Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta na području Federacije BiH za razdoblje od 4 godine

Datum objave: 07.07.2018. 09:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

260-2-3-72-3-60/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.
IDB/JIB 4200339240004
Kontakt osoba Zlatko Zvirac; e-mail adresa: zzlatko@jpcfbih.ba i Senad Smajlović; e-mail
adresa: ssenad@jpcfbih.ba
Adresa Terezija 54
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 250-370
Faks (033) 250-400
Elektronska pošta bmujezinovic@jpcfbih.ba
Internet adresa www.jpcfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

12

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

125940000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IZVOĐENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA MAGISTRALNIH CESTA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ZA RAZDOBLJE OD 4
GODINE


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REDOVNO ODRŽAVANJA MAGISTRALNIH CESTA NA PODRUČJU FEDERACIJE BIH ZA RAZDOBLJE OD 4 GODINE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Ograničeni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.8.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.8.2018. 12:00:00


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Ukupna dužina: 199,309 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: (gr. Hrv) Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ- Velečevo (gr. ent.) Dužina: 115,116
km;
- Magistralna cesta M-11, dionica: Ripač-Užljebić (gr. Hrv), Dužina: 8,526 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanski Petrovac-Drvar, Dužina: 26,337 km;
- Magistralna cesta M-15, dionica: gr.ent-Sanski Most-Kamičak-Ključ, Dužina: 49,330 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 1 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10740000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 1: Ukupna dužina: 199,309 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: (gr. Hrv) Izačić-Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ- Velečevo (gr. ent.) Dužina: 115,116
km;
- Magistralna cesta M-11, dionica: Ripač-Užljebić (gr. Hrv), Dužina: 8,526 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanski Petrovac-Drvar, Dužina: 26,337 km;
- Magistralna cesta M-15, dionica: gr.ent-Sanski Most-Kamičak-Ključ, Dužina: 49,330 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Ukupna dužina: 166,541 km:
- Magistralna cesta M-4.2, dionica (gr. Hrv.) Maljevac-Velika Kladuša-Cazin-Srbljani, Dužina:51,564 km;
- Magistralna cesta M-14, dionica: Srbljani, Dužina: 11,666 km;
- Magistralna cesta M-14, dionica: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa-Otoka (gr.ent.) Dužina: 49,237 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, Dužina 53,674 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 2 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9610000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 2: Ukupna dužina: 166,541 km:
- Magistralna cesta M-4.2, dionica (gr. Hrv.) Maljevac-Velika Kladuša-Cazin-Srbljani, Dužina:51,564 km;
- Magistralna cesta M-14, dionica: Srbljani, Dužina: 11,666 km;
- Magistralna cesta M-14, dionica: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa-Otoka (gr.ent.) Dužina: 49,237 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, Dužina 53,674 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3: Ukupna dužina: 248,753 km:
- Magistralna cesta M-1.8, dionica: gr. ent-gr. distrikta-Srebrenik-Šićki Brod. Dužina: 40,849 km;
- Magistralna cesta M-1.9, dionica: (gr. ent) Slatina-Gradačac-Ormanica, Dužina: 19,846 km;
- Magistralna cesta M-4, dionica Donja Orahovica-petlja Šićki Brod-Tuzla-Kalesija-Donje Caparde (gr.ent.) i Siporex-
Bolnica Kreka, Dužina:64,404 km;
- Magistralna cesta M-14.1 dionica: (gr. ent) Modriča-Gradačac-Mionica (gr.ent.) Dužina: 13,871 km;
- Magistralna cesta M-18, dionica: (gr. ent) Priboj.-Simin Han, Šićki Brod-Kladanj-Olovo i novi tunel Karaula, Dužina
84,380 km;
- Magistralna cesta M-19.2, dionica: Vitalj-Vlasenica (gr. ent.) Dužina 11,867 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 3 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16830000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 3:
- cesta M-1.8, dionica: gr. ent-gr. distrikta-Srebrenik-Šićki Brod.
- cesta M-1.9, dionica: (gr. ent) Slatina-Gradačac-Ormanica
- cesta M-4, dionica Donja Orahovica-petlja Šićki Brod-Tuzla-Kalesija-Donje Caparde (gr.ent.) i Siporex-Bolnica Kreka
- cesta M-14.1 dionica: (gr. ent) Modriča-Gradačac-Mionica (gr.ent.)
- cesta M-18, dionica: (gr. ent) Priboj.-Simin Han, Šićki Brod-Kladanj-Olovo i novi tunel Karaula
- cesta M-19.2, dionica: Vitalj-Vlasenica (gr. ent.)

VI Dodatne informacije


Nema


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4: Ukupna dužina: 140,991 km:
- Magistralna cesta M-4, dionica (gr.ent.) Teslić –Jelah-Karuše, i (gr. Ent) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica
Dužina:38,694 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: (gr. ent.) Doboj-Maglaj-petlja Žepče-petlja Zenica-petlja Lašva-Bilješevo (spoj na
A1), Dužina 97,081 km;
- Magistralna cesta M-5 Lašva-Kaonik, Dužina 5,217 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 4 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8610000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 4: Ukupna dužina: 140,991 km:
- Magistralna cesta M-4, dionica (gr.ent.) Teslić –Jelah-Karuše, i (gr. Ent) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica
Dužina:38,694 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: (gr. ent.) Doboj-Maglaj-petlja Žepče-petlja Zenica-petlja Lašva-Bilješevo (spoj na
A1), Dužina 97,081 km;
- Magistralna cesta M-5 Lašva-Kaonik, Dužina 5,217 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5: Ukupna dužina: 132,782 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: (gr.ent.) Jezero –Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje Dužina:81,923 km;
- Magistralna cesta M-16, dionica: (gr. ent.) Crna rijeka-Jajce i Donji Vakuf-Bugojno-tunel K. Vrata (do km 18+754),
Dužina 50,859 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 5 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8290000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 5: Ukupna dužina: 132,782 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: (gr.ent.) Jezero –Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje Dužina:81,923 km;
- Magistralna cesta M-16, dionica: (gr. ent.) Crna rijeka-Jajce i Donji Vakuf-Bugojno-tunel K. Vrata (do km 18+754),
Dužina 50,859 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6: Ukupna dužina: 95,191 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica (gr. ent) Podgrab-Prača-Hrenovica-Kaljani (gr. ent.) Dužina: 13,998 km;
- Magistralna cesta M-18, dionica (gr. ent)Bogatići- Trnovo(gr. ent.), Dužina:5,934 km;
- Magistralna cesta M-18.1 dionica: Ustikolina-Grebak-Trnovo. Dužina: 46,334 km;
- Magistralna cesta M-20, dionica: (gr. ent) Ustiprača-Goražde-Ustikolina-Foča (gr. ent.) Dužina 27,040 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 6 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5550000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 6: Ukupna dužina: 95,191 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica (gr. ent) Podgrab-Prača-Hrenovica-Kaljani (gr. ent.) Dužina: 13,998 km;
- Magistralna cesta M-18, dionica (gr. ent)Bogatići- Trnovo(gr. ent.), Dužina:5,934 km;
- Magistralna cesta M-18.1 dionica: Ustikolina-Grebak-Trnovo. Dužina: 46,334 km;
- Magistralna cesta M-20, dionica: (gr. ent) Ustiprača-Goražde-Ustikolina-Foča (gr. ent.) Dužina 27,040 km

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 7

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7: Ukupna dužina: 128,837 km:
- Magistralna cesta M-6.1, dionica Mostar-Gnojnice-gr. ent. Dužina: 26,209 km;
- Magistralna cesta M-16.2, dionica: Prozor-Jablanica. Dužina: 30,147 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: Konjic-Jablanica-Mostar, Dužina 72,481 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 7 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5940000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 7: Ukupna dužina: 128,837 km:
- Magistralna cesta M-6.1, dionica Mostar-Gnojnice-gr. ent. Dužina: 26,209 km;
- Magistralna cesta M-16.2, dionica: Prozor-Jablanica. Dužina: 30,147 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: Konjic-Jablanica-Mostar, Dužina 72,481 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 8

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8: Ukupna dužina: 154,702 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: Gromiljak-Blažuj (od km 16+000-23+985), Vijećnica-gr. ent, Stupska petlja -Malta-
Gradska obilaznica, Dužina: 28,452 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: Jošanica.-Stup.; Ilidža-Tarčin-Konjic Dužina 63,949 km;
- Magistralna cesta M-18, dionica: Olovo-Semizovac-Malta i Stup-gr. ent, Dužina 62,301 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 8 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10690000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 8: Ukupna dužina: 154,702 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica: Gromiljak-Blažuj (od km 16+000-23+985), Vijećnica-gr. ent, Stupska petlja -Malta-
Gradska obilaznica, Dužina: 28,452 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: Jošanica.-Stup.; Ilidža-Tarčin-Konjic Dužina 63,949 km;
- Magistralna cesta M-18, dionica: Olovo-Semizovac-Malta i Stup-gr. ent, Dužina 62,301 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 9

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 9: Ukupna dužina: 64,512 km:
- Magistralna cesta M-1.8, dionica: Orašje-Lončari (gr. ent,) Dužina:7,992 km;
- Magistralna cesta M-14.1, dionica: (gr. ent) Brod-.-Svilaj-Odžak- Vukosavlje (gr. ent.), Dužina 24,670 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Odžak-Šamac (gr. ent) i (gr.ent) Domaljevac-Orašje, Dužina 31,850 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 9 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3900000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 9: Ukupna dužina: 64,512 km:
- Magistralna cesta M-1.8, dionica: Orašje-Lončari (gr. ent,) Dužina:7,992 km;
- Magistralna cesta M-14.1, dionica: (gr. ent) Brod-.-Svilaj-Odžak- Vukosavlje (gr. ent.), Dužina 24,670 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica: Odžak-Šamac (gr. ent) i (gr.ent) Domaljevac-Orašje, Dužina 31,850 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 10

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 10: Ukupna dužina: 136,385 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica Nević Polje-Kaonik-Gromiljak-Blažuj (do km 16+000), Dužina: 58,096 km;
- Magistralna cesta M-16.2, dionica: Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor, Dužina: 39,672 km;
- Magistralna cesta M-16.4, dionica: Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje, Dužina 38,617 km;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 10 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9800000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 10: Ukupna dužina: 136,385 km:
- Magistralna cesta M-5, dionica Nević Polje-Kaonik-Gromiljak-Blažuj (do km 16+000), Dužina: 58,096 km;
- Magistralna cesta M-16.2, dionica: Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor, Dužina: 39,672 km;
- Magistralna cesta M-16.4, dionica: Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje, Dužina 38,617 km;

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 11

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 11: Ukupna dužina: 348,799 km:
- Magistralna cesta M-6.1, dionica (gr. Hrv) Kaldrma-Bosansko Grahovo-Livno-Kolo-St. Vrila (do km 19+612), Dužina:
158,647 km;
- Magistralna cesta M-14.2, dionica Pasjak (Drvar) od km7+070-Resanovci i Bosansko Grahovo-Strmica.
Dužina:33,355 km;
- Magistralna cesta M-15 dionica: (gr. ent) Mliništa-Glamoč-Priluka i Livno-Šujica-Kolo. Dužina: 96,809 km;
- Magistralna cesta M-16, dionica: Bugojno (tunel K. Vrata) od km 18+754 -Kupres-Šujica i Livno-Kamensko (gr. Hrv),
Dužina 56,778 km;
- Magistralna cesta M-16.3, dionica: Renjići-Prisika(gr. Hrv). Dužina 3,210 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 11 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20700000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 11:
- cesta M-6.1, dionica (gr. Hrv) Kaldrma-Bosansko Grahovo-Livno-Kolo-St. Vrila (do km 19+612),
- Magistralna cesta M-14.2, dionica Pasjak (Drvar) od km7+070-Resanovci i Bosansko Grahovo-Strmica.
- cesta M-15 dionica: (gr. ent) Mliništa-Glamoč-Priluka i Livno-Šujica-Kolo.
-cesta M-16, dionica: Bugojno (tunel K. Vrata) od km 18+754 -Kupres-Šujica i Livno-Kamensko (gr. Hrv),
-cesta M-16.3, dionica: Renjići-Prisika(gr. Hrv).

VI Dodatne informacije

NemaANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Izvođenje radova redovnog održavanja magistralnih cesta F BiH - LOT 12

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT 12: Ukupna dužina: 332,727 km:
- Magistralna cesta M-2, (gr. Hrv) Klek-Neum-gr.Hrv, Dužina: 9,258 km;
- Magistralna cesta M-6, dionica: (gr. Hrv) Gorica-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr. ent.) Dužina:86,449 km;
- Magistralna cesta M-6.1 dionica: Kolo(St. Vrila od km 19+612)-Posušje-Široki Brijeg-Mostar. Dužina: 63,954 km;
- Magistralna cesta M-15, dionica: Posušje-Kutleše(gr. Hrv), Dužina 3,111 km;
- Magistralna cesta M-17, dionica: Gnojnice-Tasovčići-Doljani(gr. Hrv). Dužina 38,582 km
- Magistralna cesta M-17.3, dionica: Buna-Masline i Stolac-Hutovo-Neum. Dužina 81,076 km
- Magistralna cesta M-17.4, dionica: Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm (gr. Hrv) Dužina 41,807 km
- Magistralna cesta M-20, dionica: (gr. Hrv) Ivanjica-Trebinje(gr.ent), Dužina 8,49 km

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Količina radova data u predmjeru radova za LOT 12 koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15280000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

LOT 12:
-cesta M-2, Klek-Neum-gr.Hrv,
-cesta M-6, dionica: Gorica-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr. ent.)
-cesta M-6.1 dionica: Kolo(St. Vrila od km 19+612)-Posušje-Široki Brijeg-Mostar.
- cesta M-15, dionica: Posušje-Kutleše(gr. Hrv),
-cesta M-17, dionica: Gnojnice-Tasovčići-Doljani(gr. Hrv).
-cesta M-17.3, dionica: Buna-Masline i Stolac-Hutovo-Neum.
-cesta M-17.4, dionica: Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm (gr. Hrv)
-cesta M-20, dionica: (gr. Hrv) Ivanjica-Trebinje(gr.ent)


VI Dodatne informacije

Nema


 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name JP CESTE F BiH d.o.o. Sarajevo
UIN 4200339240004
Contact person Zlatko Zvirac; e-mail adresa: zzlatko@jpcfbih.ba i Senad Smajlović; e-mail
adresa: ssenad@jpcfbih.ba
Address Terezija 54
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 250-370
Fax number (033) 250-400
Email address bmujezinovic@jpcfbih.ba
Website address www.jpcfbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Works of routine mainteance of main roads in Federation of BiH

II 1.b. Description of the object of the contract

Works of routine mainteance of main roads in Federation of BiH


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work
Additional object(s) 45233141-9 Road-maintenance works

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

12 LOT s

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Restricted procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

3.8.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 6.8.2018. 12:00:00
Address and place JP CESTE F BiH d.o.o. Sarajevo, Terezije 54, Bosnia and Herzegovina

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Deadline for receipt od tenders/request to participate: DATE 6.8.2018. TIME 12.00h

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
260-2-3-72-3-60/18
PODIJELI: