Javni poziv za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 - Periodično zapošljavanje 2017

Datum objave: 02.03.2017. 09:13 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2017.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

 

JAVNI POZIV

za učešće u realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017

 

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 predviđena su sredstva u iznosu od 18.000.000 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2017. i procjenom za 2018. i 2019. godinu.

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizira Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

 

1. Cilj Programa

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 6.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, a radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

 

2. Korisnici

1.1. Poslodavci

Korisnici Programa su poslodavci registrirani u Federaciji BiH koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te oni koji imaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa, kao i oni na koje se odnosi Zakon o finansijskoj konsolidaciji.

U Programu ne mogu učestvovati:

• poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda ili službi a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima, odnosno nisu zaposlili predviđen broj radnika i ne vraćaju redovno dobivena sredstva,

• poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza i doprinosa, i koji nemaju potpisan sporazum sa Poreznom upravom Federacije BiH o izmirenju duga po osnovu doprinosa,

• poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu – rad na crno.

 

Poslodavcu se po ovom programu može odobriti sufinansiranje najviše 30 osoba sa evidencije nezaposlenih po kantonu.

Poslodavcu da se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao i ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednjih 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave na Javni poziv (osim mjere Periodično zapošljavanje i Javni radovi).

Također, poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba koje je zapošljavao koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio u posljednja 24 mjeseca prije dana podnošenja prijave na Javni poziv (osim mjere Periodično zapošljavanje i Javni radovi).

Za mjeru Javni radovi korisnici su poslodavci registrirani u Federaciji BiH, i to: javna poduzeća, jedinice lokalne samouprave, federalne, kantonalne i općinske institucije/ustanove koje djeluju u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, kulture, komunalne privrede, ekologije i turizma, kao i nevladine organizacije koje sarađuju sa pomenutim institucijama/ustanovama ili rade na programima/projektima podržanim od drugih donatora.

1.2. Nezaposlene osobe

Korisnici Programa su nezaposlene osobe, definirane ciljnim grupama.

 

3. Ciljne grupe

Programom će se obuhvatiti razne kategorije nezaposlenih osoba, posebno cijeneći socijalnu i rodnu i drugu osjetljivost, radi jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, a naročito:

• mladi dobi do 30 godina, te osobe dobi 40 i više godina, prijavljene na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci,

• dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci,

• osobe s niskim vještinama (srednje obrazovanje i niže), osobe s invaliditetom, članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja, djeca nezaposlenih demobiliziranih branitelja, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, žrtve nasilja, samohrani roditelji i roditelji teško bolesne djece i dr., bez obzira na dužinu trajanja njihove nezaposlenosti.

Također, poslodavcima se Programom osigurava radna snaga u skladu sa njihovim potrebama.

 

4. Poticajne mjere i ciljne grupe

Programom su predviđene sljedeće mjere:

4.1. Prvo radno iskustvo 2017 - Jačanje konkurentnosti na tržištu rada

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, i to:

- za osobe sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen) prijavljene na evidenciju prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, bez obzira na dužinu trajanja nezaposlenosti, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci,

- za osobe za višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), ukoliko su prijavljene na evidenciju prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci.

Cilj ove mjere je da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada.

Korisnici mjere Prvo radno iskustvo 2017 - Jačanje konkurentnosti na tržištu rada treba da osiguraju mentora u procesu osposobljavanja mladih za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju/zanimanju za koje su se školovali. Mentor može biti zaposlenik angažiran na osnovu odluke poslodavca ili druga stručna osoba angažirana na osnovu odgovarajućeg ugovora ili sporazuma.

4.2. Vaučer za posao 2017

Zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba, i to:

- u dobi preko 40 godina, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv,

- žena u dobi od 30 do 40 godina prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje šest mjeseci prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv,

- dugotrajno nezaposlenih osoba u dobi od 30 do 40 godina prijavljenih na evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, kao i sljedećih posebnih kategorija nezaposlenih osoba bez obzira na period trajanja nezaposlenosti:

- osobe srednje stručne spreme (III i IV stepen) i nižih kvalifikacija1 ,

- osobe sa invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom (dokaz - uvjerenje instituta za medicinsko vještačenje),

- članovi šehidskih porodica ili porodica poginulih branitelja (dokaz - uvjerenje BIZ-a ili drugi relevantan dokaz),

- nezaposleni demobilizirani branitelji (dokaz - relevantna dokumentacija),

- djeca nezaposlenih demobiliziranih branitelja (dokaz - uvjerenje BIZ-a),

- djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više (dokaz - uvjerenje općine),

- članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen (dokaz - uvjerenje općine i uvjerenje biroa za zapošljavanje),

- Romi (dokaz - ovjerena izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini), o samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihove djece (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad),

- roditelji djeteta sa posebnim potrebama i roditelji teško bolesne djece (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad, druga relevantna dokumentacija),

- žrtve nasilja: civilne žrtve rata, žrtve nasilja u porodici i dr. (dokaz - uvjerenje centra za socijalni rad, MUP-a, suda, te sigurne kuće),

- liječeni ovisnici (dokaz - uvjerenje specijalizirane medicinske ustanove, uvjerenje komune),

- bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu (dokaz - uvjerenje doma za nezbrinutu djecu, uvjerenje centra za socijalni rad).

4.3. Periodično zapošljavanje 2017

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period do šest mjeseci.

1 Osobe sa VSS se mogu zapošljavati sa zanimanjem srednje stručne spreme na radna mjesta koja zahtjevaju zanimanja srednje stručne spreme.

Cilj mjere je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se poslodavcima osigura radna snaga u skladu sa njihovim potrebama.

Poslodavac sa Zavodom i Službom zaključuje Ugovor o sufinansiranju zapošljavanja određenog broja osoba na period od najduže šest mjeseci. Ugovori o radu koje poslodavac

zaključuje pojedinačno sa nezaposlenim osobama u principu se zaključuju višekratno, i to od najkraće na jedan do najduže na šest mjeseci u okviru perioda trajanja Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja koji poslodavac zaključuje sa Zavodom i Službom.

4.4. Javni radovi 2017

Zapošljavanje nezaposlenih osoba, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba prije dana podnošenja prijave poslodavca na Javni poziv, uz zasnivanje radnog odnosa na period do tri mjeseca.

Cilj mjere je zapošljavanja/radno angažiranje nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih sa područja Federacije BiH radi ublažavanja socijalnih posljedica nezaposlenosti, motivacije za traženje posla, te integracije na tržište rada kroz vremenski ograničeni radni angažman i društveno koristan rad (npr. zaštita i očuvanje okoliša, sanacija divljih deponija, uređenje cesta, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, socijalna zaštita, pomoć starima i nemoćnim osobama, zaštita kulturnih spomenika, obrazovni programi i dr.).

 

5. Način sufinansiranja

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova obaveznih doprinosa i/ili dijela neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

5.1. Prvo radno iskustvo 2017 - Jačanje konkurentnosti na tržištu rada

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 330 KM za protekli mjesec za osobe sa srednjom stručnom spremom u trajanju od šest mjeseci i iznos od 360 KM za protekli mjesec za osobe sa višom, odnosno visokom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Osnovni iznos sufinansiranja se bez kumulativnog zbrajanja povećava za 10% za nezaposlene žene.

5.2. Vaučer za posao 2017

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 400 KM za protekli mjesec u trajanju od šest mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće, u zavisnosti od pojedinačne mjere.

5.3. Periodično zapošljavanje 2017

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 330 KM za protekli mjesec u trajanju do šest mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

5.4. Javni radovi 2017

Zavod Poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 400,00KM za protekli mjesec u trajanju do tri mjeseca, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

 

6. Opće napomene

Cjelokupan tekst Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 je dostupan na web portalu: www.fzzz.ba.

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

Javni poziv se objavljuje 2.3.2017. godine (četvrtak), a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31.12.2017. godine.

 

Link za prijavu - Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati.

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: