Izvršioca usluge,

-uredno izvršiti plaćanje ugovorene usluge.

 

VI USTUPANJE USLUGA DRUGOM PRUŽAOCU

Član 8.

Izvršioc usluge nema pravo ustupiti ugovorene usluge u cijelosti ili djelimično drugoj firmi bez izričite saglasnosti Naručioca usluge.

 

VII GARANCIJA

Član 9.

Izvršioc usluge daje garanciju da je usluga iz predmeta ovog ugovora urađena u skladu sa važećim propisima, standardima, tehničkim normativima i pravilima struke i da odgovara za sve eventualne propuste nastale kao posljedica neadekvatnog izvršenja usluge.

 

VIII VIŠA SILA

Član 10.

Ako slučaj više sile potpuno ili djelimično spriječi izvršenje obaveze po ovome ugovoru, ugovorna strana koja se poziva na sluča više sile obavezna je da obavijesti drugu ugovornu stranu u roku od 3 (tri) dana od nastanka više sile.

 

IX KORIŠTENJE UGOVORNIH DOKUMENATA I INFORMACIJA - POSLOVNA TAJNA

Član 11.

Izvršiocu usluge nije dozvoljeno, bez izričitog pristanka Naručioca, objaviti Ugovor u cijelosti ili dijelovima ili informacije primljene od Naručioca. Navedeno se ne odnosi na informisanje ili pristup dokumentaciji svog osoblja ali sve samo u mjeri u kojoj je to potrebno za njihovo izvršavanje Ugovora.

Dokumente i podatke prema ovom ugovoru, Izvršioc usluge i osobe koje se navode u toj odredbi trebaju čuvati kao poslovnu tajnu tokom izvršavanja Ugovora i u daljem roku od dvije godine, te su odgovorni za povredu navedene obaveze.

 

X RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO

Član 12.

Naručilac ima pravo da raskine ugovor ako Izvršioc usluge propusti da izvrši svoje obaveze u toj mjeri daje opravdano očekivati da neće izvršiti kvalitetno ugovorenu obavezu u roku koji bi za naručioca bio prihvatljiv. U tom slučaju ugovorni organ neće platiti Izvršiocu usluge onaj dio usluge koji je u nastavku rada nemoguće koristiti.

Ugovorne strane će nastojati svaki spor iz Ugovora ili u vezi s izvršenjem istog riješiti pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa.

Ako se pregovorima i u duhu dobrih poslovnih odnosa sporovi iz prethodnog stava ne mogu u razumnom roku riješiti, sve sporove iz Ugovora i u vezi s njim, uključujuću i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i pravne posljedice koje iz toga proističu, konačno će se riješiti pred nadležnim sudom u Sarajevu.

Prava i obaveze ugovornih strana regulisana su pozitivnih zakonskim propisima u

BiH.

 

XII POSEBNE ODREDBE

Član 13.

Ovaj ugovor ostaje na snazi do potpunog izvršenja ugovorene usluge. Ugovorene strane mogu sporazumno otkazati ovaj ugovor i prije njegovog izvršenja ukoliko, neovisno od ugovorenih strana, nastupe okolnosti, koje bitno utiču na predmet izvršenja ugovora. U tom slučaju ugovor se raskida ili se prema potrebi zaključuje novi ugovor.

 

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane opunomoćenih predstavnika ugovornih strana.

 

Član 15.

Ovaj ugovor je sačinjen u 6 (šest) primjeraka, od čega svaka od ugovornih strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

 

Broj: 04-14-5426-U/16

Datum: 04.03.2016. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: