Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje

Datum objave: 18.02.2016. 09:03 / Izvor: Akta.ba, 18.02.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

SARAJEVO

 

Na osnovu člana 11. Uredbe o poticanju zapošljavanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 95/15) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“ od 02.02.2016. godine, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje

zahtjeva za subvenciju za zapošljavanje mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva ili

zahtjeva za subvenciju za samozapošljavanje

 

Uredba o poticanju zapošljavanja (u daljem tekstu: Uredba) će se realizirati u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, V. broj:188/2016 od 02.02.2016. godine, u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 KM.

 

1. Korisnici sredstava

Pravo na subvenciju imaju korisnici:

• Poslodavac iz privatnog sektora koji ispunjava sljedeće uslove:

- obavlja djelatnost koja nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću,

- u skladu sa Zakonom o radu zaključi ugovor o radu sa osobom iz ciljne grupe utvrđene Uredbom,

- u posljednjih osam mjeseci do dana potpisivanja ugovora o poticanju zapošljavanja u smislu Uredbe nije smanjio broj zaposlenih osoba sa liste osiguranih osoba poslodavca, osim u slučajevima opravdano upražnjenih radnih mjesta (otkaz na vlastiti zahtjev radnika, penzionisanje, nesposobnost za rad),

- isplaćuje radnicima dospjele plaće u skladu sa odredbama važećih propisa,

- uplaćuje dospjele poreze i doprinose za obavezna osiguranja istovremeno sa isplatom plaće,

- nije evidentiran u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu - rad na crno,

a koji zapošljava nezaposlenu osobu u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme, koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana od dana prijave poslodavca na

Javni poziv i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne

godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj

osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja.

• Osoba koja se samozapošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, koja se vodi u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena osoba neprekidno duže od 30 dana prije registracije djelatnosti i koja pod uslovima iz Uredbe koristi subvenciju kako bi se samozaposlila, a koja

- dostavi dokaz o registraciji društva sa ograničenom odgovornosti u kojem je jedini osnivač ili obrta na vlastito ime koji su registrirani nakon stupanja na snagu Uredbe i koji nisu u oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću,

- nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

 

2. Iznos subvencije

• Poslodavac koji zaposli nezaposlenu osobu iz ciljne grupe utvrđene Uredbom, nezavisno o stepenu stručne spreme, na period od 12 mjeseci, ima pravo na

refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu plaću u Federaciji BiH i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji BiH, uključujući i porez na dohodak.

 

Najniža plaća u smislu Uredbe je iznos utvrđen u skladu sa članom 78. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15), iznos utvrđen u skladu sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora za područje Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/05 i 62/08) i Odlukom o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 22/08).

 

Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinansiranje obaveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu, koji ne može biti veći od gore navedenog iznosa.

 

• Osoba koja se samozapošljava nezavisno o stepen stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom

iznosu obaveznih doprinosa na najnižu plaću u Federaciji BiH i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.

 

3. Obaveza trajanja radnog odnosa

Radni odnos osobe koja se zapošljava i osobe koja se samozapošljava u smislu Uredbe treba trajati koliko i period za koji se odigurava subvencija u skladu sa članom 8 Uredbe i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

 

4. Ograničenje u pogledu korištenja prava

Poslodavac koji koristi sredstva poticaja u smislu Uredbe, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

Poslodavac ne može koristiti subvencije u smislu Uredbe za drugu novozaposlenu osobu u periodu od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa za zaposlenika za kojeg je subvenciju koristio, osim ako je do prekida radnog odnosa došlo iz razloga više sile (elementarne nepogode, požar, donošenje i izmjena propisa koji direktno utiču na poslovanje poslodavca), penzionisanja ili nesposobnosti za rad.

Osoba koja se samozapošljava ne može koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvarivati druga prava.

 

5. Prijava na Javni poziv

Korisnici sredstava u smislu Uredbe se prijavljuju i podnose zahtjev za subvenciju putem web portala Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba svaki radni dan u periodu od 8 do 16 sati, tako što u elektronski obrazac zahtjeva za subvenciju poslodavci unose podatke o firmi i osobama koje želi zaposliti, a oni koji se žele samozaposliti unose lične podatke i podatke o poslovnoj ideji koju namjeravaju realizirati.

Nakon izvršene elektronske prijave isprintan obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, koja je navedena u obrascu zahtjeva, dostavlja se nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, lično ili putem pošte.

 

6. Obaveze poslodavca

Poslodavac koji koristi subvenciju u skladu sa Uredbom, ne može tokom perioda korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog perioda od dana novog zapošljavanja za koje je koristio subvenciju, smanjiti broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je imao na dan 31.03.2015. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

 

Ako tokom trajanja radnog odnosa nastupe okolnosti uslijed kojih poslodavac ne ispunjava neki od uslova iz člana 4. Uredbe, poslodavac gubi pravo na subvenciju danom prestanka ispunjavanja uslova, to je dužan u roku od 30 dana od dana prestanka ispunjavanja uslova obračunati i uplatiti

Federalnom zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno iskorištenih sredstava subvencije.

 

Ako Federalnom zavod za zapošljavanje, Federalna uprava za inspekcijske poslove ili Porezna uprava utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih i da poslodavac nije postupio u skladu sa članom 6. Uredbe, poslodavac je dužan da uplati, pored gore navedenog novčanog iznosa i pripadajuću zakonsku kamatu u skladu sa važećim propisima.

 

Za vrijeme trajanja perioda za koji prima subvenciju, poslodavac ne može smanjiti broj zaposlenih osoba, osim iz razloga više sile (elementarne nepogode, požar, donošenje i izmjena propisa koji direktno utiču na poslovanje poslodavca), penzionisanja ili nesposobnosti za rad.

 

Poslodavac koji novom zaposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže neto plaće u Federaciji BiH, dužan je obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na iznos koji se subvencionira u skladu sa Uredbom.

U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, tokom perioda za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod za zapošljavanje ili kantonalnu službu za zapošljavanje, te može u roku od 15 dana od dana nastanka te okolnosti zaključiti ugovor o radu sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom koja ispunjava uslove iz Uredbe, na preostali period ugovorne obaveze.

 

U slučaju zaključivanja ugovora o radu, odnosno ugovora o obavljanju pripravničkog staža, sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od

tri dana od dana zaključenja ugovora dostaviti kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja (Obrazac JS 3100) kantonalnoj službi za zapošljavanje.

 

7. Obaveze osobe koja se samozapošljava

Osoba koja se samozapošljava dužna je vršiti redovan obračun i uplatu poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima, a refundacija će se vršiti u iznosima iz člana 8. stav 2. Uredbe.

 

U slučaju prestanka rada registrirane djelatnosti po osnovu koje je ostvarila pravo na subvenciju tokom perioda korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobijanja subvencije, osoba koja se samozapošljava dužna je u roku od tri dana od dana prestanka rada, o tome obavijestiti kantonalnu službu za zapošljavanje.

Ako tokom trajanja radnog odnosa nastupe okolnosti uslijed kojih dođe do prestanka registrirane djelatnosti, osoba koja se sama zapošljava je dužna u roku od 30 dana od dana prestanka rada registrirane djelatnosti, obračunati i uplatiti Federalnom zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno isplaćenih sredstava subvencije sa pripadajućom zakonskom kamatom.

 

8. Kaznene odredbe

Novčanom kaznom u visini trostrukog iznosa obaveze po sufinansiranoj osobi koja proizilazi na osnovu subvencije iz člana 8 Uredbe kaznit će se za prekršaj poslodavac i osoba koja se samozapošljava ukoliko manje obračuna ili ne uplati doprinose, porez i neto plaću na način i u rokovima propisanim Uredbom, odnosno ukoliko ne osigura trajanje radnog odnosa u smislu člana 10. Uredbe.

 

Visina novčane kazne u trostrukom iznosu ne može preći 10.000,00 KM. Novčanom kaznom od 3.000,00 KM za gore navedeni prekršaj kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom od 3.000,00 KM za prekršaj u smislu čl. 10. i 14. Uredbe, kaznit će se osoba koja se samozapošljava.

Cjelokupan tekst Uredbe i postupak realizacije je dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje: www.fzzz.ba

 

Javni poziv ostaje otvoren do zaprimanja zahtjeva u visini sredstava utvrđenih Programom utroška sredstava i otvoren je svaki radni dan u periodu od 8 do 16 sati.

 

Zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva

Uredba o poticanju zapošljavanja

LINK ZA PRIJAVU

Mjenična izjava

 

Subvencioniranje za samozapošljavanje

Uredba o poticanju zapošljavanja

LINK ZA PRIJAVU

Mjenična izjava

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: