Isporuka dnevnog lista Faktor

Datum objave: 27.05.2016. 12:04 / Izvor: Akta.ba, 17.05.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

Stručna služba za zajedničke poslove

 

Broj: 17-14-8695-3

Sarajevo; 1 7 -05- 2016 godine

 

Na osnovu člana 87. i člana 90. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), u skladu sa članom 3. Uredbe o osnivanju Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo („SI. novine Kantona Sarajevo" br. 5/06 - Prečišćeni tekst) i Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo broj: 17-02-31298 od 24.12.2014. godine, načelnik Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, donosi:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Prihvata se ponuda ponuđača "SIMURG MEDIA" d.o.o. iz Sarajeva broj: 16-0100-000076 od 15.03.2016. godine, zaprimljena u Stručnu službu za zajedničke poslove Kantona Sarajevo dana 16.03.2016. godine, u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma "Nabavka i isporuka dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo", u ukupnom iznosu od 4.628,20 KM bez PDV-a.

 

Član 2.

Na osnovu ove Odluke sa ponuđačem iz člana 1. iste će se zaključiti ugovor, iz razloga što je vrijednost nabavke veća od 1.000,00 KM.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 17-14-8695 od 15.03.2016. godine pod nazivom "Nabavka i isporuka dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo". Javna nabavka je provedena putem postupka male vrijednosti: Direktni sporazum. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.000,00 KM.

U skladu sa Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma Stručne službe za zajedničke poslove Kantona Sarajevo, proveden je postupak javne nabavke male vrijednosti putem direktnog sporazuma. Na osnovu zahtjeva organa Kantona Sarajevo za nabavkom dnevnog lista "Faktor", upućen je pismeni zahtjev za dostavljanje prijedloga ponude od ponuđača "SIMURG MEDIA" d.o.o. iz Sarajeva. Kako je navedeni ponuđač ovlašten distributer dnevnog lista "Faktor", izvršeni su pregovori sa istim. Ponuđač "SIMURG MEDIA" d.o.o. iz Sarajeva je dana 16.03.2016. godine dostavio ponudu za javnu nabavku i isporuku dnevnog lista "Faktor" za potrebe Kantona Sarajevo u 2016. godini i ista se prihvata u cijelosti. Za navedenu javnu nabavku su predviđena novčana sredstva osigurana u Budžetu Kantona Sarajevo.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke može se izjaviti Žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: